Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Qasımova Vəfa Xəlil

Bilogiya elmləri namizədi, Baş Müəllim
İş telefonu: +(994)12 432-84-38
E-mail:  vafahal@hotmail.comQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:
1969-ci il avqustun 10-da Bakı şəhərində anadan olub
1976-1986-cı  illərdə 134  saylı Bakı şəhərdə  orta məktəbdə oxuyub
1986-1991-ci illərdə ADU-nun (indiki BDU) biologiya fakültəsində

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1991-ci ildə ADU-nun (indiki BDU) biologiya fakültəsini bitirib
2004-cı ildə   “Lipid membranlarda poliyen kanalların funksional yenidənqurma mexanizmi “mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib
2017-ci ildə “Poliyen antibiotiklərdən istifadə etməklə Abşeron torpaqlarında  ekoloji problemlərin həll edilməsi yolları”mövzusunda  doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1991-1997   ildə    46  №  -li orta məktəbdə müəllimə vəzifəsində çalışmışdı.
1997-2000 ildə   Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında müəllimə vəzifəsində çalışmışdı
2001-cı ildə BDU-nun Biologiya fakültəsinin Botanika  kafedrasına işə qəbul olunub. Botanika kafedrasında   baş laborant vəzifələrində işləyib
2008-ci  ildə Torpaqşünaslıq kafedrasının yaradılması ilə əlaqədar həmin kafedraya  müəllim vəzifəsinə  keçirilib
2014 -cı ildən Torpaqşünaslıq kafedrasında baş müəllim  vəzifəsində çalışır
Apardığı dərslər –  azərbaycan  və  rus bölməsində, Bakalavr və maqistratura : Torpaq mikrobioloqiyası və biotexnologiya , Bitki mühafizəsi,Kənd təsəruffatın radiobiologiyası , , Torpaqların ekoloji moninorinqı, Torpaqların ekoloji münbitlik modelləri və monitorinqı.49 məqalənin və 3 patentın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Torpaqəmələqəlmə prosesində torpaq  mikroorqanizmlərin rolu .Torpaqşünaslıq və torpağın ekologiyası və monitorinqı.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. Ибрагимова В.Х. 2006. Исследование зависимости физико-химических параметров ионных каналов от структуры молекул полиеновых макролидных антибиотиков. Международная научная конференция «Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем», VII съезд БООФиБ, Минск, т. 1, с. 247-249.
2. Курбанов О.Г., Самедова А.А., Султанова Г.Г.,  Гусейнова К.Ф., Ибрагимова В.Х., Мамедов Г., Касумов Х.М. 2007. «Механизм действия полиеновых макролидных антибиотиков природного происхождения. Практические аспекты их использования». Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы фитодизайна». Россия. Белгород, с. 167-170.
3. Ибрагимова В.Х. 2008. Экологические аспекты и методы управления  плодородием почв Абшеронского полуострова. “Проблемы Биологии, экологии, географии, образования, история и современность” Материалы II Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, с. 185-186.
4. Ибрагимова В.Х. 2009. Мониторинг окружающей среды для оценки экологической обстановки с использованием полиеновых антибиотиков ''Bioloqiya elmi nailiyyətlər’’, Bakı Dövlət Universtitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransının materialları, B.D.U., s. 324-326
5. Ибрагимова В.Х., Алиев Н.Н., Самедова А.А.,  Султанова Г.Г., Касумов Х.М., 2012. Низкомолекулярный пептид-антибиотик, обладающий высокой эффективностью действия на вирусные, грибковые и стафилококковые инфекции. В материалах Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы биологической и химической экологии. РАЗДЕЛ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БИОТЕХНОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ. Москва, с. 198-201.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:
1. Ибрагимова В.Х. 2003. Исследование механизма сборки и разборки полиеновых каналов в липидных мембранах. Автореферат кандидатской диссертации. Баку, с. 1-16.
2. Ibragimova V., Alieva I., Kasumov Kh., Khutorsky V. 2006. Transient permeability induced by alkyl derivatives of amphotericin B in lipid membranes. Biochim. Biophys. Acta, v. 1758, p. 29-37.
3. Ибрагимова В.Х., Алиева И.Н., Касумов Х.М. 2006. Эффект макролидного гептаенового антибиотика леворина А2, вводимого с одной стороны мембраны. Биологические мембраны. т. 23, № 6, с. 493-502.
4. Касумов Х.М., Ибрагимова В.Х., Алиева И.Н. 2006. Полиеновые антибиотики растительного происхождения, продуцируемые микроорганизмами Streptomyces. Структура и функция. Сборник трудов Института Ботаники АМЕА, с. 474-481.
5. Ибрагимова В.Х., Алиева И.Н., Касумов Х.М. 2006. Физико-химические свойства и биологическая роль диметилсульфоксида в комплексе с полиеновыми антибиотиками. Известия НАН Азербайджана (серия биологических наук), № 1-2, с. 130-151.
6. Gasimov Kh., Mamedov A.,  Sultanova G., Samedova A., Babaev R., Ibragimova V., Zeynalova N. 2007. “A study of molecular-genetic and pharmacological characteristics of Saffron species”. VII Международный симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». Материалы симпозиума, Пущино, т III , с. 146 –148.
7. Курбанов О.Г., Самедова А.А., Султанова Г.Г.,  Гусейнова К.Ф., Ибрагимова В.Х., Мамедов Г., Касумов Х.М. 2007. «Механизм действия полиеновых макролидных антибиотиков природного происхождения. Практические аспекты их использования». Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы фитодизайна». Россия. Белгород, с. 167-170.
8. Ibragimova V. 2007. ”The creation of monitoringsd method and estimation of ecological situation in Azerbaijan Republic” International Council For Scientific Development. “Natural Cataclysms and Global Problems of the Modern Civilization. Special edition of Transactions of the International Academy of Science H&E. Baku-Innsbruck, p. 684-688.
9. Ибрагимова В.Х., Мамедов Г.Ш., Мамедова С.З., Мустафаева З.Р., Гасанова Р.А., Холина Т.А., Шабанов Д.А. 2007. Экоэтические проблемы почв Большого Кавказа  (в пределах Азербайджана). “Естествознание и гуманизм”  Международный сборник научных трудов. Томск, т. 4, № 4, с. 75-77.
10. Ibragimova V.X.Alieva I.N. Kasumov Kh.M. Radioprotective properties and antitumoral activity of the polyene antibiotics in complex with dimetyl sulfoxide, J. Qafqaz University (Azerbaijan), № 23, p. 109-120, 2008
11. Ибрагимова В.Х Эффект мембраноактивного соединения «РЕЗОРБИН» природного происхождения на возбудителей патогенных инфекций, Международная научно-практическая конференция «Ботанические сады в 21 веке: сохранение биоразнообразия, стратегия развития и инновационные решения», посвященная 10-летию образования Ботанического сада, Белгород  с. 365-367, 2009
12. Ибрагимова В.Х. 2010. Оценка влияния препарата «Инфанвир» на ряд инфекционных заболеваний овощных культур. Ibragimova V.Kh. Estimation of influence of the “Infanvir” preparation on the several infectious diseases of the vegetables plants. Успехи современного естествознания № 12   15-18 ноября  г.  Москва, с. 50.
13. Ibragimova V.X. 2010. The effect of membrane active channelforminq  INFANVIR preparation on pathogenic infections of vegetable plants. Das internationale symposium  Ekologishe  technologishe und rechtliche aspekte der lebensversorgung .Ganover 2-3 dezember,  p. 43.
14. Ибрагимова В.Х., Самедова А.А., Султанова Г.Г., Касумов Х.М. 2012. Антивирусное и антигрибковое действие антибиотика инфанвир при заболевании овощных культур. Известия НАНА, Серия биологических наук, т. 67, №  2, с. 34-37.
15. Gasimova V.X. Gasimov Kh. Sultanova G. Samedova A.-The development of molecular trans-membrane channel systems for delivery ions and carbohydrates to heart muscle cells at pathology . 5th World Conference on Drug Absorption, Transport and Delivery (WCDATD), Sweden, Uppsala, 2013
16. Gasimova V.X  Samedova A.A., Sultanova G.G., Gasimov Kh.M- The antiviral and antifungal action of INFANVIR antibiotic at the vegetable crops. The First EUROPEAN Conference on Biology. Section 2. Physico-chemical Biology and Medical Sciences, Austria, Vienna, p. 45-50, 2014
17. Гасымова В.Х. Разработка современных методов решения экологических проблем с использованием полиеновых антибиотиков, продуцируемых почвенными актиномицетами- В Материалах 3-го Международного Микологического Форума, Москва 14-15 апреля 2015 г., с. 307-309.
18. Гасымова В.Х -Средство,обладающее антивирусным и антигрибковым действием при заболевании овощных культур, Евразийский Патент № 022438.30 декабря, 2015 г.
19. Гасымова В.Х,Касумов.Х.М. Лекарственное средство ,обладающее антивирус-ным,антибактериальным,антигрибковым,противоожоговым действи-ем и способ его получения, Евразийский Патент № 022317.30 декабря, 2015 г.
20. Gasimova V.X.  Эффект влияния мембраноактивного каналообразующего соединения на инфекционные заболевания сельскохозяйственных культур, В Материалах пятой Международной научно практической интернет конференции "Лекарственное растениеводство: от опыта прошлого к современным технологиям"., 2016, стр. 52-54
21. Gasimova V.X. -Практические аспекты мониторинга окружающей среды на примере актиномицетов – продуцентов полиеновых антибиотиков, В Материалах 4 Съезда Микологов России,  2017, т. 7, с. 258-259.
22. Sultanova G., Samedova A., Kasumov Kh., The action of some antineoplastic medicines on growth and metabolism of tumor cells in vitro. Sylwan Journal, 2017, v.161 (1), p. 161-169

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.