Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Rüstəmova Ülviyyə Nuşirəvan qızı

“Ekoloji kimya”kafedrasının dosenti
İş telefonu:434-48-70
Ev telefonu: 492-42-98
Моб: (055)787-16-56
Е-маил: ulviya_rn@rambler.ru

QISA
BİOQRAFİK MƏLUMAT
1972-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1994-ci ildə BDU-nun kimya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib, həmin il AMEA-nın QÜFKİ-nin nəzdində aspiranturaya daxil olub. 1998-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə edib. 2005-ci ildən BDU-nun Ekoloji kimya kafedrasının müəllimi, 2014-ci ildən isə həmin kafedranın dosentıdır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1994-ci ildə BDU-nun kimya fakültəsini bitirmişdur;
1998-ci ildə „Misin salisil turşusunun azotörəmələri və N-, P-, O-tərkibli liqandlarla müxtəlifliqandlı kompleksləri fotometrik analizdə“ mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə emişdir.
2014-ci ildə Ekoloji kimya ixtisası üzrə dosent elmi adı alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1994-1997 ci illərdə AMEA-nın QÜFKİ-nin aspirantı;
2014-ci ildən Ekoloji kimya kafedrasının dosenti;Bakalavr pilləsində „Sənaye ekologiyası“, „Tətbiqi ekologiya“, „Ekoloji kimya“, „Ekologiyanın əsasları“,“Ekoloji tədqiqat metodları“ fənnlərindən mühazirə dərslərinin aparır;
Magistr pilləsində „Regionun ekoloji monitorinqi“, „Kimyəvi ekoloji təhsil tərbiyə“,“Ətraf mühitin fiziki-kimyəvi parametrlərin təyini“ fənnlərindən mühazirə və laboratoriya dərslərini aparır;
100-ə yaxın elmi əsərin, 60 məqalənin, 5 dərs vəsaitinin, 12 proqramın müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏ,SI
Ətraf mühit obyektlərində, qida məhsullarında ağır metalların yeni yüksək həssas və seciçi metodlarla təyini

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1. International conference “ICAS-2006”, Moscow, 2006.
2. Euroanalyses XIV, Antwerp, Belgium, 2007.
3. Natural cataclysms and global problems of the modern civilization. Special edition of Transaction of the International Academy of Sciences, Baku-Innsbruck, 2007.
4. Mеждународная конференция «Актульные проблемы химической и биологической экологии», Москва, 2012
5. Международная научно-практическая конференция Актуальность и экологическин проблемы сохранения среды обитания» Брест, 2016
6. Akad. H.Əliyevin 100-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi kionfrans “Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri”, Bakı, 2017;
7. Ümummilli lider H.Əliyevin 95-illik yubileyinə həsr olunmuş III respublika elmi     konfransı, Bakı, 2017
8. Beynəlxalq Elmi Konfrans “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri”, Gəncə, 2018,
9. Akad. R.Əliyevanın 85-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2017

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Рустамова У.Н.и др. Фотометрическое и экстракционно-фотометрическое определение никеля азопроизводными салициловой кислоты и N-, P-, O- содержащими лигандами (обощающая статья). Изв. ВУЗов «Химия и хим.технология», 2004, т.47, В.4, с.15-20.
2. Рустамова У.Н. и др. Спектрофотометрическое исследование комплексов Ni(II) с гетероциклическими даминами и п-нитробензолазопирокатехином. Аз.хим.ж., 2005, №1, с.63-64
3. Rustamova U.N. and others. The extraction-photometric determination of zinc in the gelatine. International conference “ICAS-2006”, Moscow, 2006, p.511.
4. Rustamova U.N.and others.  Definition of germanium in environmental objects. Natural cataclysms and global problems of the modern civilization. Special edition of Transaction of the International Academy of Sciences, Baku-Innsbruck, 2007, p.611-615.
5. Rustamova U.N. Determination of vanadium (V) and nickel (II) in the oil.Euroanalyses XIV, Antwerp, Belgium, 2007, p.152.
6. Рустамова У.Н. и др. Экстракционно-фотометрическое определение меди с ализариновым желтым Р и триизобутилфосфатом в пищевых продуктах Молодой ученый, 2012, №8(43), с.47-50
7. Рустамова У.Н. и др. Актуальные проблемы в современной науке. Journal Sciences of Europe, Praha, Czech Republic, 2016
8. Rustamova U.N. and others.The reactions with cyclic ketones. International journal of research studies in science, engineering  and technology, India,201
9. Rustamova U.N. and others. Analyses of ecological monitoring conducted in the oil contaminated areas of Azerbaijani regions. East European Science Journal, Warsaw, Poland 2017,

KITABLAR
1. Гаджиева С.Р., Рустамова У.Н., Мамедова С.Ш. Уч пособие .Практикум по основам экологии (на азерб и рус языках). Баку, 2011.
2. Гаджиева С.Р., Алиева Т.И., Гусейинли А.Г., Рустамова У.Н. и др Учебное пособие. Практикум по прикладной экологии (на азерб, рус и англ языках), Баку, 2016
3. Гаджиева С.Р., Рафиева Х.Л., Рустамова У.Н.. Учебное пособие. Химико-экологическое образование и воспитание (на азерб и рус языках), Баку, 2017


DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
2006-şi ildə “Ətraf mühit problemləri üzrə magistrların hazırlanması” adlı Avropa Şurasının maliyyələşdirdiyi TEMPUS proyektində iştirak edib.

 

 

 

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.