Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Tatyana Xolina

Tatyana Xolina

Biologiyı elmlər namizədi, müəllim

iş telefonu: (+99412) 432-84-38

e-mail: tatyana_xolina @ mail.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1965-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1972-1982-ci illərdə 207 saylı  orta məktəbində oxumuşdur.

1986-1992-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsində oxumuşdur.

Ailəlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1992-cü ildə  Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini bitirmnişdir .

2006-2010-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Torpaqşünaslıq kafedrasının dissertantı olmuşdur.

2010-ci ildə “Türyançay Dövlət Təbiət Qoruğu torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1983-1984-cü illərdə AMEA-nın Rəyasət. Heyətinin Protokol şöbəsində katibə

1985-1996-cı illərdə BDU-nun Biologiya fakültəsinin mikrobiologiya kafedrasında preparator

1996-2005-cı illərdə mikrobiologiya  kafedrasında baş laborant

2005-2014-cü  Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin torpaqşünaslıq kafedrasında baş laborant

2014-dən hal-hazıra kimi  torpaqşünaslıq kafedrasında müəllimi

“Torpaqşünaslıq”, “Əkinçilik”, “Ekologiya”, “Meliorasiya”, “Torpaqların biologiyası”, “Torpaqların coğrafiyası” fənləri üzrə mühazirə və laboratoriya dərslərini aparır.

70-dan çox elmi məqalənin, o cümlədən 1 dərs vəsaitinin və 1 monoqrafiyasının müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

  • Torpaqşünaslıq
  • Torpaqların ekologiyası
  • Torpaqların biologiyası

BEYNƏLXALQ  SEMİNAR,  SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. “Ekoloji tarazlıq: biosferdə suyin dövranına antropogen təsir” Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Sankt-Peterburq, 2011.
2. «Antropogen təsir nəticəsində torpaqların dəyişilmə qanunauyğunluğu və torpaq örtüyünün  vəziyətinin və fəaliyyətinin tənzimlənməsi” Ümumrusiya elmi konfrans, Moskva, 2011.
3. “ASK müəssisələri – aqrar elmin innovasiyaları” Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Perm, 2012.
4.  “Azərbaycanın torpaqları: genezis, coğrafiya, meliorasiya, səmərəli istifadə və ekologiya” Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı-Qəbələ, 2012.
5. Torpaqşünaslıq Cəmiyyətinin VI qurultayı , Petrozavodsk-Moskva, 2012.
6. “Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri” mövzusunda  II Beynəlxalq elmi konfrans, 2012.
7. "Avropa inteqrasiya prosesində elm və kənd təsərrüfatı aktual problemləri" Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Perm, 2013.
8. "Torpaq keyfiyyətinin biofizik göstəriciləri” Avrasiya Torpaq Konqres, Samsun, Türkiyə, 2013.
9."XXI əsrdə ekologiya və torpaqşünaslıq elminin aktual problemləri" mövzusunda Respublika elmi konfransı, Bakı,  2015.
10. "Biosferin və insan həyatında torpağın rolu" Beynəlxalq elmi konfrans akademik G.V.Dobrovolski 100 illik yubileyinə həsr olunmuş, Moskva, 2015.
11.  Beynəlxalq elmi konfrans “Çernobıl: 30 ildən sonra”, Qomel, 2016.
12. Kənd təsərrüfatı torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsinin rolu və regional inkişafda ekoloji balansın qorunması” mövzusunda  Beynəlxalq seminar, Bakı, 2015
13. “XXI əsrdə ekologiya və torpaqşünaslıq elmlərinin artual problenləri” V Respublika Ekmi konfransı, Bakı, 2016.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Türyançay Dövlət Qoruğu arid seyrək məşələrinin torpaqlarının ekoloji səciyyəsi və qiymətlləndirilməsi // “Aqrar elm xəbərləri”, c.7, № 2, Tbilisi, 2009, s.49-52.
2. Türyançay Dövlət Qoruğu torpaqlarının əsas bonitirovkka şkalası / Torpaqşünaslıq və   aqrokimya institutunun əlmi əsərlər toplusu, Baku, Elm, 2009, s.309-314.
3. Türyançay Qoruğunun torpaq xəritəsi haqqında  // “Bakı Universitetinin xəbərləri”, № 4, Baku, Bakı Universitetinin nəşriyyatı, 2009, s.87-91.
4. Böyük Qafqazın torpaq-landşaft komplekslərinin müasir ekoloji vəziyyəti. I Beynəlxalq telekonfransın materialları, Tomsk, 2010, c.25-26 (həmmüəlliflərlə).
5. Türyançay Dövlət Qoruğu arid seyrək məşələrinin torpaqlarının bonitirovkası // “Kazan Dövlət Aqrar Universitetinin xəbərləri”, № 3 (13), Kazan, 2009, s.135-138. (həmmüəlliflə).
6. Böyük Qafqazın arid  seyrək meşələri torpaqlarının ekoloji səciyyəsi. Torpaqşünaslıq və   aqrokimya institutunun əlmi əsərlər toplusu, Baku, Elm, 2011, c.239-243 (həmmüəlliflərlə).
7. Böyük Qafqazın meşə torpaqlarının münbitlik göstəricilərinin antropogen təsirdən dəyişilməsi / Ümumrusiya elmi konfransın materialları, M., 2011, s.181-184 (həmmüəlliflərlə).
8.“Orenburq Dövlət Universitetinin xəbərləri”, № 12, 2011, s.270-272 (həmmüəlliflərlə).
9.  Turyanchay Dövlət Təbiət Qoruğu  landşaft komplekslərinin qiymətləndirilməsi  // IV Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans "Biodiversitiologiya: bioloji müxtəlifliyin öyrənilməsi və qorunması müasir problemləri" məqalələr toplusu, Cheboksary, 2012 , s.108 -111.
10.  Turyanchay Dövlət Təbiət Qoruğu və bitişik ərazisi  fon torpaq monitorinqi // VI Torpaqşünaslıq Cəmiyyətinin qurultayın materialları. Petrozavodsk-Moskva, 2012, s.192-193 (həmmüəlliflə).
11. Azərbaycan torpaqlarının Qırmızı Kitab yaradılması problemi haqqında // Görkəmli Azərbaycan alimi, əməkdar elm xadimi, akademik Həsən Əliyevin 105 yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri” mövzusunda II Beynəlxalq  Elmi konfransının materialları, Bakı, 2012, s.207-209 (həmmüəlliflə).
12. Şahdağ Milli Parkı  torpaq  örtüyünün müasir ekoloji vəziyyəti //AMEA Aqrar Elmlər Bölməsi “Torpaqşünaslıq və Aqrokimya” jurnalı,   № 2, cild 21, 2013, s.160-164.
13. Böyük Qafqazın arid seyrək meşə torpaqlarının xüsusiyyətləri (Azərbaycan daxilində) // Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans "Avropa inteqrasiya prosesində elm və kənd təsərrüfatı aktual problemləri" məqalələr toplusu, Perm, 2013 , s.270- 273.
14.Azərbaycan üçüncü dövr yaylası arid seyrək meşə torpaqlarının ekoloji monitorinqi   //Avrasiya Torpaq Konqres "Torpaq keyfiyyətinin biofizik göstəriciləri” , Samsun , Türkiyə, 2013,  p.53- 55 ( həmmüəlliflə)
15. Quba rayonunun torpaq örtüyünün  müasir ekoloji vəziyyəti və ondan səmərəli istifadə // AMEA Aqrar Elmlər Bölməsi “Torpaqşünaslıq və Aqrokimya” jurnalı,  № 2, 2014, s. 428-430 ( həmmüəlliflə).
16. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında alp ekosistemlərin torpaq deqradasiyası  və onların qorunması // Akademik G.V.Dobrovolski 100 illik yubileyinə həsr olunmuş "Biosferin və insan həyatında torpağın rolu" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans,  Moskva, 2015.
17. Böyük Qafqazın bəzi bölgələrinin yay otlaq torpaqlarının münbitlik parametrlərinin antropogen amillərin təsirindən dəyişilməsi// . AMEA Aqrar Elmlər Bölməsi “Torpaqşünaslıq və Aqrokimya” jurnalı,  № 1-2, 2015, s. 45-48.
18. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı dağ-meşə zonasının torpaq-landşaft dəyişkənliyi” // Jurnal “Alimlərin Avrasiya ittifaqı”, № 4 (13), 2015, s.44-45. (İF 0,388).
19.  Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı yay otlaq torpaqlarının qiymətləndirilməsi // Kənd təsərrüfatı torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsinin rolu və regional inkişafda ekoloji balansın qorunması” mövzusunda  Beynəlxalq seminar, Bakı, 2015, s. 82-84.
20. ÇAES-də baş verən qazadan sonra Azərbaycanda müxtəlif kənd təsərrüfatı bitki məhsullarında 90Sr və 137Cs toplanmasına mineral göbrələrin artan dozasının təsiri // Mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans “Çernobıl: 30 ildən sonra”, Qomel, 2016, s. 278-281.
21. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı yüksək dağ landşaftı torpaqlarının münbitlik göstəricilərinin antropogen amillərin təsirindən dəyişilməsi //  “XXI əsrdə ekologiya və torpaqşünaslıq elmlərinin artual problenləri” V Respublika Elmi konfransı, Bakı, 2016, s.110-112.
22. Qaraçay-Vəlvələçay hövzəsi yöksək daqlıq qurşağın torpaq-landşaft dəyişkənliyi //  “Müasir mikrobiologiya və tətbiqi elmlər beynəlxalq jurnalı”,  Hindistan, 2016, № 10 (İF 2,997).

 

KİTABLAR

Torpaqşünaslıq (dərs vəsaiti). Bakı,  2000, 1 s. (Həmmüəlliflərlə).

Türyançay Dövlət qoruğu torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi. Deutchland: LAP LAMBERT, 2015, 196 s.

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.