Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Şövqi Göyçaylı

Coğrafiya elmləri doktoru, professor
İş telefonu: +(994) 12 539 09 69
e-mail: sovqi-35@mail.ru
QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT:
1935-ci il mayın 20-də Şəkidə anadan olub. 1943-1953-cü illərdə Göyçay şəhərində orta məktəbdə oxuyub. 1953-1958- ci illərdə BDU-nun Geoloji-Coğrafiya fakültəsində təh¬sil alıb. 1962-ci ildən BDU-da çalışır. 1962-1980-cı ilə kimi İqtisadi-coğrafiya kafedrasında metodist, müəllim, dosent vəzifələrində işləmiş, 1981-ci ildən Ətraf mühiti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə (2010-cu ildən Coğrafi ekologiya adlanan) kafedrasının müdiridir. Ailəlidir, iki övladı, 3 nəvəsi var.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏLƏRİ VƏ ELMİ ADLARI:
1958 – BDU
1965 – «Azərbaycan kənd əhalisinin məskunlaşmasının coğrafiyası» - c.e.n.
1987 – «Kənd əhalisinin məskunlaşmasının yenidən qurulması»- c.e.d.
1988 – c.e.d.
1989 – professor

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1958-1961 – AR Hidrometeorologiya idarəsində baş mühəndis
1961-1964 – təhsilini aspiranturada davam etdirmişdir
1964-1965 – BDU, Elmi-tədqiqat sektorunda elmi işçi
1965-1980 – İqtisadi-sosial coğrafiya kafedrasında laborant, metodist, baş müəllim, dosent
1981 – Ətraf mühiti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə kafedrasının müdiri

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR: Əhali coğrafiyası, Coğrafi ekologiyanın əsasları, Ətraf mühiti mühafizənin idarə olunması, Coğrafi ekologiyanın tarixi və metodologiyası və b.
13 elmlər namizədinin rəhbəri və 3 elmlər doktorunun məsləhətçisi olmuşdur
200-dən çox elmi məqalə və tezis, 3 monoqrafiya, 10 kitabın, 4 xəritənin müəllifidir
2000-ci ildə Əməkdar müəllim fəxri adına layiq görülmüşdür
Beynəlxalq Elmi İnkişaf və Beynəlxalq Ekologiya Akademiyalarının həqiqi üzvüdür.
2008-ci ildə Amerikanın Biocoğrafiya İnstitutu tərəfindən "İlin adamı" seçilmişdir.
2010-cu ildə prezident İlham Əliyev tərəfindən Şöhrət ordeni ilə təltif olunmuşdur.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Əhali coğrafiyasısosial ekologiya, Coğrafiyanın problemləri, Ekologiya və ətraf mühiti mühafizə, Təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə və s.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1966, Moskva, Şəhərlərin məskunlaşma problemləri

1962, 1965, 1966, 1976, 1984, 1985, 1987, 1993, 2014 və b. illərdə keçniş SSRİ-in və müstəqil Azərbaycan Respublikasının əhali və ekoloji problemlərinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi konfranslarında çıxışlar və məruzələr etmişdir.(Bakı, Daşkənd, Bişkek, Moskva, Leninqrad, Qorki, Perm, Kiyev, İstanbul, Sakarya, Təbriz və b.)
Azərbaycan Respublikası Coğrafiya cəmiyyətinin qurultaylarında BDU-nu, SSRİ-in Coğrafiya cəmiyyətlərinin qurultaylarında Azərbaycanı təmsil edən nümayəndələrdən biri olmuşdur.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. 2015, Səfidrüd su anbarının çöküntülərdən təmizlənməsi nəticəsində mənsəbinin dəyişməsi prosesinin təsdiqi
2. 2015, Problems of the Utilization from Alternative Energy Resourses in Azerbaijan
3. 2015, Coğrafi İnformasiya Sistemlərinin əhəmiyyəti və tədrisi
4. 2015, Alternativ enerji ehtiyatlarından istifadə edilməsinin dayanıqlı inkişafda yeri
5. 2014, Qualitative Land Suitability Classification For Major Crop Products In Tabriz Plain, Eastern Azerbaijan Province, Iran
6. 2014, XXI əsrdə ekologiyanın aktual problemlərinin həllində Heydər Əliyev ideyalarının rolu 2013, Role of enviromental studies in high educational system of Azerbaijan
7. 2013, Azərbaycan təbiətindən səmərəli istihadə edilməsi tədqiqatlarında ümummilli lider Heydər Əliyev ideyalarının tərənnümü
8. 2012, Evaluation of Groundwater Quality Index in West Coasts of Urmia Lake Ecosystem
9. 2012, Ekological disaster of Urmia Lake and evaluating its enviromental impacts in comparison with similar cases in other parts of the world
10. 2011, Health and Enviromental Consequences of Reducing the Urmia Lake Water with Сomparative Similar Cases in othec Parts of the World Which are those of Aral Lake, Chad Lake, Efinur Lake, Aydingkol Lake and Boga Lakes
11. 2011, Addressing the environmental safety in emergency situations        
12. 2011, XXI əsrdə coğrafi ekologiyanın problemləri haqqında
13. 2010, Günəş fəallığının və qlobal iqlim dəyişkənliklərinin yaranmasının ekoloji  təzahürləri
14. 2010, İqtisadiyyatın bazar münasibətləri şəraitində inkişaf etdirilməsinin coğrafi əsasları
15. 2009, Cöğrafiya fakültəsində ekologiya və ətraf mühiti mühafizə ilə bağlı kadr hazırlığı sahəsimdə qazanılan nailiyyətlər
16. 2009, Ölkə və regionların idarə edilməsində coğrafiya elminin yeri
17. 2009, PROTECTİON AND RATİONAL  UTİLİZATİON OF NATURAL RESOURCES OF THE CASPİAN SEA AND COASTAL ZONES
18. 2008, Azərbaycan sahillərinin ekoloji şəraiti və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsi
19. 2008, Роль и значение систем образования балансированном развитии
20. 2008, Qarabağ zonasında erməni işğalçılarının yanğınlar aparmaları ilə əlaqədar ekoloji ziyanlar və ətraf mühitin mühafizəsi məsələləri
21. 2008, Tarazlı inkişafın coğrafi tədqiqatlarda yeri
22. 2007, Akad.H.Əliyevin Təbiətşünaslıqdakı ideyaları müasir dövrümüzdə daha da qiymətlidir
23. 2007, Coğrafi ekologiyanın elmlər sistemində yeri və problemləri
24. 2007, Azərbaycan Respublikasının iqtisadi-sosial coğrafiyası
25. 2007, Tarazlı inkişafda ekoloji təhsilin yeri
26. 2007, Ekologiya elminin tədqiqinə və ətraf mühitin mühafizəsinə həsr edilmiş ömür
27. 2006, İnfeksion xəstəliklər və Azərbaycanın içməli su problemləri
28. 2006, Ekocoğrafi sistemlər və onların mühafizəsi
29. 2005, Coğrafi ekologiyanın nailiyyətləri və problemləri
30. 2005, Xəzərdə monitorinq aparılmasının aktual problemlərdəndir
31. 2004, Regionların tətqiq edilməsinin metodoloji problemləri

KİTABLAR VƏ XƏRİTƏLƏR

1. 1979, Bakı, Əhali coğrafiyası,
2. 1987, Bakı, Сельское расселение и его преобразование
3. 1987, Moskva, Карта расселения населения Азербайджанской ССР по сельхозугодью
4. 1993, Bakı, Демография сельского населения Азербайджанской ССР
5. 1993-2000, Bakı, Azərbaycan Respublikasının İqtisadi-sosial coğrafiyası (orta məktəb üçün dərslik, həmmüəlliflə)
6. 1996, Bakı, Ətraf mühiti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə
7. 2005, Bakı, Coğrafiya və coğrafi ekologiyanın problemləri
8. 2006, Bakı, Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji əsasları (həmmüəlliflə)
9. 2008, Bakı,Ətraf mühiti mühafizə (həmmüəlliflə)
10. 2009, Bakı,Təbiətdən istifadənin iqtiosadi və ekoloji əsasları (dərslik, həmmüəlliflə)
11. 2009, Bourqas PROBLEMS OF GEOGRAPHY AND GEOGRAPHICAL ECOLOGY (Monoqrafiya, ing. diilində)
12. 2010, Bakı, Coğrafi Ekologiyanın Əsasları
13. 2014, Bakı, «Təbii şəraitin və təbii ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi» xəritəsi
14. 2014, Bakı, «Əhalinin məskunlaşması» xəritəsi

DÖVLƏT ƏHƏMİYYƏTLİ VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAMLAR, TƏSƏRRÜFAT MÜQAVİLƏLİ İŞLƏR VƏ QRANTLAR

1. 1967, “ARDPK-i tərəfindən əlvan metallurgiya kompleksinin yaradılması məqsədilə Filizçay geokimyəvi kompleksinin fiziki və iqtisadi coğrafi şəraitinin qiymətləndirilməsi”. prof.A.M.Hacızadənın rəhbərliyi ilə müəlliflər kollektivi tərəfindən yerinə yetirilmişdir

2. 1968, Azərbaycan Respublikasının iri miqyaslı iqtisadi xəritəsinin tərtibi. ARDPK-in sifarişi ilə

3. 1985, “Комплексная программа охраны природы и рационального использования природных ресурсов Азербайджанской ССР на период 1986-1990 и 2000 гг.”(Proqram Azərbaycan Respublikası Dövlət Plan Komissiyasının ETİ tərəfindən yerinə yetirilmişdir.)
4. 1987, “Комплексная схема охраны природы Азербайджанской ССР на период до 2010 г.” (kollektiv müəlliflərlə TMK-nin sifarişi ilə yerinə yetirilmişdir.)
5. 2002, “Şahdağ Milli parkının yaradılması ilə əlaqədar qiymətləndirmə aparılması” (ARETS Nazirliyi və Beynəlxalq Bankın sifarişi ilə)
6. 2003, Azərbaycanın sahil zonalarına dair prioritet mövzuların müəyyən edilməsi.ARETS Nazirliyi və Beynəllxalq bankın sifarişi və rəhbərliyi ilə və s.

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.