Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Maya Zeynalova

Coğrafiya elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: +(994) 12 539 09 69


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:
Təvəllüdü      07.11.1960 Bakı şəhəri
1968-1978    Bakı şəhər 20 saylı məktəb – lisey orta təhsil
1978-1984    Bakı Dövlət Universiteti Geologiya – Coğrafiya fakultəsi ali təhsil
1983 - ildən  BDU-da  Coğrafi Ekologiya kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent   
Ailəlidir         1 övladı var

TƏHSİLİ ,ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI:
1984  Bakı Dövlət Universiteti  (Azərbaycan Dövlət Universiteti)     
2009  Milli Aerokosmik Agentlik  _ Məsafədən və yerüstü tədqiqatlar əsasında Xəzər dənizinin radiasiya rejiminin modelləşdirilməsi

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:
1983 - indiyə qədər  BDU-da  Coğrafi Ekologiya (Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlatdan səmərəli istifadə) kafedrası müəllim,baş müəllim,dosent
Elmi əsərləri 70-a yaxın elmi məqalə, tədris proqramı 16,   dərs vəsaiti 1 Gender və Ekologiya (Azərbaycan və rus dillərində)

TƏDQIQAT SAHƏSI:

1. Biocoğrafiya və bioloji ehtiyatların mühafizəsi
2. Bioloji müxtəlifliyin mühafizəsində landşaftların bərpasının əhəmiyyəti
3. Coğrafi İnformasiya Sistemləri
4. Ətraf mühitin mühafizəsi
5. Landşaftşünaslıq və Landşaft Ekologiyası
6. Regionların davamlı inkişafı və ekoloji problemləri
7. Sahil zonalarının ekologiyası
8. Təbii və mədəni irsin mühafizəsi
9. Təbii və sosial obyektlərin pasportlaşdırılması
10. Antropoekosistemlər və  insanın ekologiyası


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

1999  Xəzər dənizi sahillərinin təbii ehtiyat potensialının ekoloji tədqiqi. Baynəlxalq Konfrans. Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Samsun, Türkiyə
2003  CİS dövlətlərində ekoturizmin inkişafı. Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə Akademiyası.Vilm,Almaniya
2004  Avropada biomüxtəlifliyin mühafizəsi Beynəlxalq Layihəsi. Almaniya – İtaliya – Türkiyə
2004  Avropanın təbii və mədəni irsinin mühafizəsi mövzusunda Seminar. Almaniya – Avstriya
2005  UNESCO Təbii və Mədəni İrsin mühafizəsi Mərkəzi. Paris, Fransa
2006  Almaniyada Milli Parklar şəbəkəsinin fəaliyyəti. Potsdam, Almaniya
2007  Azərbaycanın təhsil sistemində Skandinaviya regionunun öyrənilməsi zərurəti. Agder Universitetində işçi görüş. Kristiansand, Norveç
2008  VW Elmi Fondunun həyata keçirdiyi Beynəlxalq layihələrin monitorinqi. Layihə rəhbərlərinin işçi toplantısı. Bonn, Almaniya
2009  Avropanın aparıcı elmi fondlarının həyata keçirdiyi layihələrin icmalı - işçi toplantılar. Frei Universitet, Berlin, Almaniya; Greifsvald Universiteti, Almaniya; Vyana Universiteti, Avstriya; Vrije Universiteit Brussel, Belçika
2010  Müasir Skandinaviya. Beynəlxalq seminar. Oslo Universiteti. Oslo, Norveç
2011  Tədris proqramlarında Keyfiyyətin Təmin olunması  “Documentation for quality assurance of study programmes” TEMPUS project. Bolonya - Genoa, İtaliya; Monako - Monte Karlo
2012  Tədris proqramlarında Keyfiyyətin Təmin olunması  “Documentation for quality assurance of study programmes” TEMPUS project. Bişkek, Qırğızıstan
2013  Almaniya Yer elmləri üzrə Tədqiqat Mərkəzi / Helmholtz-Centre Potsdam - GFZ German Research Centre for Geosciences. Potsdam, Almaniya
2013  Ömürboyu Təhsil proqramları üzrə Beynəlxalq seminar. King's College London, Böyük Britaniya
Modern aspects of environmental legislation of Azerbaijan (on examples of sustainable development and climate changes)
International Conference  “Understanding the Problems of Inland Waters: Case Study for the Caspian Basin” (UPCB), Baku*2018

SEÇİLMIŞ ƏSƏRLƏRI:

О тенденциях устойчивого развития в Азербайджанской Республике "Strateji yol xəritələri və coğrafi tədqiqatlar" mövzusunda Respublika elmi-praktiki Konfransı, Bakı*2018 (Rüstəmov F.E ilə həmmüəllif)
Geography of Republic of Azerbaijan // Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası

Tədris proqramı (ingilis və Azərbaycan dillərində) (həmmüəllif dosent Soltanova H.B.)
Bakı*2018
Байрамова Л.А. К вопросу о качественной оценке факторов среды.
Scientific journal "Austria Science" N4/ 2017 ( в соавторстве с Рустамов Ф.Э.)
2017, Azərbaycan coğrafiyası – tədris proqramı
2017, Geography of Azerbaijan – educational programm
2016, К вопросу о воздействии климатических факторов на динамику ландшафтов (на примере Гянджа-Казахского региона Азербайджана)
2016, К вопросу об охране природного и культурного наследия в Азербайджане
2016, Экологические аспекты охраны ресурсов подземных вод в Нахичеванской АР
2016, Эколого-экономическая оценка природных ресурсов Азербайджана
2016, İPFS-B03 Cografi İnformasiya Sistemləri əsasında monitorinqin aparılması
2016, İPFS-B02 Biocoğrafiya ekoloji əsaslarla
2016, İPF-B15- İPF-B07 Biocoğrafiya (I, II kurs)
2016, Ландшафтоведение и экология ландшафтов (rus dilində)
2016, ОППС-Б02 Биогеография с основами экологии (rus dilində)
2016, ППС-Б07-Б15 Биогеография (rus dilində)
2016, ОППС-Б03 Проведение мониторинга на основе географических информационных систем
2015, Some aspects of EU environmental policy -  highlights from initiation to present
2015, Some of environmental aspects & priorities of capacity building on solid waste management in Azerbaijan
2015, К вопросу об изменениях климата в глобальном масштабе [Some aspects of climat changes in global perspective]
2014, К вопросу об оперативных методах экологического мониторинга
2014, Current documented  environmental issues and priorities of management of  solid waste in  Azerbaijan
2013  Применение ГИС данных в изучении природных ресурсов на  Экологическом факультете БГУ
2012  Current activities on sphere of National Standards of Educational System in Azerbaijan
2011  Влияние влаги на формирование и количество осадков над Каспийским морем
2011  Azərbaycanda otarma heyvandarığının inkişafı və torpaq-landşaft komplekslərinin müasir durumuna dair
2011  GİS technologies in historical review of the landscape use in  livestock farming  at the historical lands of AZ
2010  Some ideas on actual ecological situation of the Caspian region
2010  Gobustan Geopark in Azerbaijan
2010  New Method of Multi-Level Optimization
2009  Определение составляющих радиационного баланса поверхности Каспийского моря.
2009  Использование спектральных характеристик аэрозольной мутности и влагосодержания атмосферы для определения интегрального потока прямой солнечной радиации
2009  О методике расчета суммарной радиации над Каспийским морем.
2008  Azərbaycanda heyvandarlığın müasir durumu və Davamlı İqtisadi İnkişaf  Konsepsiyasının tətbiqi
2008  Azərbaycanın Davamlı İqtisadi Strategiyası və təbii ehtiyatların istifadəsi
2008  Qlobal iqlim dəyişkənlikləri və gender aspektləri
2007  Ətraf mühitin dəyişdirilməsi və gender problemləri haqqında elmi təsəvvürlər
2007  Гендерные аспекты концепции устойчивого развития
2007  Gender və Ekologiya (metodiki göstəriş)
2006  Gender və ekologiya Minilliyin inkişaf məqsədləri müstəvisində” [“Gender – Təhsil. İnsan və Cəmiyyət” Yay məktəbinin materialları]

KİTABLAR:
2004  Gender və Ekologiya (tədris proqramı və dərs vəsaiti) – ACİ dəstəyi ilə. Bakı
2005  Гендер и Экология (учебное пособие для вузов) - при поддержке Фонда Народонаселения ООН (UNFPA). Bakı
2006  “Gender. Cəmiyyət. Təhsil” müntəxəbatında “Gender və Ekologiya” bölməsi. Azərbaycan və rus dillərində. “Kvinna til Kvinna” BQHT – nın dəstəyi ilə. Bakı

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR:

1. ABŞERON Sosial Layihəsi / rəhbər və elmi koordinator
2. Acıq Cəmiyyət İnstitutu (Soros Fondu)  “Təhsil sistemində gender aspektləri” layihəsi / ekspert
3. Azərbaycanda Ömür boyu Təhsil üzrə Milli kvalifikasiya Şəbəkəsi / ekspert
4. Azərbaycanın regional bələdiyyələrində Qadın Palatalarının təsis olunması  / ekspert
5. BMT  Əhali Fondu (UNFPA) “Azərbaycan cəmiyyətində gender tarazlığı” layihəsi  / əlaqələndirici
6. BMT  Ətraf mühit məsələləri Komissiyası (UNEP) “Azərbaycanda ekoturizmin inkişafı” layihəs/ekspert
7. BMT  İqtisadi İnkişaf Proqramı (UNDP) “Azərbaycanda səhralaşma və torpaq deqradasiyası” layihəsi  /  ekspert
8. BMT  Təhsil, Elm və Mədəniyyət məsələləri Komissiyası (UNESCO) “Azərbaycanda biosfer qoruqlarının təşkili” layihəsi / ekspert
9. Böyük Bakının Regional İnkişafı Planı // Strateji Ətraf Mühitin qiymətləndirilməsi / ekspert
10. İslam Ölkələri Təhsil, Elm və Mədəniyyət  Təşkilatı (İSESCO) və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  – Mərkəzi Asiya regionunda Yoxsulluğun Aradan qaldırılması  / ekspert
11. Kür – Araz hövzəsi çaylarında Ətraf Mühit qiymətləndirilməsi [iqtisadi və ekoloji qiymətləndirilmə]/ ekspert
12. Skandinaviya regionunun müasir problemləri / ekspert / tədqiqatçı / mühazirəçi
13. Təbii İrsin mühafizəsi sahəsində əhalinin maarifləndirilməsi / ekspert
14. Tədris proqramlarında Keyfiyyətin Təmin olunması  - 517340-TEMPUS-1-2011-1-IT-SMGR / mütəxəssis
15. Volksvagen (Almaniya) Elmi Fondunun “Azərbaycanda otlaqların istifadəsi və mühafizəsi” layihəsi/ Cənubi Qafqaz – Mərkəzi Asiya regionu üzrə beynəlxalq əlaqələndirici

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.