Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Əliyeva Təranə İbrahim qızı

“Ekoloji kimya” kafedrasının müəllimi, kimya elmlər namizədi
İş telefonu:   (+994) 012434-48-70
e-mail:   tarana_chem@mail.ru


QISA
BİOQRAFİK MƏLUMAT
Əliyeva Təranə İbrahim qızı 1968-ci il yanvar ayının 9-da Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
1985-ci ildə Bakı şəhərində M.N.Tusi  adına 173 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
1985-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) kimya fakültəsinə qəbul olmuş və 1990-cı ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
1990-1996-cı illərdə AMEA-nın Molekulyar biologiya və biotexnologiya institutunda baş laborant vəzifəsində işləmişdir.
2004-2006-cı illərdə BDU-nun “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi“ ETL-də baş laborant vəzifəsində işləmişdir.
2006-cı ildən “Ekoloji kimya“ kafedrasında baş laborant vəzifəsində işləmişdir.
2010-cu ildən “Ekoloji kimya“ kafedrasının tam ştatda müəllimidir.
2015-ci ildən   “Ekoloji kimya“ kafedrasının dosent əvəzidir.
2017- ci ildən   “Ekoloji kimya“ kafedrasının dosentidir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1990-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
2004-cü ildən “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi“ ETL-nin dissertantı olmuşdur.
2008-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində 02.00.02 –“Analitik kimya“ ixtisası üzrə “Pirohallol azotörəmələrinin  skandium(III) ilə əmələ gətirdiyi eyniliqandlı və müxtəlifliqandlı komplekslərinin  tədqiqi və analitik tətbiqi” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1990-1996-cı illərdə AMEA-nın Molekulyar biologiya və biotexnologiya institutunda baş laborant
2004-2006-cı illərdə BDU-nun “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi“ ETL-də baş laborant
2006-cı ildən “Ekoloji kimya“ kafedrasında baş laborant
2010-cu ildən “Ekoloji kimya“ kafedrasının müəllimi
2015-ci ildən   “Ekoloji kimya“ kafedrasının dosent əvəzidir.
2017- ci ildən   “Ekoloji kimya“ kafedrasının dosentidir.
2004-cü ildən bakalavr tədris pilləsi ücün “Ekologiyanın əsasları və ətraf mühitin mühafizəsi”,  „Ekoloji monitoring“, „Tətbiqi ekologiya“ „Ekologiya“, „Sənaye ekologiyası“, „Atmosferin ekoloji xüsusiyyətləri və mühafizəsi“ fənnlərindən laboratoriya, məşğələ və mühazirə dərsləri aparmışdır. Magistratura  pilləsi üzrə “Nəqliyyat və ətraf mühit“,  “Radioekoloji monitorinq“, “Monitorinqin texnoloji aspektləri“ fənnlərini rus və azərbaycan bölmələrində tədris edir.
166 elmi əsərin (61 məqalə, 88 tezis, 1 patent, 16 proqram) müəllifidir:

TƏDQIQAT SAHƏSI
Reagentlərin skandiumla və digər ağır metallarla əmələ gətirdiyi  binar və müxtəlifliqandlı kompekslərinin müxtəlif fiziki-kimyəvi metodlarla tədqiqi, bərk halda komplekslərin sintezi,  müxtəlif  təbii və sənaye obyektlərində, qida maddələrində ağır metalların təyini, ekoloji monitorinq


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. Изучение комплексообразования скандия с 2,3,4- триокси-4'-сульфоазобензолом в присутствии поверхностно-активных веществ.// «Благородные и редкие металлы Сибири и Дальнего Востока: рудообразующие системы месторождений комплексных и нетрадиционных типов  руд» Материалы научной конференции, г. Иркутск,  2005, С.256-258
2. Спектрофотометрическое определение скандия(III) с азосоединениями синтезированными на основе пирогаллола // VI Всероссийская  конференция по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика-2006», Самара, 2006, с.61
3. Spectrophotometric determination of scandium(III) with azocompounds synthesized on the basis of pyrohallol // ICAS-2006, International conqress on Analytical sciences,  Moscow, Russia, 2006, p.337
4. Применение о,о'-моноазосоединений в анализе сточных вод // «Наука, образование, производство в решении экологических проблем» (Экология-2006); материалы III-й международной  научно-технической конференции, Уфа, 2006, с.68
5. Новые методики спектрофотометрического определения скандия(III) с 2,2',3,4-тетраокси-3'-сульфо-5'-нитроазобензолом  в присутствии третьего компонента // «Высокочистые   вещества и материалы. Получение, анализ, применение» ХIII конференция, Нижний Новгород, 2007, с.163-165
6. Спектрофотометрическое определение скандия(III) с 2,3,4-триокси-4'-сульфоазобензолом и  2,2',3,4-тетраокси-3'-сульфо-5'-нитроазобензолом в присутствии катионных поверхностно-активных веществ // XVIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Москва, 2007, с.110
7.Комплексообразование скандия(III) с 2,2',3,4-тетраокси-3'-сульфо-5'-нитроазобензолом  в присутствии КПАВ и НПАВ // ЫЫ региональная конференция молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем», Иваново, 2007, с.17
8. Спектрофотометрическое определение скандия(III) с бис-(2,3,4-тригидроксифенилазо) бензидином,  2,3,4-триокси-4'-сульфоазобензолом и 2,2',3,4-тетраокси-3'-сульфо-5'-нитро-азобензолом в присутствии  дифенилгуанидина // ХVIII Уральская конференция по спектроскопии, Зеленый мыс, 2007, с. 144;
9. New spectrophotometric method for the determination of microamounts of scandium in the different environmental samples. Euroanalysis XIV, Antwerp,  2007, p. 8
10. Экологические проблемы Каспийского моря ХV международная научно-техническая конференция «Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов», Харьков, 2007, c.322-330
11. Chemical problems of ecology International Symposium «Natural cataclysms and global problems of the modern civilization», Baku, 2007,  p.750-752
12.Спектрофотометрическое определение скандия(III) в почве с бис-( 2,3,4-тригидроксифенилазо) бензидином в присутствии диантипирилметана и его гомологов VII Всероссийская конференция по анализу объектов окружающей среды, »Экоаналитика- 2009»,  с.44
13. Объективная необходимость осуществления экологического образования и воспитания в процессе обучения Актуальные вопросы современной педагогики: материалы междунар. заоч. науч. конф. Уфа,  2011 г., стр.6-7
14.Вклад в химию молодых ученых женщин Азербайжана Материалы «Женщины-химики: биографический портрет, вклад в образование и науку, при международной научной конференции знание», Москва, 2011, с.59-62
15. Определение кобальта во фруктах и плодово-ягодных культурах VIII международная научно-практической конференции «Strategiczne pytania swiatowej nauki» Poland,-2012, vol 27, p 25-28
16. Oпределение свинца в некоторых овощах VIII международная научно-практической конференции Naukowa przestrzen Europy 2012, Poland, vol 32, p 72-74
17. Синтез новых производных дифенилкарбазона на основе α-хлорэфиров и хлоразона и их исследование в качестве ингибиторов коррозии VIII международная научно-практической конференции. «Актуальные проблемы современной науки»,  2012, Болгария,  т. 30, с. 22-24
18. Р.А Алиева-известный ученый в области химии и символ достоинства азербайджанской женщины Материалы «Женщины-химики: биографический портрет, вклад в образование и науку, при международной научной конференции знание», Москва, 2011, с.62-63
19. Спектрофотометрическое определение германия(IV) в виде разнолигандных комплексов. Материалы VI Всероссийской конференции по химии "Менделеев-2012", c. 129
20. New  spectrophotometric  method  for  the  determination of microamounts  of  scandium  in green tea leaves. Материалы VI Всероссийской конференции по химии "Менделеев-2012", c 123
21. Химический состав гранаты. X международная научно-практическая конференция: Вести современной науки, Praha , Czeh  republic, 2014, c.123-124
22. Synthesis and research of new organic combinations of nitrogen and sulfur on the basis of a-chlorine ethers of some alcohols. High-Tech in Chemical Engineering – 2014 : Abstracts of XV International Scientific Conference, 2014, Zvenigorod, p.79-80
23. Синтез и исследование новых производных гидразина, содержащих  несколько эфирных групп – CH2OR и атомов азота на основе -хлор алкил-  и алкенилоксиметил эфиров и хлоразона. Materiály X mezinárodní vědecko - praktická konference  «Věda a technologie: krok do budoucnosti – 2014». - Díl 31. Výstavba a architektura.Chemie a chemická technologie.: Praha. Publishing House  «Education and Science»  , 2014, p.75-77
24. Определение содержания ионов железа в разных видах фруктов Материали за 11-а международна научна практична конференция, «Бъдещите изследвания», - 2015, Том 1 Екология. Химия и химически технологии. Селско стопанство. София, с.23-25
25. Изучение распределения органических загрязнителей  на территории прибрежной зоны Апшеронского полуострова //Materials of the XII International scientific and practical conference, «Modern scientific potential»,  2016, England, p.13-15
26. Изучение распределения фенолов на территории прибрежной зоны Апшеронского полуострова //Сборник научных трудов по итогам международной научно-практи ческой конференции Актуальные проблемы и достижения в естественных и математических науках.  г.Самара, 2016 г., c.36
27.Azərbaycanın müxtəlif ərazilərindən götürülmüş su nümunələrinin fiz-kimyəvi parametrlərinin tədqiqi // “Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri” beynəlxalq elmi konfrans, Gəncə, 2017, s.339-341
28. Mineral suların tərkibi və xassələri //“Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri” beynəlxalq elmi konfrans, Gəncə, 2017, s.336-339
29. Böyük şor gölünün ekoloji qiymətləndirilməsi// AMEA-nın həqiqi üzvü, Rəfiqə Əlirza qızı Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası: analitik kimyanın aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, 2017, s.184
30. Экологическое оценивание природных вод Астаринского района Азербайджанской Республики //Сб. материалов международной конференции «Межкультурные диалоги»  Грузия, 2017, с.107-111
31. Böyükşor gölünün bərpa edilməsi, mühafizəsi və istifadəsi sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi //Akademik Həsən əliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri» mövzusunda III Beynəlxalq Elmi Konfrans , Bakı,2017, s.142-144
32. Su hövzələrinə atılan çirkləndirici maddələr və onların təmizlənməsi //Akademik Həsən əliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri» mövzusunda III Beynəlxalq Elmi Konfrans , Bakı,2017, s154-155
33. Astara ərazisindən götürülmüş təbii su nümunələrində bəzi anionların təyini// AMEA-nın həqiqi üzvü, Rəfiqə Əlirza qızı Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası: analitik kimyanın aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, 2017, s.175
34. Manqanın insan orqanizmində rolu // Akademik Həsən əliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri» mövzusunda III Beynəlxalq Elmi Konfrans, 7-8 dekabr, 2017, səh 173-174
35. Vanadiumun (V) neft şlamlarında təyini //Akademik Həsən əliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri» mövzusunda III Beynəlxalq Elmi Konfrans, 7-8 dekabr, 2017, səh 166-168

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. 2,3,4-trioksi-4'-sulfoazobenzolla hidroksilamin iştirakında Sc(III)-un spektrofotometrik təyini// Aspirantların və gənc tədqiqatçıların X respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2005, s.23
2. Фотометрическое определение скандия(III) с 2,2',3,4-тетраокси-3'-сульфо-5'-нитроазобензо лом  в присутствии третьего компонента// Bakı universitetinin xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2005, №2, s.49-55
3. Hidroksilamin iştirakında Sc(III)-un 2,2',3,4-tetraoksi-3'-sulfo-5'-nitroazobenzol ilə kompleksəmələgətirməsinin tədqiqi // Kompleks birləşmələr kimyası, M.Q.Əhmədlinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş III respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2006, s.65-66
4. Спектрофотометрическое исследование комплексообразования скандия(III) с 2,2',3,4-тетраокси-3'-сульфо-5'-нитроазобензолом  в присутствии папаверина, дибазола и уротропина // Журнал аналитической химии, 2006, том 61, №8, с.803-806
5. Взаимодействие скандия(III) с 2,3,4-триокси-4'-сульфоазобензолом в присутствии гидрофобных аминов// Bakı universitetinin xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2006, №2, s.33-40
6. Спектрофотометрическое исследование комплексо образования скандия(III) с 2,2',3,4-тетраокси-3'-сульфо-5'-нитроазобензолом  в присутствии поверх ностно-активных веществ // Bakı universitetinin xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2006, №4, s.29-35
7. Bis-(2,3,4-trihidroksifenilazo)benzidinlə Sc(III)-un diantipirilmetan iştirakında spektrofotometrik təyini // Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XI respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2006, s.26-27
8. Спектрофотометрическое определение скандия(III) с бис-(2,3,4-тригидроксифенилазо) бензидином и дифенилгуанидином // Azərbaycan kimya jurnalı, №1, 2006, s.116-120
9. Sc(III)-un difenilquanidin  iştirakında 2,3,4-trioksi-4'-sulfoazobenzolla spektrofotometrik təyini // «Gənc kimyaçı» II respublika elmi konfransının  materialları. Bakı, 2006, s.98-99
10. Səthi aktiv maddələr iştirakında 2,2',3,4-tetraoksi-3'-sulfo-5'-nitroazobenzolun modifikasiyası // Kimyəvi birləşmələrin sintezi və çevrilmələri. III respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2007,  s.65-66
11. Исследование  комплексообразования  скандия(III) с  азосоединениями  синтезированными на основе пирогаллола // Azərbaycan kimya jurnalı, 2007, №4, s.128-132
12. Sc(III)-un  2,2',3,4-tetraoksi-3'-sulfo-5'-nitroazobenzol ilə etilendiamin  iştirakında kompleksəmələgətirməsinin spektrofotometrik tədqiqi // «Fiz-kimyəvi analiz və qeyri-üzvi materialşünaslıq» X respublika elmi konfransı, Bakı, 2007, s.53-55
13. Разработка новой методики спектрофотометрического определения скандия(III) в объектах окружающей среды // Akademik H.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri», Bakı, 2007, s. 551.
14. 1-fenil-2,3-dimetil pirazolon-5-azo-4-piroqallol ilə skandiumun(ıii)   fotometrik təyini Akademik H.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri», Bakı, 2007, s. 465
15.эколого-социальные  проблемы каспийского моря. Akademik H.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri», Bakı, 2007, s. 466
16.Тетрагидроксиазон SCl как новый аналитический реагент  на медь(II)  // Журнал аналитической химии, 2008, Т.63, №1, с.27-31
17.Новая  методика фотометрического определения скандия (III)  в  прикаспийской светло-каштановой почве с бис-(2,3,4-тригидроксифенилазо)бензидином в присут ствии диантипирилметана и его гомологов// Известия вузов. Химия и химическая технология, 2008, т.51, вып 10, с.67-70
18.спектрофотометрическое определения скандия(iii) с 2,2¢,3,4-тетраокси-3¢-сульфо-5¢-нитроазобензолом в присутствии семикарбазида и сульфаниловой кислоты. Akademik H.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri», Bakı, 2007, s. 464
19. Skandiumun(III)  fotometrik təyini üsülu Azərbaycan Respublikası Siandartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi, Büll.№2, 2007
20. Su hövzələrinin neft və neft məhsulları ilə çirklənməsi Az.xim jurn., 2009, №1.s.49-52
21.Определение фракционного состава остаточной нефти Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, №2, 2009, с.54-56
22.Распределение полициклических углеводородов в различных средах Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, №4, 2009, с.140-141
23.Полимерная клеевая композиция на основе модифицированной акриламидом-треьичного октилфенол-формальдегидного олигомера. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, №8, 2009,С.57-59
24.Комплексообразование скандия(III) с бис-( 2,3,4-ТРИгидроксифенилазо) бензидином  в присутсвии диантипирилметана и его гомологов. «Kompleks birləşmələr kimyası», BDU-nun 90 illik  yubileyinə həsr olunmuş IV respublika elmi konfransı,   2009, s.43
25.Синтез и исследование комплексных соединений металлов с шиффовыми производными ацетилацетона и теноилтрифторацетона. Az.xim jurnal №1, 2010, s.48-51
26.Misin(II)  tienilTriflüorasetonun  yeni azobirləşmələri  ilə kompleksəmələgətirməsinin spektrofotometrik tədqiqi Az.xim jurnal №2, 2010, s.148-150
27. Спектрофотометрическое исследование взаимодействия скандия((III) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолон-5-азо-4-пирогаллолом в присутствии поверхностно-активных веществ. Молодой ученый, 2009, №4, с.35-40
28. Химические проблемы  экологии. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları, 2009,  s.87-88
29. Аэрозолный фактор в исследованиях атмосферы над Каспийским морем   «Естественные и технические науки», №3, 2009, с.229-231
30. Моделирование распространение разлива нефти в море. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları, 2009, s.28-29
31.Новая методика фотометрического определения скандия(Ш) с бис –(2,3,4-тригидроксифенилазо) бензидином в при сутствии фенантролина Молодой ученый, 2010, №3, с.59-61
32.Исследование маскирующего действия сополимеров на основе  малеиновой  кислоты и винилацетата Молодой ученый, 2010, №3, с.60-64
33.Спектрофотометрическое определение скандия(Ш) с бис–(2,3,4-тригидроксифенилазо) бензидином  и трифенилгуанидином в виде разнолигандного комплекса Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, №2, 2010, С.197-200
34 Новые свето-термостойкие и пластифици рованные композиции ПЭВП Молодой ученый, 2010, №5, с.50-52
35.Особенности преподавания дисциплин экологической направленности студентам-химикам Молодой ученый, 2010, №5, с.85-86
36.Программа по  дисциплине «Радиоэкология» и « Бытовая экология»  BDU nəşriyyatı, 2010, s.14, 34
37. Photometric Definition of Copper (II) in Alloys on the Basis of Zinc Kafkas Üniversitesi fen bilimleri enstitüsü.  sayı 4, 2009, s .55-59
38. Bis-(2,3,4-trihidroksifenilazo) benzidinlə   Sc (III)-un  trifenilquanidin  iştirakında  spektrofotometrik  təyini Ümummilli lider H.Ə Əliyevin 87 illiye hesr olunmus konfrans, 2011, s. 34-35
39.Новая методика определения меди в вулканогенной породе и сплавах JAX, v 66, 2011, p.987-991, N9
40.Определение скандия()   в карбоносиликатных рыхлых отложениях с 2,3,4-тригидрокси-4¢-сульфоазобензолом в присутствии гидрофобных аминов Журнал «Молодой ученый», 2011,  №5,  с.134-137
41. Экологическая химия натуральной морской воды Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, №1, 2012, С.60-63
42. Экологические чистые продукты Азербайджана Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, №2, 2012, С.63-67
43.Kомплексообразование  висмута(III)  с  2,2¢,3,4-тетраокси-3¢-сульфо-5¢-нитроазобензолом в присутствии    КПАВ. Журнал «Молодой ученый», 2012,  №5,  с.116-117
44. Spectrophotometric Investigation of Influence of Cation Surface-active Substances on Complex-formation of Titan(IV) With Bis-(2,3,4-threehydroxyphenilazo)-benzidin. International journal of pure &Applied chemistry. 2009, number4), p.87-90
45. Фотометрическое определение скандия(III) в пирексените Журнал молодой ученый № 6 , 2013, с.226-227
46. Спектрофотометрическое  определение висмута(III)  с  2,2¢,3,4-тетраокси-3¢-сульфо-5¢-нитроазобензолом в присутствии    КПАВ  Журнал »Аспекты современной науки», 2012, №1, с 5-8
47. Фотометрическое определение скандия (III) с бис (2,3,4-тригидроксифенилазо) бензидином в присутствии третьего компонента Молодой ученый, ежемесячный научный журнал №8 (55), 2013, с.35
48. Определение урана(VI) в природных водах после предварительного концентрирования сорбентом содержащим фрагменты м-амино фенола Журнал аналитической химии, 2013, Т. 68, №2, стр. 136-139.
49. Проблемы безопасности пищевых продуктов Молодой ученый. — 2014. — №4. — С. 417-418.
50. Химический состав, питательная ценность и лечебное применение свеклы Молодой ученый. — 2015. — №5. — С. 67-69.
51. Методы оценивания питьевой воды с точки зрения общей санитарии // Молодой ученый. — 2016. — №1. — С. 38-39.
52.Ионный состав природных вод Азербайджана  // Молодой ученый. — 2016. — №2. — С. 70-73.
53. Человек и экологическая безопасность// Молодой ученый. — 2016. — №3. — С. 414-415.
54. Химический состав и лечебно-профилактические свойства Абшеронского инжира //Молодой ученый. — 2016. — №4. — С. 226-229.
55. Грязевые вулканы Азербайджана// Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 2016, N 1, c.59-62
56. Oпределениe железа в крови по цветной реакции с фенантролином //Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 2016, N 2, c.66-68\\
57. Война  и экология. Конфликт между природой  и человеком в период военных столкновений //Проблемы  современной науки и образования, 2016, N 1(43), c.264-266
58. Изучение нефтяных углеводородов в почвенном покрове Балаханинского участка Апшеронского полуострова// Молодой учёный, научный журнал, № 23 (127) / 2016, с.173-177
59. Azərbaycanın mineral su ehtiyatları //Ekologiya və su təsərrüfatı jurnalı, N2, 2017,s.40-43
60. Ионный состав природных вод Астаринского  района Азербайджанской Республики// Молодой ученый. — 2017. — №2. — С. 131-133
61. Изучение комплексообразования ванадия(V) с 2,2',3,4-тетраокси-3'-сульфо-5'-нитроазобензолом в присутствии поверхностно-активных веществ  //Молодой ученый. — 2017. — №44(178). — С. 131-133
62. Определение  тяжелых металлов, фенола и некоторых анионов  в природных водах Астаринского района Азербайджанской Республики //Журнал аспирантов и докторантов, 2017, с.179-181
63. Экологическое состояние и загрязнение озера  Боюкшор// Журнал аспирантов и докторантов, 2017, с.59-61
64. Влияние табака на здоровье человека //Молодой ученый. — 2017. — №44(178). — С. 13-15
65. Определение Cd и Ni в атмосферном воздухе города Баку с помощью мхов-биомониторов //журнал «Молодой ученый», № 11 (197, март 2018 г.), с. 32-36
66. Взаимодействие ванадия (V) с 2,3,4-триокси-4´-сульфоазобензолом в присутствии гидрофобных аминов// журнал Молодой ученый. — 2018. — №6. — С. 11-15.
67. Минеральные вещества мяса рыбы// журнал Молодой ученый. — 2018. — №9. — С. 68-71.
68. Химический состав рыбы // Молодой ученый. — 2018. — №15.
69. Новая методика определения железа (III) в сточной воде //Вестник науки и образования 2018. № 2, (38). Том c. 6-9
70. Исследование сорбции кобальта(II) новым сорбентом на основе сополимера малеинового ангидрида// Журнал научных публикаций  аспирантов и докторантов, №1-2(139-140), 2018, с.43-46
71. Yağış suyunun fiziki-kimyəvi parametrlərinin təyini //”Elmi əsərlər”, ATU, 2018, №2, s.159-161

KİTABLAR
1. Haciyeva S.R., Əliyeva T.İ., Hüseyinli A.Q., Rüstəmova Ü.N., Vəliyeva Z.T., Səmədova A.A., Səmədov C.Z. Tətbiqi ekologiyadan praktikum Ali məktəblər üçün praktikum, “ULU”, 2016,112 s.
2.Gajieva S.R., Aliyeva T.İ., Guseyinli A.G., Rustamova U.N., Valiyeva Z.T., Samadova A.A., Samadov J.Z. Practical work on applied ecology The textbook for high schools, “ULU”,  2016, 112 p.
3. Гаджиева С.Р.,  Алиева Т.И., Гусейинли А.Г., Рустамова У.Н., Велиева З.Т., Самедова А.А., Самедов Дж.З. Практикум по прикладной экологии Учебное пособие для высших вузов, “ULU”, 2016,116 с.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
Dubna şəhəri Nüvə tədqiqatları mərkəzi ilə Bakı Dövlət Universiteti arasında “Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında atmosfer havasının çirklənməsinin əsası tədqiqi” mövzusunda araşdırma, 2016.

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.