Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
04/11/2013
Seçilmiş ekoloji landşaft metodları üzrə mühazirə-treninqlər və "Ekoloqlar üçün ingilis dili" kursu

Лекции/тренинг по выбранным экологическим ландшафтным методам

Лекция/тренинг дает понятие о выбранных полевых методах, необходимых для проведения полевых занятий для студентов и для научной работы по экологии ландшафта. Также будет рассматриваться метод ссылок (включая обзор компьютерных программ) и обзор международных журналов на экологические темы. Курс расчитан на студентов-магистрантов, а также на педагогов, участвующих, либо желающих участвовать в полевой работе.

Разговорный курс "Английский язык для экологов"

Разговорный курс дает возможность заинтересованным членам БГУ попрактиковать английский язык в контексте экологической тематики. Единственным условием для участия является знание кандидатами английского языка на среднем уровне для свободного  ведения бесед на заданные темы.

The conversation course does allow interested members of the BSU to practice English in the context of ecological topics. The only prerequisite is that the participants need to know English medium level, which allows them to have fluent conversation on the given topics.

Лектор: Til Dieterich

Расписание курсов, проводимых в лаборатории кафедры биоэкологии:

Разговорный курс английского языка для экологов - Вторник 14:00 - 15:30

Ландшафтно-экологические полевые методы и публикации: Вторник 16:00 - 17:30

Ноябрь

Дата

Тема

Комментарии

Разговорный курс английского языка

05.11.2013

Can alternative forms of transport solve the traffic collapse in urban areas?

(Способны ли альтернативные виды транспорта решить проблему заторов в городах?)

 

Методы

05.11.2013

Использование GPS в поле и передача на ГИС

Принесите GPS устройства

Разговорный курс английского языка 12.11.2013

Trophy Hunting: Opportunity or Threat for Biodiversity? (Трофейная охота: переспектива или угроза биоразнообразию?)

 

 

Методы 12.11.2013

Трансекта, катена и постоянные участки наблюдения как инструмент ландшафтной экологии.

 

Разговорный курс английского языка 19.11.2013

What can we learn from mass extinction events in earth history and biodiversity loss today?

(Массовые вымирания в истории планеты и гибель биоразнообразия в наше время.)

 

Методы 19.11.2013

Настройка цифровой базы данных с географической привязкой для флоры, фауны и почв.

 

Разговорный курс английского языка 26.11.2013

The Man and Biosphere Programme of UNESCO: Can protection of natural resources through use really work?

(Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера»: возможна ли защита природных ресурсов, путем их использования?)

 

Методы 26.11.2013

Использование данных дистанционного зондирования для ландшафтно-экологического наблюдения.

 

 

Декабрь

Дата

Тем

Комментарии

Разговорный курс английского языка 03.12.2013

Global Urbanization trends: Opportunity or threat to sustainable use of natural resources?

(Тенденция глобальной урбанизации: перспектива или угроза рациональному использованию природных ресурсов?)

 

Методы 03.11.2013

Методы наблюдения сравниваемых растений

 

Разговорный курс английского языка 10.12.2013

Can third sector organizations (NGOs) make a difference in nature conservation work?

(Могут ли неправительственные организации (НПО) положительно повлиять на охрану природы?)

 

Методы 10.11.2013

Методы наблюдения за последственностью в культурных и природных ландшафтах

 

Разговорный курс английского языка 24.12.2013

The concept of the Ecological Footprint: How much natural resources do we need to have a happy live? (Концепция «Экологический след»: какое количество природных ресурсов необходимо для счастливой жизни?)

 

 

Методы 24.11.2013

Научные публикации: методы цитирования (включая обзор компьютерных программ), обзор международных журналов на экологические темы.

 

 

Конец семестра

 

 

Bookmark and Share
Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.