Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
I semestr

Bakalavr səviyyəsi üzrə:

Atmosferin xüsusiyyətləri və mühafizəsi
Azərbaycanın flora və faunası
Biologiya-2
Biologiya-2
CİS-Coğrafi İnformasiya Sistemleri
Coğrafi ekologiyanın əsasları
Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi və qeydiyyatının əsasları
Daşınmaz əmlakın ekspertizası və idarə olunması
Ekoloji kataliz
Ekoloji kimya
Ekoloji monitorinq
Ekoloji təmiz qida maddələri
Əhali və sosial ekologiya
Genetika, seleksiya, toxumçuluq
General Ecology
Human biology
Kadastrın əsasları
Metrologiya və standartlaşdırma
Neft sənayesinin ekologiyası
Radioekologiya
Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji əsasları
Tətbiqi ekologiya
Torpaq bazarı və torpaq resurslarının idarəedilməsi
Torpaqların bonitirovkası
Torpağın eroziyası və mühafizəsi
Torpaq mikrobioloqiyasi və biotexnologiya
Ümumi torpaqşünaslıq-1
Yerquruluşunun layihələndirilməsinin əsasları
Агроэкологичекая оценка почв
Биология-2
География почв
Мелиорация
Микробиология почв биотехнология
Общая экология
Общее почвоведение-1
Основы географической экологии
Сельскохозяйственная радиобиология
Фауна Азербайджана
Химическая экотоксикология
Человек, окружающая среда и устойчивое развитие
Экономические и экологические основы природопользования
Экологическая химия
Экологические проблемы нефтехимической промышленности
Экологические характеристики атмосферы и её охрана
Экология
Экология нефтяной промышленности
Экология растений
Энергия в живых системах (Биология-1)Magistratura səviyyəsi üzrə:

Atmosfer çirklənmələrinin tədqiqi
Atmosfer və ona texnogenez təsir
Azərbaycanın  ekoloji  problemləri
Biosfer və fotokimya
Ekologiyanın tarixi və inkişafı
Ekologiyanın tarixi və metodologiyası
Ekoloji norma və standartlar
Ekoloji təhlükəsizlik
Ekoloji təhsil və tərbiyə
Ekotoksikologiyanın əsasları
Hidrosferdə fiziki-kimyəvi proseslər
Kimya sənayesinin ekoloji problemləri
Kimyəvi tullantıların biosferə təsiri
Monitorinqin texnoloji aspektləri
Neft emali ve neft senayesinin ekoloji problemleri
Neft kimya sənayesinin ekoloji problemləri
Nəqliyyat və ətraf muhit
Radiasiya kimyası
Radioekoloji monitorinq
Sənaye ekologiyasında monitorinq
Təbiətin interpretasiyası
Torpağın ekoloji  qiymətləndirilməsi
Torpağların kadastr qiymətləndirilməsi
Torpaq ehtiyatlarından istifadəyə Dövlət nəzarətinin təşkili
Torpaq üzərində hüquqların  Dövlət qeydiyyatı
Torpaq-kadastr xəritələrinin layihələndrilməsi və tərtibi
Torpaqların kadastrı və monitorinqi
Xəzər dənizinin bioresursları
Yerquruluşu və torpaq kadastrının tarixi və metodologiyası
Yerquruluşu və kadastr elminin müasir problemləri
Биосфера и фотохимия
Биоразнообразие и его охрана
Интерпретация природы
Консервация и методология исследований в живой природе
Регионально-экологичские итоги глобальных процессов
Роль мелиоративных мероприятий в восстановлении природных ландшафтов
Экологические нормы и стандарты в окр.среде
Экологические проблемы Азербайджана
Экология и природополезование
Экология рыб, амфибий и рептилий
Экология человека

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.