Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Məmmədov Qərib Şamil oğlu

Qərib Şamil oğlu Məmmədov 1947-ci il yanvarın 6-da Ermənistan SSR-in Amasiya rayonunun Yeni Yol kəndində anadan olub. 1966-cı ildə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Coğrafiya-biologiya fakültəsinə daxil olur. 1970-ci ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Elmi-Tədqiqat Eroziya bölməsinə göndərilir və orada laborant vəzifəsində işləyir.
1971-1972-ci illərdə ordu sıralarında qulluq keçdikdən sonra 1973-cü ildə Azərbaycan EA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda əyani aspiranturaya qəbul olur. 1976-cı ildə aspiranturanı qurtararaq həmin institutun «Torpaqların aqroekologiyası və bonitirovkası» laboratoriyasında kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışır. 1978-ci ildə «Mil düzünün qərb hissəsinin otlaq torpaqlarının aqroekoloji xarakteristikası və bonitirovkası» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edir.
1979-cu ildə SSRİ Ali Attestasiya Komissiyası (AAK) Qərib Şamil oğlu Məmmədova kənd təsərrüfatı elmləri namizədi alimlik dərəcəsi verir. 1980-84-cü illərdə Azərbaycan EA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda baş elmi işçi, 1984-94-cü illərdə laboratoriya rəhbəri vəzifəsində işləyir. 1987-ci ildə bonitirovka, aqroekologiya və xəritəçilikdə qazandığı elmi uğurlarına görə SSRİ Xalq Nailiyyətləri Sərgisinin bürünc medalına layiq görülür. 1991-ci ildə Dnepropetrovsk Dövlət Universitetində «Azərbaycanın kənd təsərrüfatı və meşə altında olan torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi» mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edir. Doktorluq dissertasiyasının əsasını Azərbaycanın kənd təsərrüfatı və meşə altında olan torpaqların ekologiyası məsələləri təşkil edir. Burada torpaqların ekologiyası ilə bağlı problemlər geniş təhlil edilir və onun həlli yolları müəyyən edilir.
1992-ci ildə Qərib Şamil oğlu Məmmədova SSRİ AAK tərəfindən ekologiya ixtisası üzrə biologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi, həmin ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında AAK tərəfindən respublikada ilk ekoloq kimi professor adı verilir. 1993-cü ildən Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının üzvüdür.
1994-cü ildə Azərbaycan EA Rəyasət Heyəti tərəfindən Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutuna direktor təyin olunur. 1996-cı ildə Birinci çağırış Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı seçilir. Deputat olduğu müddətdə Milli Məclisin «Ekologiya məsələləri üzrə» Daimi Komissiyasının üzvü, həmçinin Azərbaycan-Çin Parlamentlərarası qrupunun üzvü kimi fəaliyyət göstərir.
1997-ci ilin iyul ayının 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, ümummilli lider Heydər Əliyevin Sərəncamı (№627) ilə Dövlət Torpaq Komitəsinin sədri təyin olunur.
1998-ci ildən akademik H.Əliyev adına Ekologiya fondunun sədridir. 1998-ci ildə Fransada keçirilən Ümumdünya Torpaqşünaslıq Cəmiyyətinin XVI konqresində həmin Cəmiyyətin ömürlük üzvü seçilmişdir. 1998-ci ildən Sərhəd məsələləri üzrə dövlət komissiyasının, 2001-ci ildən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Ekspert Şurasının üzvü, 2001-ci ildən Azərbaycan Torpaqşünaslıq Cəmiyyətinin prezidentidir.
Beynəlxalq Noosfer Akademiyasının həqiqi üzvü, Rusiya Ekologiya Akademiyasının akademiki, Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının akademiki, 2001-ci ildən isə Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının akademikidir. 2001-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir.
2001-ci ildən Bioloji müxtəlifliyin genetik ehtiyatları üzrə Dövlət Komissiyasının üzvü, 2002-ci ildən Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının akademikidir.
2004-cü ildən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, möhtərəm cənab İlham Əliyevin Sərəncamı (№474) ilə Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin sədri təyin olunub.
2004-cü ildən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən Milli Ensiklopediya Şurasının üzvü təyin edilib. 2007-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvüdür. 2010-cu ildən Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasının (RETTƏŞ) üzvü və RETTƏŞ-in Ekologiya elmləri üzrə Problem Şurasının sədri təyin olunub. 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə «Azərbaycanın milli atlası»nın hazırlanması üzrə Dövlət Komissiyasının məsul katibi, Avroasiya Torpaqşünaslar Cəmiyyətlərinin Federasiyasının həmsədri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Aqrar elmlər bölməsinin akademik-katibi təyin edilib.
2012-ci ildə Moldova Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin fəxri üzvü seçilib, Avrasiya Araşdirma Rəy Mərkəzi tərəfindən keçirilən respublika respondentləri arasında keçirilən rəy sorğusunun nəticələrinə əsasən, respublikada torpaq islahatlarının aparılmasında və torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadəsində xidmətlərinə görə “Qızıl Kürə” Milli Mükafatı ilə təltif olunub. Elə həmin ildə BMT-nin Asiya və Sakit Okean üzrə Beynəlxalq Kartoqrafik Konfransda iştirak edib və Asiya və Sakit Okean üçün Geoməkan İnformasiyasının İdarəolunması üzrə BMT-nin Regional Komitəsinin İcraçı Şurasının 11 üzvündən biri seçilib.
Akademik Qərib Məmmədov 2016-cı ildən etibarən AMEA-nın müşaviridir (aqrar məsələlər üzrə).
Professor Qərib Məmmədov ABŞ, Fransa, Türkiyə, İsveç, İran İslam Respublikası, Rusiya, Ukrayna, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Belorusiya, Moldova, Türkmənistan, Gürcüstan, Baltik ölkələri və başqa ölkələrdə keçirilən beynəlxalq simpozium və konfranslarda məruzələr edib. Q.Ş.Məmmədov 673-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 21 monoqrafiya və kitabın, 25 metodik tövsiyə və kitabçanın, 36 müəlliflik şəhadətnaməsi və patentin, 5 səmərəli təklifin, 12 dərslik və 30 monoqrafiyanın, Azərbaycan torpaq və torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi xəritələrinin müəllifidir.
Qərib Məmmədov torpaq kadastrı, torpaqların ekoloji münbitlik modeli, torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi, torpaqların bonitirovkası, torpaqların ekoloji keyfiyyətinin monitorinqi ilə bağlı çoxsaylı, sanballı elmi araşdırmaların müəllifi, o cümlədən Azərbaycan Respublikası ekoloji problemlərinin sistem halında öyrənilməsi konsepsiyasının yaradıcısıdır. Torpaq islahatının həyata keçirilməsində böyük əhəmiyyəti olan torpaqların iqtisadi qiymətləndirilməsi məsələlərinin elmi cəhətdən həlli məhz Q.Ş.Məmmədova məxsusdur.
Onun rəhbərliyi altında 49 nəfərdən çox elmlər namizədi və 10 elmlər doktoru hazırlanıb, daha 25 nəfərin isə elmi işlərinə rəhbərlik edir.
Ailəlidir, iki övladı var.

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.