Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Qasımova Vəfa Xəlil

Bilogiya elmləri namizədi, baş müəllim
İş telefonu: +(994)12 432-84-38
E-mail:  vafahal@hotmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:
1969-ci il avqustun 10-da Bakı şəhərində anadan olub
1976-1986-cı  illərdə 134  saylı Bakı şəhərdə  orta məktəbdə oxuyub
1986-1991-ci illərdə ADU-nun (indiki BDU) biologiya fakültəsində təhsil alıb
2005 -cı ildə  Biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb
Ailəlidir, iki övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1991-ci ildə ADU-nun (indiki BDU) biologiya fakültəsini bitirib
2004-cı ildə   “Lipid membranlarda poliyen kanalların funksional yenidənqurma mexanizmi “mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1991-1997   ildə    46  №  -li orta məktəbdə müəllimə vəzifəsində çalışmışdı.

1997-2000 ildə   Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında müəllimə vəzifəsində çalışmışdı

2001-cı ildə BDU-nun Biologiya fakültəsinin Botanika  kafedrasına işə qəbul olunub. Botanika kafedrasında   baş laborant vəzifələrində işləyib
2008-ci  ildə Torpaqşünaslıq kafedrasının yaradılması ilə əlaqədar həmin kafedraya  müəllim vəzifəsinə  keçirilib
2014 -cı ildən Torpaqşünaslıq kafedrasında baş müəllim  vəzifəsində çalışır
Apardığı dərslər: Torpaq mikrobioloqiyası və biotexnologiya , Torpaqların aqroekolojı qiymətləndirilməsi,Kənd təsəruffatı radiobiologiyası , Torpaqların çoqrafiyası, Torpaqların ekoloji moninorinqı ,Torpaqların ekoloji münbitlik modelləri və monitorinqı.40 məqalənin və 1 patentın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Torpaqşünaslıq və torpağın ekologiyası və monitorinqı.
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. Ибрагимова В.Х. 2006. Исследование зависимости физико-химических параметров ионных каналов от структуры молекул полиеновых макролидных антибиотиков. Международная научная конференция «Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем», VII съезд БООФиБ, Минск, т. 1, с. 247-249.

2. Курбанов О.Г., Самедова А.А., Султанова Г.Г.,  Гусейнова К.Ф., Ибрагимова В.Х., Мамедов Г., Касумов Х.М. 2007. «Механизм действия полиеновых макролидных антибиотиков природного происхождения. Практические аспекты их использования». Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы фитодизайна». Россия. Белгород, с. 167-170. 

3. Ибрагимова В.Х. 2008. Экологические аспекты и методы управления  плодородием почв Абшеронского полуострова. “Проблемы Биологии, экологии, географии, образования, история и современность” Материалы II Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, с. 185-186.

5. Ибрагимова В.Х. 2009. Мониторинг окружающей среды для оценки экологической обстановки с использованием полиеновых антибиотиков ''Bioloqiya elmi nailiyyətlər’’, Bakı Dövlət Universtitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransının materialları, B.D.U., s. 324-326

6. Ибрагимова В.Х., Алиев Н.Н., Самедова А.А.,  Султанова Г.Г., Касумов Х.М., 2012. Низкомолекулярный пептид-антибиотик, обладающий высокой эффективностью действия на вирусные, грибковые и стафилококковые инфекции. В материалах Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы биологической и химической экологии. РАЗДЕЛ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БИОТЕХНОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ. Москва, с. 198-201.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:
1. Ибрагимова В.Х. 2003. Исследование механизма сборки и разборки полиеновых каналов в липидных мембранах. Автореферат кандидатской диссертации. Баку, с. 1-16.

2. Ibragimova V., Alieva I., Kasumov Kh., Khutorsky V. 2006. Transient permeability induced by alkyl derivatives of amphotericin B in lipid membranes. Biochim. Biophys. Acta, v. 1758, p. 29-37.

3. Ибрагимова В.Х., Алиева И.Н., Касумов Х.М. 2006. Эффект макролидного гептаенового антибиотика леворина А2, вводимого с одной стороны мембраны. Биологические мембраны. т. 23, № 6, с. 493-502.

4. Касумов Х.М., Ибрагимова В.Х., Алиева И.Н. 2006. Полиеновые антибиотики растительного происхождения, продуцируемые микроорганизмами Streptomyces. Структура и функция. Сборник трудов Института Ботаники АМЕА, с. 474-481.

5. Ибрагимова В.Х., Алиева И.Н., Касумов Х.М. 2006. Физико-химические свойства и биологическая роль диметилсульфоксида в комплексе с полиеновыми антибиотиками. Известия НАН Азербайджана (серия биологических наук), № 1-2, с. 130-151.

6. Gasimov Kh., Mamedov A.,  Sultanova G., Samedova A., Babaev R., Ibragimova V., Zeynalova N. 2007. “A study of molecular-genetic and pharmacological characteristics of Saffron species”. VII Международный симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». Материалы симпозиума, Пущино, т III , с. 146 –148.

7. Курбанов О.Г., Самедова А.А., Султанова Г.Г.,  Гусейнова К.Ф., Ибрагимова В.Х., Мамедов Г., Касумов Х.М. 2007. «Механизм действия полиеновых макролидных антибиотиков природного происхождения. Практические аспекты их использования». Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы фитодизайна». Россия. Белгород, с. 167-170.

8. Ibragimova V. 2007. ”The creation of monitoringsd method and estimation of ecological situation in Azerbaijan Republic” International Council For Scientific Development. “Natural Cataclysms and Global Problems of the Modern Civilization. Special edition of Transactions of the International Academy of Science H&E. Baku-Innsbruck, p. 684-688.

9. Ибрагимова В.Х., Мамедов Г.Ш., Мамедова С.З., Мустафаева З.Р., Гасанова Р.А., Холина Т.А., Шабанов Д.А. 2007. Экоэтические проблемы почв Большого Кавказа  (в пределах Азербайджана). “Естествознание и гуманизм”  Международный сборник научных трудов. Томск, т. 4, № 4, с. 75-77.

  1. 10. Ибрагимова В.Х. 2010. Оценка влияния препарата «Инфанвир» на ряд инфекционных заболеваний овощных культур. Ibragimova V.Kh. Estimation of influence of the “Infanvir” preparation on the several infectious diseases of the vegetables plants. Успехи современного естествознания № 12   15-18 ноября  г.  Москва, с. 50.

11. Ibragimova V.X. 2010. The effect of membrane active channelforminq  INFANVIR preparation on pathogenic infections of vegetable plants. Das internationale symposium  Ekologishe  technologishe und rechtliche aspekte der lebensversorgung .Ganover 2-3 dezember,  p. 43.

12. Ибрагимова В.Х., Самедова А.А., Султанова Г.Г., Касумов Х.М. 2012. Антивирусное и антигрибковое действие антибиотика инфанвир при заболевании овощных культур. Известия НАНА, Серия биологических наук, т. 67, №  2, с. 34-37.

13. Ибрагимова В.Х., Касумов Х.М. 2013. Международный патент. Лекарственное средство, обладающее  антивирусным, антибактериальным, антигрибковым, противоожоговым действием и способ его получения. Евразийский патент от 16.05.2012 № 201200710/26, с. 1-17.

14. Ибрагимова В.Х. 2013. Международный патент. Средство, обладающее антивирусным и антигрибковым действием при заболевании овощных культур.  Евразийский патент  от 16.05.2012 № 201200707/26, с. 1-14

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.