Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Əhmədova Günel Məhəmməd qızı

Əhmədova Günel Məhəmməd qızı
“Torpaqşünaslıq” və “Ekologiya” ixtisaslarında biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim
iş telefonu: (+99412) 432-84-38

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT
1982-ci ildə Neftçala rayonunda anadan olmuşdur.
1989-1999-cu illərdə Neftçala rayon 1 saylı orta məktəbdə oxumuşdur.
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1999-2003-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsininin bakalavr pilləsini, 2003-2005-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsininin magistr pilləsini bitirmişdir.
2005-2009-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Torpaqşünaslıq kafedrasının əyani aspirantı olmuşdur.
2009-cü ildə “Qusarçay-Qudyalçay hövzəsi torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi və monitorinqi” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2009-2013-cü illərdə Bakı Dövlət Universiteti, Biologiya fakültəsi, Torpaqşünaslıq kafedrasının Elmi-tədqiqat və tədris laboratoriyasının müdiri
2013-cü ildən Bakı Dövlət Universiteti, Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi torpaqşünaslıq kafedrasının müəllimi
Torpaqşünaslıq”, “Torpaqların ekologiyası və ekoloji qiymətləndirilməsi”, “Torpağın coğrafiyası”, “Azərbaycan torpaqlarının müasir təsnifatı” fənləri üzrə mühazirə və məşğələ dərslərini aparır.
35-dən çox əlmi məqalənin, 2 proqramın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

  • Torpaqşünaslıq
  • Torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi
  • Torpaqların ekoloji monitorinqi

BEYNƏLXALQ  SEMİNAR,  SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1. «Biologiyada elmi nailiyyətlər» Respublika elmi konfransı. Bakı, 2006.
2. «Tətbiqi biologiyanın problemləri» Respublika elmi konfransı. Bakı,  2007.
3. «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri» Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2007.
4. «Агроэкологическая роль плодородия почв и современные агротехнологие. Международная научно-практическая конференция.  УФА, 2008.
5. Aspirant və gənc tədqiqatçılarının XII Respublika Elmi konfransı. Bakı, 2008.
6. «Müasir müstəqil Azərbaycanda Heydər Əliyev aqrar siyasəti» Elmi praktik konfrans. Gəncə, 2008.
7. «Biologiyada elmi nailiyyətlər» Respublika elmi konfransı. Bakı, 2009.
8. Aspirant və gənc tədqiqatçılarının XIII Respublika Elmi konfransı. Bakı 2009.
9. “Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş” Beynəlxalq elmi konfransı. Bakı, 2009.
10. “XXI əsrdə biologiya aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi konfransı. Bakı, 2010.
11. “Tətbiqi ekologiyanın problemləri” Respublika elmi konfransı, Bakı, 2011.
12. “Biokomiyəvi nəzəriyyələrin  aktual problemləri” II Beynəlxalq Konfransı. Cəncə, 2011.
13. Материалы докладов VI съезда общества почвоведов им.В.В.Докучаева, Петрозаводск-Москва, 2012.
14. “Azərbaycan torpaqları: genezis, coğrafiya, meliorasiya, səmərəli istifadə və ekologiya” Beynəlxalq elmi konfransı, Bakı-Qəbələ, 2012.
15. “Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri” mövzusunda II Beynəlxalq  Elmi konfrans, Bakı, 2012.
16. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı, Bakı, 2013.
17. “Biomüxtəlifliyin Davamlı İdarə olunması sahəsində təcrübə mübadiləsi və meşə ekologiyası kurrikulumununhazırlanması” məqsədilə təşkil olumuş beynəlxalq seminar, Almaniya-Avstriya, 2013.
18. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş “XXI əsrdə Ekologiya və torpaqşünaslıq elmlərinin aktual problemləri” V respublika elmi konfransı, .Bakı, 2015.
20. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş “XXI əsrdə Ekologiya və torpaqşünaslıq elmlərinin aktual problemləri” V respublika elmi konfransı, .Bakı, 2016.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Экологическая характеристика почв летних пастбищ бассейна реки Гудиалчай северо-восточной части Азербайджана. Современный мир, природа и человек. Межвузовский сборник научных трудов. Том 4, №4, Томск, 2007, стр. 66.
2. Quba-Xaçmaz zonası bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi və boz-qəhvəyi torpaqların müasir ekoloji vəziyyəti. АМЕА-нын Torpaqşünaslıq və Aqrokimya əsərlər toplusu, XVII cild, Bakı, Elm, 2007, səh. 231-233.
3. Quba-Xaçmaz zonası torpaqlarının bəzi münbitlik göstəricilərinin müqayisəli səciyyəsi. АМЕА-нын Torpaqşünaslıq və Aqrokimya əsərlər toplusu, XVII cild, Bakı, Elm, 2007, səh. 166-168.
4. Экологическая характеристика некоторых почв бассейна реки Гусарчай северо-восточной части Азербайджана. Проблемы и перспективы современной науки. Сборник научных трудов. Вып. 1. Томск, 2007, стр. 108-109.
5. Quba-Xaçmaz zonası  dağ-meşə-qonur torpaqların bəzi ekoloji göstəricilərinin antropogen təsirdən dəyişilməsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının məruzələri. Cild LXIV, №2, 2008, Bakı, Elm, səh. 136-140.
6. Qusarçay-Qudyalçay hövzəsi torpaqlarının əsas bonitet şkalası. AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun əsərlər toplusu XVII cild, Bakı: Elm, 2009, s. 332-335.
7. Müasir dövrdə Quba-Xaçmaz zonasının torpaq-ekoloji şəraitinin səciyyəsi. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət Elmləri seriyası, №1, Bakı, BDU, 2009, s. 73-76.
8. Экологический мониторинг почв бассейна рек Гусарчай-Кудиалчай северо-восточной части Азербайджана. Известия Аграрной науки. Том 7, ном. 2, Тбилиси: 2009, стр. 46-48.
9. Qusarçay-Qudyalçay hövzəsi bozqırlaşmış dağ-meşə qəhvəyi və adi boz-qəhvəyi torpaqların ekoloji monitorinqi. Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin əsərlər toplusu, XI cild, I hissə, Bakı, Elm, 2009, səh. 425-430.
10. Qusarçay-Qudyalçay hövzəsi torpaqlarının aqroistehsalat qruplaşdırılması. Torpaqşünalıq və Aqrokimya əsərlər toplusu,  XIX cild, Bakı, 2011, s.250-255.
11. Qusarçay-Qudyalçay hövzəsi suayrıcı ekoloji rayonun torpaqlarının müasir vəziyyəti. Torpaqşünalıq və Aqrokimya əsərlər toplusu,  XX cild, Bakı, 2011, s.262-265.
12. “Torpağın ekologiyası və ekoloji qiymətləndirilməsi” proqramı. Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2012, 15 s.
13. Təshih əmsalları tətbiqi ilə Qusarçay-Qudyalçay hövzəsi suayrıcı ekoloji rayonun torpaqlarının yekun bonitet şkalasının tərtibi. Torpaqşünaslıq və Aqrokimya jurnalı, XXI cild, № 1, Bakı, “Elm”, 2013, səh. 539-544.
14. Agroecological condition of soil northeast part of the big Caucasus (in the range of Azerbaijan). Proceedings of the 2nd European Conference on Agriculture (August 18, 2014). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH.Vienna. 2014. P.7-12
15. Экологическая характеристика некоторых почв Шахдагского Национального Парка. Torpaqşünaslıq və Aqrokimya jurnalı, XXII cild, № 1-2, Bakı, “Elm”, 2015, səh. 103-107.
16. Характеристика некоторых физико-химических показателей горно-лесных коричневых почв Шахдагского национального парка. Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, СПб.: Изд-во «КультИнформПресс», 2017. c.178-180
17. Torpağın сoğrafiyası” proqramı. Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2018, 15 s.

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.