Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Əliyeva Fərqanə Səfər qızı

“Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi”
ETL, kiçik elmi işçi
kimya elmləri namizədi
E-mail: farqana_chem@mail.ru
İş telefonu:   4337311


QISA
BİOQRAFİK MƏLUMAT
Azərbaycan Respublikası, Masallı rayonunda anadan olub,1984-1989 –cu ildə BDU kimya fakültəsini bitirmişdir.

TƏHSİLİ , ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1989-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakultəsini bitirmişdir
2007-ci ildə «Al(III), Gа(III) In(III)-un piroqallolun hidrofob azotörəmələri və azotlu reagentlər ilə müxtəlifliqandlı kompleksləri fotometrik analizdə» mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmiş, kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Hal hazırda “Karboksil qrupu saxlayan üzvi reagentlərin keçid metalları ilə komplekslərinin koordinasion kimyası, analitik və katalitik tətbiqləri” doktorluq mövzusu üzərində işləyir.
60-dan artıq elmi əsərin müəllifidir:
40  məqalə, 3 patent, 1 dərslik

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1992-2004-cü ildə «Texniki yaradıcılıq Mərkəzində» ictimai və kütləvi təşkilati işlər üzrə zrə бə müdiri, 2004-cü ildən «Ekoloji  kimya və ətraf mühitin mühafizəsi»ETL-də   kiçik elmi işçi  vəzifəsində çalışır. 2014 ildən “Ekoloji kimya” kafedrasında müəllim işləyir.
Pedaqoji fəaliyyəti: «Ekoloji kimya» , «Ekologiyanın əsasları və ətraf mühitin mühafizəsi», «Dərman və narkotik maddələrin analizi», «Ekoloji ekspertiza», «Ətraf mühitin qorunması və nəzarət», «Kimyəvi tullantıların biosferə təsiri», «Ekoloji səmərəli texnologiyalar»,«Ekologiyanın müasir problemləri».

TƏDQIQAT SAHƏSI
Ətraf mühit obyektlərində ağır metalların təyini, Rentgen struktur analizi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1. V Republican conference on chemistry, Грузия, 2004.
2. Благородные и редкие металлы Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 2005.
3. Материалы Х Республиканской научной конференции аспирантов и юных исследователей, Баку, 2005
4. Analytical chemistry and chemical analysis, devoted to 100 anniversary of Anatoly Babko, Kyiv, Ukraine, 2005,
5. Материалы II-ой Республиканской научной конференции «Юный химик», Баку, 2006
6. Республиканская научная конференция, посвященная 100-летию заслуженного деятеля науки проф. М.Г. Ахмедли, Баку, 2006, стр. 85-89
7. ICAS- 2006,International Congress on Analytical Sciences
8. VI Всероссийская конференция по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика-2006», Самара, 2006, с.62
9. Материалы III-ей Республиканской научной конференции «Синтез и превращение химических соединений», Баку, 2007, стр.104
10. International conference EURO analysisXIV,Belgium-2007
11. Республиканская научная конференция, посвященная 100-летию заслуженного деятеля    науки акад. Г.Алиева «Ekologiya, təbiət və cəmiyyət problemləri» Баку, 2008
12. «Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş» Respublika elmi konfransı, Bakı 2008.
13. Əməkdar elm xadimi M.F.Nağıyevin 100 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı Bakı-2008.
14. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfrans Bakı-2009
15. BDU-nun 90 və kimya fakultəsinin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş “Kompleks birləşmələr kimyası” IV Respublika Elmi Konfransı, Bakı-2009
16. Tətbiqi ekologiyanın problemləri I Respublika Elmi konfransı, 2011, Bakı.
17. Сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 75-летию со дня рождения В.В.Кормачева (Чебоксары, 19-20 апреля 2012 г.)
18. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” VI Respublika Elmi Konfransının Materialları, Bakı 2012 15-16 may
19. The 15th Annual Meeting of the Israel Analytical Chemistry Society Conference & Exhibition. January 24-25, 2012, Tel Aviv, Israel.
20. Сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 75-летию со дня рождения В.В. Кормачева (Чебоксары, 19-20 апреля 2012)
21. “Химия и химическое образование XXI века”, посвященной 50-летию факультета химии РГПУ им. А.И. Герцена и 100-летию со дня рождения профессора В.В. Перекалина, 2013, апрель, Санкт-Петербург.
22. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş I Beynəlxalq kimya və kimya mühəndisliyi konfransı 17-21 aprel 2013-cü il, Bakı, Azərbaycan


SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Алиева Р.А., Алиева Ф.С., Чырагов Ф.М. Спектрофотометрическое исследование комплексообразования галлия с бис-(2,3,.4-триоксиазо)-бензидином в присутствии цетилпиридинхлорида и цетилтриметил аммоний бромида.// Журнал химических проблем, 2005, №1, стр. 17-20
2. Алиева Р.А., Алиева Ф.С., Чырагов Ф.М.  Изучение новых комплексных соединений алюминия(III), галлия(III), индия(III) спектрофотометрическим методом  // Известия вузов. химия и химическая технология, 2005, Т.48, № 1, с. 93-95
3. Алиева Р.А., Алиева Ф.С., Чырагов Ф.М. Исследование  комплексообразования индия с бис-(2,3,4-тригидроксифенилазо) бензидином в присутствии a,a'-дипиридила и фенантролина. / Благородные и редкие металлы Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 2005, Т.2, с 254-256
4. Алиева Р.А., Алиева Ф.С., Чырагов Ф.М. Определение галлия(III) с бис-(2,3,4-тригидроксифенилазо) бензидином в присутствии уротропина, фенантролина, a,a'-дипиридила, дибазола, папаверина спектрофотометрическим методом // Вестник Бакинского Университета 2005, № 2, с.32-37
5. Алиева Ф.С. Исследование новых цветных комплексных соединений Ga(III). Материалы Х Республиканской научной конференции аспирантов и юных исследователей, Баку, 2005, стр. 22-23.
6. Aliyeva R.A., Aliyeva F.S., Chyragov F.M. Speсtrophotometric determination of indium bis(2,3,4-trihidroxyphenilazo)benzidine in presence papaverine, dibazol, urotropin / Analytical chemistry and chemical analysis, devoted to 100 anniversary of Anatoly Babko, Kyiv, Ukraine, 2005, p.32
7. Алиева Р.А., Алиева Ф.С., Чырагов Ф.М. Бис-(2,3,4-тригидрокси­фе­нилазо) бензидин как реагент для фотометрического определения алюминия // Журнал аналитической химии, 2006, Т.61, № 7, с. 686-690
8. Алиева Р.А., Алиева Ф.С., Чырагов Ф.М. Спектрофотометри­ческое определение комплексообразования галлия(III) с 2,3,4-тригидрокси-4'-фторазобензолом в присутствии уротропина и дифенилгуанидина, Москва // Журнал цветная металлургия, 2006, № 3, с.24-28
9. Алиева Р.А., Алиева Ф.С., Чырагов Ф.М. Спектрофотометричес­кое определение индия с бис-(2,3,4-тригидроксифенилазо) бензидином в присутствии папаверина, дибазола и уротропина // Журнал заводская лаборатория, 2006, Т.72, № 5, с.17-20
Алиева Р.А., Алиева Ф.С., Чырагов Ф.М. Спектрофотометрическое исследование комплексообразования индия(III) с 2,3,4-тригидрокси-4'-фторазобензолом в присутствии уротропина //Вестник Бакинского Университета  2007, № 1, с.27-32
11. F.S. Əliyeva, R.Ə.Əliyeva F.M.Çıraqov Qalliumun (III) fotometrik təyini üsulu Patent Azərbaycan, , İxtira sənədinin nömrəsi: 2005 0222; İlkinlik tarixi 25.10.2005; Dövlət reyestrində qeyd olunub 06.02.2008.
12. F.S. Əliyeva, R.Ə.Əliyeva F.M.Çıraqov İndiumun (III) fotometrik təyini üsulu Patent Azərbaycan, İxtira sənədinin nömrəsi: 2005 0225; İlkinlik tarixi 25.10.2005; Dövlət reyestrində qeyd olunub 06.02.2008.
13. F.S. Əliyeva, R.Ə.Əliyeva F.M.Çıraqov Alüminiumun (III) fotometrik təyini üsulu Patent Azərbaycan, , İxtira sənədinin nömrəsi: 2005 0227; İlkinlik tarixi 25.10.2005; Dövlət reyestrində qeyd olunub 06.02.2008
14. Р.А.Алиева, Ф.С.Алиева, Ф.М.Чырагов// Спектрофотометрическое определение  комплексообразования галлия(III) с  бис (2, 3, 4-тригидроксифенилазо) бензидином в присутствии гидроксиламина. БУ хябярляри, №3, 2010.
15. Гаджиева С.Р., Мамедова С.Ш., Алиева Т.И., Велиева З.Т., Алиева Ф.С. //Особенности преподавания дисциплин экологической направленности студентам-химикам. Журн. «Молодой ученый» №5(16) 2010, том II
16. Насибова М.Д., Абдинова А.Б., Алиева Т.И., Алиева Ф.С.// Новые свето-термостойкие и пластифицированные композиции ПЭВП. Молодой ученый //№5(16)/2010 Том 1 г.Чита
17. R.A.Aliyeva, F.S.Aliyeva, F.M.Chiraqov, R.G.Sulkhnedjad Interaction of copper (II) with 1-(2-thenoyl)-4-trifluorine-2-[2-hid roxy-3-carboxy-5-sulphophenyl azo]butadion-1,3 in the presence of cationic surfactants. Всероссийский журнал научных публикаций апрель, 2011, №4, ст.20- 22
18. Р.А.Алиева, Ф.С.Алиева, Ф.М.Чырагов, Еспанди Ф. // Изучение комплексообразования железа (III) c 3-(2- гидрокси-3-сульфо-5-нитрофенилазо) пентан -2,4-диона в присутствии диантипирилметана и его гомологов, BU xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2012, №3, с. 30-35
19. Р.А.Алиева, Ф.С.Алиева, Ф.М.Чырагов, Еспанди Ф.// Спектрофотометрическое исследование комплексообразования железа (III) с бис-асетиласетонетилендиимином в присутствии тритон Х-114, антипирина и кордиамина. BU xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2013, №1, с. 16-21
20. МардановаС.Р., Алиева Р.А.,Чырагов Ф.М.// Спектрофотометрическое исследование разнолигандных комплексов Ge (IV). BU xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2013, №3, с. 31-36
21. A.M.Maharramov, R.A.Aliyeva, F.S.Aliyeva, F.M.Chyragov, A.V.Gurbanov, Reza Solhnejad,  K.T.Mahmudov// Regioselective CAC bond cleavage in arylhydrazones of 4,4,4-trifluoro-1-(thiophen-2-yl)butane-1,3-diones. Journal of Molecular Structure, volume 1050, 2013, p. 180-184
22. A.M.Maharramov, R.A.Aliyeva, F.S.Aliyeva , F.M.Chyragov, F.N.Bahmanova, V.İ.Mardanova,  A.V.Gurbanov, K.T.Mahmudov// Journal of Molecular Structure, volume, 2014, p. 180-184

KITABLAR
«Ekologiya və təbiətdən səmərəli istifadə» tələbələr üçün dərslik

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.