Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Rəfiyeva Hicran Lətif qızı


imya” kafedrasında 1.0 şt. baş müəllim, kimya ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru
İş telefonu : 433-73-11
Ev telefonu: 502-50-65
Mob telefonu: 0506142994
e-mail: hicran_chem@mail.ru


QISA
BİOQRAFİK MƏLUMAT
Rəfiyeva Hicran Lətif qızı 23.09.1966-ci ildə Qazax şəhərində anadan olub. 1973-cü ildə Qazax şəhər 2 saylı orta məktəbə daxil olub, 1983-cü ildə bitirib. 1984-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin “Kimya” fakültəsinə daxil olub, 1989-cu ildə bitirib. 2009-cu ildə “Tiazolidin 2,4-dion və onun törəmələrinin mislə əmələ gətirdiyi komplekslərinin təyini və analitik tətbiqi“ mövzusunda dissertasiya müdafiə edib, kimya ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi alib. 2006-cı ildən isə “Ekoloji kimya“ kafedrasının baş laborantı, 2012-ci ildən 0.5 şt müəllim, 2018- ci ildən 1.0 şt. baş müəllim işləyir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1984– 1989 -cü ildə BDU-nun “Kimya” fakültəsi
2009- cu ildə “Tiazolidin 2,4-dion və onun törəmələrinin mislə əmələ gətirdiyi komplekslərinin təyini və analitik tətbiqi “

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1989-1996-cı illərdə Suraxanı rayonu 285 saylı məktəbdə kimya müəllimi;
2001-ci ildən BDU-nun “Analitik kimya” kafedrasında baş laborant;
2006-cı ildən “Ekoloji kimya” kafedrasında baş laborant.
2012-ci ildən “Ekoloji kimya“ kafedrasında 0.5 şt. müəllim işləyir.
2018-ci ildən 1.0 şt.baş müəllim
Bakalavr təhsili üzrə:  “Ekologiya və torpaqşünaslıq” fakültəsində - “Ekoloji kimya“, “Ekologiyanın əsasları və ətraf mühitin mühafizəsi“, “Dərman və narkotik maddələrin analizi”, “Ətraf mühit obyektlərinin analizi”, “Toksikologiyanın əsaasları”, “Məişət ekologiyası”, “Biosferin ekolojixüsusiyyətləri və mühafizəsi”, ”Ekoloji təmiz qida məhsulları”,“Sənaye ekologiyası”, “Ekoloji kataliz”,”Ekoloji monitoring”, “Radioekologiya”,  fənnlərindən laboratoriya,
Magistr təhsili üzrə: “Kimyəvi-ekoloji təhsil və tərbiyə”, “Kimyəvi tullantıların biosferə təsiri”, “ Ətraf mühitin tarixi və metodologiyası “,”Hidrosferdə fiziki-kimyəvi proseslər”, “Biosfer və fotokimya”, “Kimyəvi tullantıların biosferə təsiri”  fənnləri keçir. 72 elmi əsərin, 46 məqalənin, 1 patentin, 2 kitabın, 12 proqramın müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Tiazolin 2,4-dion və onun törəmələrinin sintezi, ətraf mühit obyektlərində təyini və tətbiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1. Определение меди(II) в морской воде // Международная конференция «Актуальные проблемы биоэкологии», Москва, 2008, с.45
2. Профессиональное экологическое образование в Азербайджане, его настоящее и будущее, «Современные проблемы экологии» доклады 7 всероссийской научно-технической конференции, Тула 2011, 115-116
3. Use polymeric sorbents for treating of industrial water, Tətbiqi ekologiyanin problemləri Respublika elmi konfransının materialları 14 oktyabr 2011, 174
4. Определение скандия в карбоносиликатных рыхоых отложениях с 2,3,4-тригидрокси-4¢-сульфоазобензолом в присутствии гидрофобных аминов/ Журнал «Молодой ученый», 2011,  № 5,  с.134-137

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Misin(II) fotometrik təyini üsulu //Patent № a 20080185, 19.05.2011
2. Комплексообразование меди(II) с азопроизводным пирогаллола в присутствии тиазолидин-2,4-диона, 5-(2- бензилиден) тиазолидин-2,4-диона и 5-аллилтиазолидин-2,4-диона // Известия Националъной Академии Наук Грузии, Серия химическая, Том 34, 2008, №1, с. 95-98
3. Photometrric definition of copper by means of derivatives rodanina// EUROanalycic XIV Antwerp, Belgium 2007, p.267
4. Абсорбция  нефтяных пленок  в лабораторных условиях, Ленинградский Государственный Университет имени А.С.Пушкина. III Лужские научные чтения. Современное научное  знание: Теория и практика. 22 мая. Санкт-Петербург
5. Использование  регионального компонента  в преподавании экологических дисциплин (на примере загрязнения вод Каспийского моря), Методика преподавания химических и экологичесих дисциплин.Сборник научных статей VIIIМеждународной научно- етодической конференции, 26 – 27 ноября, Беларусия (Брест)2015
6. Инновации в методике преподавания экологии, VI Межд.научн-практ.конф,   Казань, 2016, с.147-151.
7. Актуальность экологических проблем, связанных с загрязненными водами, Актуальность научн-тех и экол проб сохр среды обит., Межд. Научн.-практ конф., Брест, 2016, с. 134-139
8. Dərman və narkotik maddələrn analizi. Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatı. 2017, 12
9. The teactions üith cyclic ketones, İnternational Journal of Research Studies in Science, Engineering and Techonology, İndia 2017. Vol. 4.
10. СУЧАСНЫ ПРОБЛЕМИ ФАРМАКОТЕРАПЙ  I  ПРИЗНАЧЕННЯ ЛЫКАРСЫКИХ ЗАСОБЫВ, 28-29 березня 2018 року м. Харкыв

KITABLAR
1. “Ekologiyanın əsaslarından praktikum”, 2009
2. “Qida maddələrinin tədqiqat metodları”, dərs vəsaiti, 2016
3. “Kimyəvi Ekoloji Təhsil və Tərbiyə” dərs vəsaiti, 2018

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.