Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Qədirova Elmina Müsrət qızı

Ekoloji kimya kafedrasının müəllimi,
kimya elmləri namizədi,dosent
Iş telefonu: ( 012)433-73-11
e-mail: elmina2010@mail.ru
QISA
BİOQRAFİK MƏLUMAT
Qədirova  Elmina Müsrət qızı 1975-ci il aprel ayının 14-də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
1992-ci ildə Bakı şəhəri Qaradağ rayonunun 106 saylı orta məktəbini bitirmişdir.
1992-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin  kimya fakültəsinə  qəbul olmuş və  1997-ci ildə bitirmişdir.
2004-cü ildə AMEA  KPİ-da əyani aspiranturaya daxil olmuşdur. 2007-ci ilin dekabr ayında aspiranturanı bitirmişdir.
2008-ci ildə“Qeyri-üzvi kimya“ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
2008-2011-ci illərdə böyük elmi işçi olmuşdur.
2011-ci ildən BDU-nun “Ekoloji kimya“ kafedrasının tam ştat müəllimidir.
2014-cü ildən dosent əvəzi vəzifəsini tutmuşdur.
2016-cı ildən  həmin kafedranın dosentidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
2008-ci ildə AMEA-nın Kimya Problemləri İnstitutunda 02.00.01-„Qeyri-üzvi kimya“ ixtisası üzrə „Ferrosenil karbinol metalkomplekslərinin sintez metodlarının işlənməsi,alınmış yeni birləşmələrin fiziki-kimyəvi və quruluş xüsusiyyətlərinin tədqiqi mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1997-2004-cü illərdə orta məktəbdə kimya müəllimi işləmişdir .
2004-cü  ildə  AMEA-nın Kimya Problemləri İnstitutunda aspiranturaya daxil olmuşdur.
2008-ci ildə  namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
2008-2011-ci illər ərzində KPİ-da böyük elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.2011-ci  ildən  BDU-nun “Ekologiya və torpaqşünaslıq” fakültəsinin   Ekoloji kimya kafedrasında  1,0 ştat müəllim vəzifəsində çalışır.Beynəlxalq proqramlarda iştirak etmişdir.2012-ci ildən  Bakı Dövlət Universitetinin 2391.01-“Ekoloji kimya”ixtisası üzrə doktorantdır. 2014-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin dosent əvəzi kimi çalışır.2016-cı ildən isə dosent vəzifəsini icra edir. Hal-hazırda  1 doktorant və 3 magistrlıq işinə rəhbərlik etməkdədir. EİF dəstəyi ilə bir qrant layihəsində iştirak etmiş, bundan başqa beynəlxalq proqramlara qoşulmuşdur. 130 elmi əsərin ( məqalə və tezislər) və 4 Az.R.patentinin müəllifidir: Həmçinin 3 dərs vəsaitinin və 9 proqramın  müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Fiziki-kimyəvi analiz metodları ilə bir sıra metal ionlarının təyini metodikalarının işlənilməsi və qeyri-üzvi maddələrin analizi. Fiziki-kimyəvi analiz metodları ilə içməli sularda, torpaqda və Xəzər dənizinin  dib çöküntülərində pestisidlər və toksiki maddələrin  tədqiqi. Abşeron yarmadasında neftlə çiklənmiş torpaq sahələrinin ekoloji monitorinqi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1.Получение новых экологически  чистых каталитических систем для препоротивных серосодержащих нефтепродуктов.ХIХ  Менделеевский конфранс,Волгоград, 2011.
2.Антикоррозионная  эффективность  компазиций  приготовленных  на основе ферроцена и его некоторых функционально замещенных  производных.ХIХ Менделеевский конфранс,Волгоград,2011.
3.Абсорбция  нефтяных пленок  в лабораторных условиях // III Лужские научные чтения. Современное научное  знание: Теория и практика.22 мая,2015.Санкт-Петербург, 2015,стр.13-18.
4. Получение циклических  металлоорганических  комплексных соединений на основе ферроцена // III Лужские научные чтения. Современное научное  знание: Теория и практика.22 мая,2015.Санкт-Петербург, 2015,стр.8-13.
5. Использование  регионального компонента  в преподавании экологических дисциплин (на примере загрязнения вод Каспийского моря) // VIIIМеждународной научно-методической конференции, 26 – 27 ноября, Беларусия (Брест) 2015 г, стр.238-241.
6. Инновации в методике преподавания экологии// Иннвации в приподовании. VI Международная  научно-практическая конференция в рамках Евразийского сотрудничества. Казань, 24-25 марта,
7. Экологические проблемы  окружающей среды обитания// Менделеевские чтения ,Брест,26 февраля,2016,стр.34-38.
8. Абсорбция нефтезагрязненных вод// Менделеевские чтения ,Брест,24 февраля,2017,стр.67-71.
9. Синтез циклических карбинолов// Менделеевские чтения ,Брест,24 февраля,2017,стр.129-133.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Monoəvəzlənmiş ferrosenil karbinol birləşmələrinin  fazalararası kataliz şəraitində  alınması və xassələrinin tədqiqi.Kimya,biologiya ,tibb jurnalı.2004,№=3.
2. Алкилирование ферроцена продуктами пиролиза нафтобензинов в присутствии  активированных некоторыми эфирами  каталитических систем  АI+CCI4.Химия и химическая технология,Иваново,2005,т.48,№=12.
3. Особенности и антидетонационная эффективность компазиций  приготовленных на основе новых моно- и биядерных алкильных оксиалкильных производных  ферроцена и цимантрена.Химия и химическая технология,Иваново,2005,т.48,№=12.
4. Yeni ferrosenil dialkil karbinol və izopropil efir törəmələrinin sintezi və  onların İQ-spektral metodla təyini.Kimya problemləri,2005.№=2.
5. Fazalararası kataliz şəraitində yeni ferrosenil karbinol birləşmələrinin sintezi və xassələrinin tədqiqi.Azərb.Kimya jurnalı,.2006,№=1.
6. Mono-və dihomonüvəli ferrosenil karbinol və efir törəmələrinin  sintezi və bəzi xassələrinin tədqiqi.AMEA aspirantlarının elmi konfransının materialları,2006.
7. Fazalararası kataliz şəraitində  ferrosenildimetilkarbinolun sintezi və prosesin kinetik qanunauyğunluqlarının  öyrənilməsi.AMEA-nın Məruzələri.2009,cild LXV,№=4.
8.Синтез в условиях межфазного катализа цимантренилдиметилкарбинольного металлкомплекса и изучение некоторых кинетических закономерностей процесса.Химия и химическая технология,Иваново,2010,т.53,№=1.
9. Разработка  антикоррозионных  изоляционных  компазиционных материалов на основе  ферроцена , его функционально  замещенных производных  с нефтеполимерной смолы.Естественные и технические науки,2010,№=5(49),ISSN 1684-2616.
10.Антикоррозионные композиционные покрытия на основе ферроцена и его  функционально замещенных производных.Прогрессивные технологии машиностроения.Донецк ,2011,вып.41.
11.Синтез ,строение и свойства циклопентил(циклогексил)карбинольных производных ферроцена и цимантрена.Химия и химическая технология.Иваново,2012.
12. Очистка сточных вод загрязненные  нефтью и нефтепродуктами . European Applied Sciences//ISSN 2195-2183,ORT Publishing, Germany,№12,2013.
13. Изучение распределения органических углеводородов в толще воды вблизи Абшеронского полуострова.European Applied Sciences//ISSN 2195-2183,ORT Publishing, Germany,№ 4,2014.
14. Синтез и свойства циклических карбинольных производных ферроцена и цимантрена. European Applied Sciences//ISSN 2195-2183,ORT Publishing, Germany,№ 5,2014.
15. Получение тонких нефтяных пленок  в лабораторных условиях. Молодой ученый,ISSN 2072-0297,г.Казань ,№6, 2014.
16. Alkylation  of  ferrocene  by   the  products of   gasoline   pyrolisis and  anti-detonation  efficiency  of  alkylates  received // ISSN 2195-2183,ORT Publishing, Germany,№,2015,p.80-82.
17. Использование  регионального компонента  в преподавании экологических дисциплин (на примере загрязнения вод Каспийского моря) // VIIIМеждународной научно-методической конференции, 26 – 27 ноября, Беларусия (Брест) 2015 г, стр.238-241.
18. Абсорбция  нефтяных пленок  в лабораторных условиях // III Лужские научные чтения. Современное научное  знание: Теория и практика.22 мая,2015.Санкт-Петербург, 2015,стр.13-18.
19. Получение циклических  металлоорганических  комплексных соединений на основе ферроцена // III Лужские научные чтения. Современное научное  знание: Теория и практика.22 мая,2015.Санкт-Петербург, 2015,стр.8-13.
20. Циклические  металлоорганические производные ферроцена и цимантрена// Молодой ученый,ISSN 2072-0297,г.Казань 2015,№9(I),с.74-79.
21. Инновации в методике преподавания экологии// Иннвации в приподовании. VI Международная  научно-практическая конференция в рамках Евразийского сотрудничества. Казань, 24-25 марта,
22. Экологические проблемы  окружающей среды обитания// Менделеевские чтения ,Брест,26 февраля,2016,стр.34-38.
23. Актуальные проблемы химического образования в университетах Азербайджана// Актуальные проблемы химического образования в средней и высшей школе.Витебск 2016,стр.245-247.
24. The reactions with cyclic ketones //İnternational Journal of Research Studies in Science, Engineering and Technology//India, 2017,Volume4, Issuse 3, pp 4-6.
25. Criteria for assessing the extent of tumor regression in malignant tumors of the rectum// Medicinal chemistry//Los Angeles,2017,vol.7(8),p.235-238.
26. Analysis of ecological monitoring conducted in the oil contaminated areas of Azerbaijani regions// East European Science Journal (EESJ)//Warsaw,Poland, 2017, № 7(23), part 2, p.46-49.
27. Economy of energy conservation//Energy saving. Science and Education//Kazan Federal University (1804), Naberezhnye Chelny, 2017, p.424-430.
28. Ferrocenyl complexes and use of their derivatives for solving environmental problems // International Journal of Research Studies in Science, Engi-neering and Tech-nology// India, 2018,volume 5, Issue 2, PP 1-4, ISSN:2349-476 X.

KITABLAR
1.Qida məhsulları və onların tədqiqat metodları(2016)
2. Ətraf mühit və qida təhlükəsizliyi (2017)
3.Kimya sənayesinin ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi (2018)

PROQRAMLAR
1. Ekoloji təmiz qida maddələri (2016)
2.Dərman və narkotik maddələr(2017)
3.Proqram:Ekoloji norma və standartlar (2017)
4.Atmosferin ekoloji xüsusiyyətləri və onun  mühafizəsi (2017)
5.Alternativ enerji mənbələri (2018)
6.Atmosfer və ona texnogenez təsir (2018)
7.Ekoloji monitorinqin kimyəvi əsasları (2018)
8.Ekoloji monitorinq və nəzarətin müasir metodları (2018)
9.Tullantı sularının təkrar istismarı (2018)

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
QRANT
1.Çoxkomponentli üzvi  və piqment qalıqlarının su mənbələrindən ekstraksiya üsulu ilə ayrılması və onların resirkulyasiyası texnologiyasının işlənməsi. Elm İnkişaf Fondu, Azərbaycan  (2010-2014).
2.Beynəlxalq bilik mübadiləsi vasitəsilə təhsildə islahat (544178-TEMPUS-1-2013-IPT-TEMPUS-JPCR). Rethink qrant layihəsi, Avropa Birliyi (2014-2016).

BEYNƏLXALQ PROQRAM
1.“RETHINK” Düşündürücü  proyekt // Avropa Birliyinin Tempus proqramı//Biznes,Arxitektura ,Ətraf mühit//  Gürcüstan, Tbilisi.4-7 noyabr,2014.
2.Mövlanə Dəyişmə Proqramı //Ətraf mühit kimyası// Muğla Sıtkı Koçman Universiteti // Türkiyə Muğla, ,23-27 noyabr,2014.
3.Proqram : Paris-Sorbonn  Universitetində treninq//  8-13 fevral, 2016 , BƏƏ , Abu Dabi.\
4. L-Coruna Universitetində Tempus proqramı üzrə treninq // Ispaniya, L-Coruna, 23-30 iyun, 2016.
5. A.S.Puşkin adına Belarusiya Dövlət Universiteti// Ətraf mühitin mühafizəsi istiqamətində Beynəlxalq konfrans  və birgə əməkdaşlıq //Belarusiya,  Brest ,2017, 22-24 fevral.
6.Avropa-Asiya Beynəlxalq  Kimya Konfransı // Türkiyə, Antalya, 2018, 01-04 noyabr .

 

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.