Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Hüseynova Şəfa

Doktrant, laboratoriya müdiri
İş telefonu: +(994)12 432-84-38
E-mail:  shafa.huseynova@mail.ruQISA MƏLUMAT FORMASI
Doktrant, laboratoriya müdiri
Əlaqə  telefonu: +(994)504123399
E-mail:  shafa.huseynova@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1986-cı il sentyabrın 9-da Bakı şəhərində anadan olub
1993-2004-cü illərdə  2 saylı Salyan  rayonu orta məktəbdə oxuyub
2005-2009-ci illərdə BDU-nun biologiya fakültəsində bakalavr, 2009-2011-ci illərdə həmin fakültədə magistr təhsili alıb
2011-ci ildə AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya institutunda Ekologiya ixtisası üzrə doktranturaya qebul olmuşdur.
Subaydır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
Doktarant

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2012-2015  AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda Torpaqların aqroekoloji qiymetləndirilməsi və bonitirovkası laboratoriyasında elmi işçi vəzifəsində işləmişdir.
2015-h/h Bakı Dövlət Universitetinin Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi,
Torpaqşünaslıq kafedrasında laboratoriya müdiri vəzifəsində işləyir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Ekologiya, Torpaqşünaslıq və Torpağın ekologiyası

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Sabirabad rayonunun təbii ekoloji şəraiti və bir təsərrüfatın timsalimda iqtisadi inşikafının bəzi aspektləri, Qasımzadə T.E., Cəfərov A.B.,  Hüseynova Ş.V. AMEA AQRAR ELMLƏR BÖLMƏSİ, AMEA TORPAQŞÜNASLIQ VƏ AQROKİMYA İNSTİTUTU.,Bakı  2012,  Səh 438-440,  Azərbaycan torpaqları:genezisi, coğrafiya, meliorasiya, səmərəli istifadə və ekologiya adlı BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN ƏSƏRLƏR TOPLUSU
2. Muğan düzü torpaqlarının ekoloji problemləri, Ş.V. Hüseynova, AMEA TORPAQŞÜNASLIQ VƏ AQROKİMYA  İNSTİTUTU, Bakı 2012, səh 296-297, Akademik Həsən Əliyev  105 illik
yubleyinə həsr olunmuş “Eklogiya: təbiət və cəmiyyət problemləri” II beynəlxalq elmi konfrans
3. SALYAN RAYONU TORPAQLARININ AQROEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ AQROİSTEHSALAT QRUPLAŞDIRILMASI. Azərbaycan torpaqşünaslar cəmiy­yətinin əsərlər toplusu, Bakı, Elm, cild 14, 2016, s.273-276
4. Muğan düzü torpaqlarının bonitet şkalasının tərtibi, Ş.V. Hüseynova, AMEA Gəncə bölgəsi, xəbərlər məcmuəsi, № 2 (64), elm nəşriyyatı,Gəncə -2016, səh53-58
5. Drawing up of  the open and total bonitet scales in the Muğan plain soils  from Azerbaijan. Annals of Agrarian Science, https://authors. elsevier. com/TrackPaper.html trk_article=AASCI38&trk_surname=Huseynova
6. MUĞAN DÜZÜ TORPAQLARININ AQROEKOLOJİ SƏCİYYƏSİ Azərbaycan Aqrar Elmi –nəzəri jurnal İSSN-76419, № 4, 2016, s. 153-156.
7. Muğan düzü   torpaqlarının ekoloji monitorinqi. Azərbaycan Aqrar Elmi, Elmi nəzəri jurnal İSSN-76419, №1, 2017, səh. 103-107

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.