Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Hüseynli Lalə Abuyəli qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

iş telefonu: (+99412) 432-84-38QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

1974-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1980-1991-cu illərdə Bakı şəhərində  orta məktəbdə oxumuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1991-1996-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsininin bakalavr pilləsini bitirmişdir.
2004-2009-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin  Biologiya fakultəsinin mikrobiologiya  kafedrasının qiyabi  aspirantı olmuşdur.
2009-cü ildə “Yardımlı və Masallı rayonlarının torpaqlarının termofil aktinomisetlərinin öyrənilməsi ” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2000 –2013 cü  illərdə Bakı Dövlət Universiteti, Biologiya fakültəsi, Mikrobiologiya  kafedrasında baş laborant vəzifəsində,2013 –cü ildən isə  Torpaqşünaslıq kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.
2012 –ci ildən  “Məişət ekologiyası”, “Torpağın coğrafiyası”, “Torpağın  mikrobiologiyası və biotexnologiya ” fənləri üzrə mühazirə və məşğələ dərslərini aparır.
40-dan çox elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Torpağın  mikrobiologiyası və biotexnologiyası

BEYNƏLXALQ  SEMİNAR,  SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. Eksperimental Biologiya və müasirlik mövzusunda Respublika Elmi konfransını.
2. Biologiyada Elmi nailiyyətlər mövzusunda  Respublika Elmi  Konfransi.
3. Azərbaycan respublikasının Dövlət müstəqilliyinin 10 ili dövründə V.Axundov adına Tibbi Profilaktika Institutunun elmi-təcrübi fəaliyyətninin yekunlarına həsr olunmuş elmi konfransı.
4. Kimyəvi birləşmələrin sintezi və çevrilmələrin III Respublika elmi konfransi.
5. Ümummilli Lider H.Əliyev 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransi.
6. Biologiyada Elmi nailiyyətlər mövzusunda  Respublika Elmi  Konfransi.
7. Ümummilli Lider H.Əliyev 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransi.
8. Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya, təbiət və cəmiyyət Problemlər” Beynalxalq Elmi  konfransi.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar Institutu. Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət Elmi məqalələr məcmuəsi.  Bakı, 2006, 42-ci buraxılış  səh 65
2. ²Müasir təbiətşünaslığın nəzəri və empirik metodlarının tətbiqi istiqamətləri² Məqalələr və tezislər. Sumqayıt-2003, səh.74-75
3. 2007, Odessa, “Biodiversity. Ekology. Adaptation. Evolution” Materials of  III International Young scientists conference, p.150-151
4. 10.12-я Международная Пущинская Школа-Кон-ференция Молодых Ученых 10-14 ноября 2008 год Сборник Тезисов , Пущино 2008 стр.261-262
5. “Biologiyada  inkişaf və müasirlik” mövzusu Respublika Elmi konfrans materialı. BDU-2004, səh 31-32
6. Odlar yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri, Bakı, 2005, № 13, səh.175-178
7. Врачебное дело, Украина, «Здоровье», 2008, №7-8, стр.60-63
8. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  Botanika İnstitutunun elmi əsərləri. XXVII cild  Bakı “Elm”-2007, səh. 274-277
9. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri V cild. Bakı”Elm”-2007, səh.297-301
10. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mikrobiologiya İnstitunun elmi əsərləri. Bakı-2006 .səh.208-217   III  cild
11. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi  Botanika İnstitutunun elmi əsərləri XXVI cild  Bakı “Elm”-2006 səh. 50-52
12. Вестник Московского Государственного Университета Серия «Естественные науки», №1,Москва, Изд.-во МГОУ, 2009, стр.106-108
13. Bakı Universitetinin Xəbərləri Təbiət elmləri seriyası   BDU-2009, səh 97-100
14. Вестник Московского Государственного Серия «Естественные науки», №1,Москва, Изд.-во МГОУ, 2009, стр.106-108
15. Biokomyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri  II beynəlxalq  konfrans materiallı. 2011,( 25-27noyabr), səh 57-59 Gəncə-2011
16. Bестник МГОУ, Серия «Естественные науки» № 3 /2011 стр 69-73
17. Biological serics  2009  3-4 vol.7 Proceedings of the Georgian Academy of Sciences  səh 47-51
18. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mikrobiologiya İnstutunun elmi əsərləri  cild 9 №2 Səh-116-123
19. Вестник  Московского Государственного  областного Университета Серия «Естественные науки»  №1 /2012 стр, 5-9
20. AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri ,2012,cild 10 №1,səh 173-176
21. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mikrobiologiya  İnstitununelmi əsərləri 2013.cild 11 №2 səh  81-85
22. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mikrobiologiya İnstutunun Elmi əsərləri cild 11 №1  Bakı –Elm -2013  səh -30-34
23. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mikrobiologiya İnstutunun  elmi əsərləri 2014 ,c12,№1 səh56-59
24. Bakı Dövlət universitetinin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları  Bakı 10 dekabr 2014
25. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Torpaqşünaslıq  və Aqrokimya cild -22 səh 108-111 Bakı – “Elm”- 2015
26. AMEA-nın Mikrobiologiya İnstutunun elmi əsərləri ,2015, c.13,s99-103 AMEA-70
27. SYLWAN  English Edition  SYLWAN.,159(7),İSİ İndexed  printed in Poland  2015  səh.130-134.

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.