Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Department of soil sciences

There are two doctor of sciences and  professors,  5 PhD, 1 head laboratory assistant. The head of Department of Soil science is the academician of ANAS, the Dr., professor Garib  Mammadov. The academician Mammadov Garib , scientific, world-renowned in the field of soil science and ecology.

Teaching staff:
1. G.Sh.Mammadov - head of the department, academician
2. A.R.Ahmadov - doctor of biology, professor
3. J.A.Shabanov - deputy dean, ass. prof.
4. Z.R.Mustafayeva - PhD in biology, ass. prof.
5. R.A.Hasanova - PhD in biology, ass. prof.
6. G.M.Aлhmеdova - PhD in biology, lecturer
7. T.A.Kholina - PhD in biology, lecturer
8. V.Kh.Gasimova - PhD in biology, ass. prof.
9. K.A.Huseynov - lecturer

Teaching-technical support staff
1. L.A.Huseynova - PhD in biology, main lab.
2. Sh.V.Huseynova - head of laboratory

Scientific direction:
Studying of a biodiversity, genesis, ecological assessment, restoration of fertility, protection and rational use of a soil cover of Azerbaijan. The department conducts research work on the subject "Ecological Assessment and Monitoring of Soils of Greater Caucasus".

The objects which are carried out on a bachelor degree:
1. Fundamentals of soil science
2. Ecology and ecological assessment of soils
3. Agro chemistry
4. Biology of soils
5. Land registry
6. Physics of soils
7. Chemistry of soils
8. Evaluation of soils
9. Erosion and protection of soils

The objects which are carried out in a master degree:
1. Modern environmental problems of soils
2. History and development of ecology of soils
3. Environmental monitoring of soils
4. Ecological assessment of soils
5. Ecological law
6. Ecology of soil mushrooms
7. Enzymatic activity of soils

Literature:
1. Məmmədov Q.Ş. Azərbaycanın ekoetik problemləri (monoqrafiya), Bakı, Elm, 2004, 380 səh.
2. Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi (dərs vəsaiti), Bakı, Elm, 2005, 880 səh.
3. Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y. Ekologiya, ətraf mühit və insan (dərslik), Bakı, 2006, 608 səh.
4. Məmmədov Q.Ş. Torpaqşünaslıq və torpaq cografiyasının əsasları (dərslik), Bakı, Elm, 2007, 664 səh.
5. Azərbaycan respublikasının torpaq atlası (akademik Q.Ş.Məmmədovun rəhbərlik və redaktəsi ilə ) Bakı, 2007.
6. Məmmədov Q.Ş., Cəfərov A.B., Mustafayeva Z.R.. Əkinçilik və bitkiçiliyin əsasları. Bakı, Elm, 2008.
7. Məmmədov Q.Ş., Məmmədova S.Z., Şabanov C.Ə.Torpağın eroziyası və mühafizəsi (dərslik). Bakı, Elm, 2009, 340 səh.
8. Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y,  Məmmədova S.Z. Aqroekologiya (dərslik). Bakı, Elm, 2010, 552 s.
9. Azərbaycan Respublikasının Ekoloji Atlası (azərbaycan və rus dilində, 2009; azərbaycan və ingilis dilində, 2010).
10. Məmmədov Q.Ş., Əsədov K.S. Meşə ekologiyası (dərslik), Bakı, Elm, 2010, 452 s.
11. Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y., Məmmədova S.Z. Aqroekologiya. Bakı, Elm, 2010, 552 s.
12. Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y., Məmmədova S.Z. Metodologiya, texnologiya, iqtisadiyyat. Bakı, Elm, 2011, 448 s.
13. Məmmədov Q.Ş., Məmmədova S.Z., E.Hüseynov, A.Həşimov. İnsan ekologiyası (Anrtopoekologiya). Bakı, "OKA Ofset" 2015, 734 s.
14. Məmmədov Q.Ş., Məmmədova S.Z.,E.Hüseynli, A.Həşimov. Sosial ekologiya (Sosioekologioya). Bakı "Radios" 2015, 675 s.
15. Məmmədov Q.Ş., Məmmədova S.Z.,C.Ə.Şabanov Torpaqların ekoloji monitorinqi, Bakı "Elm" 2017, 280 s.
16. Məmmədov Q.Ş. və başqaları,  Meliorasiya: Şorlaşmış torpaqların dioqnostikası və təsnifatı,  Bakı "Elm" 2017, 308  s.

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.