Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Həsənova Rüxsarə Adil qızı

HƏSƏNOVA RÜXSARƏ

Biologiya elmləri namizədi, dosent

iş telefonu: 432-84-38

e-mail: ruxsare@mail.ru

Şəxsi sayt:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1962-ci ildə Ermənistan R-nın Krasnoselo rayonunda anadan olub.

1982-1987-ci illərdə ADU-nun (indiki BDU) biologiya fakültəsində oxuyub.

1992-1996-cı illərdə AMEA-nın nəzdində aspiranturada oxuyub

1996-cı ildə “Abşeronun texnogen çirklənmə şəraitində bitən oduncaqlı bitkilərin meyvə- verməsinin bioekoloji xüsusiyyətləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.

Ailəlidir, iki oğlu var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1987-ci ildə BDU-nun biologiya fakültəsini bitirib.

1996-cı ildə biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.

2007-cı ildə dosent elmi adı alıb.

ü

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1987-1992-ci illərdə təyinatla Az. Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunda baş laborant

1992-1997-ci illərdə AMEA-nın Botanika İnstitutunda baş laborant-baş elmi işçi

1997-h/h Bakı Dövlət Universitetində işləyir

2004-cü ildən isə “Torpaqşünaslıq” kafedrasında çalışır.Hal-hazır5da həmin kafedrada dosent vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər: Torpaq ekologiyasının müasir problemləri, Torpaq göbələklərinin ekologiyası, Torpağın biologiyası, Torpağın ekoloji qiymətləndirilməsi, Ekologiya

ü 70 elmi əsər və 1 dərsliyin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Torpaqşünaslıq və torpaq ekologiyası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

XVII Ulusal Bioloji Konqresi. Çukurova Universitesi, Adana;

Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya, Təbiət və Cəmiyyət Problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı.

 

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. Böyük Qafqazın Cənub-Şərq hissəsinin ekoloji səciyyəsi

4.  2011.   Girdimançay hövzəsinin torpaq örtüyü və torpaq fondunun tərkibi.

5. 2012.   Girdimançay hövzəsində yayılan boz-qəhvəyi torpaqların bioekoloji səciyyəsi.

6. 2013.  Şamaxi rayonunun meşə altindan çixmiş dağ-qəhvəyi torpaqlarinin ekoloji xüsusiyyətləri

7. 2013. Böyük Qafqazin cənub–şərq yamaci mezofil meşələr zonasinin dağ-meşə qonur torpaqlarinin müasir ekoloji vəziyyəti

8.2013. İsmaıllı rayonu dağ-çəmən torpaqlarının müasir ekoloji vəziyyəti və onlardan səmərəli istifadə

  1. 9. 2014 İsmayıllı rayonu qonur dağ-meşə torpaqlarının ekoloji   səciyyəsi

10. 2015 Türyançay hövzəsi torpaqlarının formalaşma şəraitinin ekoloji səciyyəsi

11. 2015 Dağlıq Şirvanın əkinaltı torpaqlarından istifadənin ekoloji səciyyəsi

12. 2015 Dağlıq Şirvanın mədəniləşmiş dağ-qəhvəyi torpaqlarının morfogenetik xüsusiyyətləri

13. 2015 Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacı mədəniləşmiş dağ-qəhvəyi torpaqların müasir ekoloji vəziyyəti

14. 2016 Türyançay hövzəsi qonur dağ-meşə torpaqlarının ekoloji səciyyəsi

15. 2016 İsmayıllı rayonu torpaqlarının formalaşma şəraitinin ekoloji səciyyəsi

KITABLAR

 

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

(Dövlət və Beynəlxalq proqram və qrantlarda iştirakı)

 

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.