Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Vəliyeva Zərifə Talıb qızı

Vəliyeva Zərifə Talıb qızı

Telefon:   (+994) 012434-48-70

e-mail: z_veliyeva@mail.ru

 


QISA
BİOQRAFİK MƏLUMAT
Vəliyeva Zərifə Talıb qızı 13 may 1955-ci ildə Əli Bayramlı şəhərində anadan olmuşdur. 1972-ci ildə 81 №-li orta məktəbi bitirmişdir. 1972-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) kimya fakültəsinə daxil olmuş və onu 1979-cu ildə bitirmişdir. 1980-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində analitik kimya kafedrasında təsərrüfat müqaviləli işdə böyük mühəndis vəzifəsində işləmiş, daha sonra həmin kafedrada laboratoriya rəhbəri vəzifəsinə keçirilmişdir.  1998-ci ildə "Polimerlərin oksidləşməsinin aşağı molekulyar model reaksiyalarından istifadə olunması ilə müəyyən edilən inhibitorları" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2007-ci ildən kimya fakültəsində tyütor kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2014-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin "Ekologiy və torpaqşünaslıq" fakültəsinin "Ekoloji kimya" kafedrasında pedaqoq vəzifəsində işləyir.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ADLAR
1999-cu ildə ona kimya elmləri namizədi elmi dərəcəsi verilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1973-1978 ildə Lenin rayonunun 73 №-li məktəbində laborant işləmişdir.
1978-ci ildən BDU-un kimya fakultəsinin dekanatlığında katibə vəzifəsində işləmişdir.
1980-cı ildə 1986-cı ilədək BDU-dun Analitik kimya kafedrasında təsərrüfat müqaviləli iş üzrə böyük mühəndisə vəzifəsində işləmiş, elə həmin ildə "Analitik kimya" kafedrasında laboratoriya rəhbəri vəzifəsinə keçirilmişdir.
2007-ci ildən BDU-nun "Kimya fakultəsində" tyütor olmuşdur.
2014-cü ildən indiki vaxta qədər "Ekologiya və torpaqşünaslıq" fakültəsinin "Ekoloji kimya" kafedrasında müəllim işləyir.
2009-cu ildən "Ekologiyanın əsasları və ətraf mühitin mühafizəsi", "Dərman və narkotik maddələrin analizi", "Ekoloji kimya", "Biosferin xüsusiyyətləri və mühafizəsi", "Məişət ekologiyası", "Toksikologiyanın əsasları", "Tətbiqi ekologiya" (bakalavriatda) və "Kimya toksikologiyası", "Biosferdə kimyəvi elementlərin rolu", "Biosfer və fotokimya", "Ekoloji  normalar və standartlar" (magistraturada),
70 elmi əsərin (24 məqalə, 41 tezis), 3 dərs vəsaitinin, 1 laboratoriya praktikumunun və 1 monoqrafiyanın müəllifdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
1. Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları  İnstitutu (OİYAİ-i) ilə birgə "Ətraf mühitin kimyası və Bakı və Abşeron yarımadası şəhərinin atmosfer havasının çirkləndirilməsi sahəsində fundamental tədqiqatlar" mövzusu üzrə ekologiya sahəsində elmi-tədqiqat işi aparır.
2.  Həmçinin Heydər Əliyev adına Neft emalı zavodu ilə "Xəzər dənizinə tökülən təmizlənmiş çirkab sularının tərkibindəki zərərli maddələrin keyfiyyət və kəmiyyət analizi aparılması" mövzunda elmi-təsərrüfat müqaviləli işini aparır.

BEYNƏLXALQ SEMİNARLARDA, SİMPOZİUMLARDA VƏ
KONFRANSLARDA İŞTİRAK
1. Синтез и исследование новых производных гидразина, содержащих несколько эфирных групп –СН2OR и атомов азота на оcнове –хлор алкил и алкенилоксиметил  эфиров и хлоразона. Materialy X mezinarodni vedecko-prakticka conference “Veda a technologie: krok do budoucnosti -2014” –Dil 31. chemicka technologie.: Praha. Publishing House “Education and Science, 2014, p.75-77.
2. Загрязнение окружающей среды химическими веществами. “XXI əsrdə ekologiya və torpaqşünaslıq elmlərinin aktual problemləri” Ümummilli lider H.Əliyevin 91 illyinə həsr olunmuş III respublika elmi konfransının materialları. 5-ci ilə eyni konf., 7-8  may, 2014, s.108-111.
3. Определение содержание ионов железа в разных видах фруктов. Материал за11- Международна научна практична конференция, «Бъдещите изследвания» Том 13, Екология. Химия и химически технологии. Селско стопанство. София, 2015, с.23-25.
4. Количество загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферный воздух Азербайджана. VI Respublika Elmi konfransının “XXI əsrdə ekologiya və torpaqsünaslıg elmlərinin aktual problemləri” ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illiyini həsr olunmuş –Bakı. 4-5 may 2017, 22s.
5. Characterization of atmospheric emission of heavy metals and elements though an active biomonitoring technique using transplants(moss-bags) of the moss sphagnum girgensohnii. Materials of the International scientific conference dedicated to the 85 anniversary of the academician Aliyeva R.A. Baku-2017, 16-17 November – 169s.
6. Источники эмиссии кадмия в атмосфере и его биохимическая характеристика. Akademik Həsən Əliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri” movzusunda III Beynəlxalq elmi kofransın proqramı. Bakı, 26-27 dekabr, 2017, s.151-153.
7. Особенности преподавания дисциплины «Анализ лекарственных и наркотических веществ» студентам экологам Бакинского Государственного Университета. Материалы II Международной научно-практической конференции. С участни проблеми фармпакотерапи призначения ликарських засобив. Харьков, 28-29 марта 2018, том 2, с.80-81.
8. Разработка химико-технологической схемы выделения этилена из сухого газа. Beynəlxalq Elmi Konfrans “Muasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” Gəncə, Azərbaycan, 04-05 may 2018, s.323.
9. Active biomonitoring of air pollution in Baku, the capital of Azerbaijan. 11-th
nternational Conference on AİR QUALİTY Science and Application Universitat Pompeu Fabra Campus de la Ciutadella Barcelona 12 to 16 March, 2018, 244s
10. Sənaye müəssisələrindən atmosferə atılan aerozol tullantılarının ekoloji təhlili. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş “XXI əsrdə ekologiya və torpaqşünaslıq elmlərinin aktual problemləri” VII Respublika elmı konfransının materialları, 3-4 may, Bakı, 2018, s.52-54.
11.  Nutrition value of dark and milk chocolates on the basis of thermogravimetric characterization. 3rd İnternational young researcher scientific conference on “Susteinable Regional Development-Challenges of Space in the 21 stb Centure” of the conference. Gödöllö. 26 aprel, 2018, s.72-76SEÇİLMİŞ  Əsərlər
1. Экологическая химия натуральной морской воды. Журнал научных публикаций аспирантов и диссертантов.№1, 2012, с.60-63
2. Химический состав гранаты. Журнал. Вести современной науки. Praha, Czeh republic. регистр.№182445, 2014, т.20, с.123-124.
3. Грязевые вулканы Азербайджана. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2016, №1, с.59-62.
4. Война и экология. Конфликт в период военных столкновений. Журнал «Проблемы современной науки и образования», 2016, №1[43], с. 264-266.
5. Экологическая оценка загрязнения полициклическими ароматическими углеводородами нефти почвенного покрова поселка Балаханы Апшеронского полуострова. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. Курск, март 2017, №3(129), с. 80-83.
6. Определение тяжелых металлов, фенола и некоторых анионов в природных водах Астаринского района Азербайджана. Журнал научных публикаций аспирантов и диссертантов. Октябрь-Ноябрь, 2017, №10-11, с.44-47.
7. Определение кадмия и никеля в атмосферном воздухе города Баку с помощью мхов-биомониторов. Журнал Молодой ученый. Март, 2018, №1,(197), с. 32-35.

KİTABLAR
1.  "Biosferdə kimyəvi elementləri rolu". Magistrlər üçün dərslik. Bakı. 2016, 200 s. (rus  dilində).
2. "Tətbiqi ekologiya üzrə praktikum".Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti, ULU. 2016, 116 s. (üç dildə - rus, Azərbaycan və ingilis).
3.  "Ekoloji kimya". Monoqrafiya. LAP Lambert Academic Publishing, 2017, 89 s. (rus  dilində).

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ  PROQRAMLARI VƏ QRANTLARI
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun "Su mühitində neftin deqradasiyasının öyrənilməsi və deqradasiya olmuş neftdən hidrogenin alınması" mövzusu üzrə Qrant layihəsi - 2017/2019.

 

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.