Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Hüseynov Fətəli Elmar oğlu

Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin
dekan müavini, “Ekoloji kimya” kafedrasının dosenti,
kimya elmləri namizədi
İş telefonu:   (+994) 012437-23-83
e-mail: fatali_h@mail.ruQISA
BİOQRAFİK MƏLUMAT

Hüseynov Fətəli Elmar oğlu 1981-ci ildə anadan olmuşdur.
1998-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) kimya fakültəsinə qəbul olmuş və 2002-ci ildə bitirmişdir.
2002-ci ildə  BDU-da “Analitik kimya“ ixtisası üzrə magistratura pilləsinə qəbul olmuş və 2004-cü ildə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
2004-cü ildə BDU-nun “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi“ ETL-də aspirant kimi saxlanılmışdır. 2007-ci ildə aspiranturanı bitirmişdir.
2008-2013-cü illərdə “Ekoloji kimya“ kafedrasında laboratoriya müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
2009-cu ildən “Ekoloji kimya“ kafedrasının müəllimidir.
2013-cü ildən Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsində dekan müavini vəzifəsində çalışır.
2017-ci  ildən “Ekoloji kimya“ kafedrasının dosentidir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2002-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini bitirmişdir.
2004-cü ildə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
2007-ci ildə aspiranturanı bitirmişdir.
2007-ci ildə 02.00.02 –“Analitik kimya“ ixtisası üzrə “Nadir torpaq elementlərinin piroqallol və xromotrop turşusunun azotörəmələri ilə kompleksəmələgətirməsinin tədqiqi və analitik tətbiqi mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmişdir. 
2008-ci ildə kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.
2017-ci ildə dosent elmi adı almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2001-2008 “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi“ ETL-də laborant;
2008-2013 “Ekoloji kimya“ kafedrasında laboratoriya müdiri.
2009-cu ildən “Ekoloji kimya” kafedrasında müəllim.
2013-cü ildən Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsində dekan müavini.
2017-ci  ildən “Ekoloji kimya“ kafedrasında dosent.
Bakalavr tədris pilləsi ücün “Ekoloji kimya”, “Radioekologiya”, magistraturada isə “Radiasiya kimyası”, “Kimyəvi elementlərin biosferdə rolu” ixtisaslarından dərslər aparır.
70-dən artıq elmi əsərin və 5 dərs vəsaitinin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Piroqallol və xromotrop turşusununu azotörəmələrinin sintezi, identifikasiyası, reagentlərdə tautomer tarazlığın tədqiqi; Reagentlərin nadir torpaq elementləri ilə binar və müxtəlifliqandlı kompekslərinin müxtəlif fiziki-kimyəvi metodlarla tədqiqi, bərk halda komplekslərin sintezi,  müxtəlif  təbii və sənaye obyektlərində nadir torpaq elementlərinin təyini

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1.  Изучение сорбции церия новым полимерным хелатообразующим сорбентом. Физико-химический анализ в образовании, науке и технике. V-ой Международной Бергмановской конференции, 27-28 сентября, 2017, с.96-98
2.  Комплексообразование самария(III) с производными бензоилацетона Akademik R.Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans, 2017, 16-17 noyabr, Bakı, s. 19
3.  Определение констант устойчивости комплексов некоторых редкоземельных элементов c арилгидразонами бензоилацетона. Akademik R.Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans, 2017, 16-17 noyabr, Bakı, s. 21-22
4.  Изучение сорбции Се(III) новыми полимерными хелатообразующими сорбентами. Akademik R.Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans, 2017, 16-17 noyabr, Bakı, s. 118-119
5.  Mixed ligand copper (II) complexes as the catalysts in cyanosilylation of aldehydes. Akademik R.Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans, 2017, 16-17 noyabr, Bakı, s. 28-29
6.  Константы устойчивости комплексов Рзэ (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu) c арилгидразонами бензоилацетона. Всероссийская конференция "Сoвременные проблемы химической науки и фармции,посвященная 50-летию ЧГУ им. И.Н. Ульянова ", 23-24 ноября 2017  г., Чебоксары, с. 22-23
7.  Сорбционно-фотометрическое исследование церия(III). Всероссийская конференция "Сoвременные проблемы химической науки и фармции,посвященная 50-летию ЧГУ им. И.Н. Ульянова ", 23-24 ноября 2017  г., Чебоксары, с. 131

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1.  Фотометрическое определение лютеция(iii) с 2,3,4-тригидрокси-3¢-нитро-4¢-сульфоазобензолом в присутствии тритон х-114-«Заводская лаборатория. Диагнос­ти­ка материалов». 2010 , Т.76 , № 2, с.23-25
2.  spectrophotometric determination of complexformation of cerium(iii) with 1-phenyl-2,3-dimethylpyrazolone-5-azo-4-pyrogallole in the presence of cetylpyridine chloride-Journal of Chemistry and Chemical Engineering, USA, October 2010, Volume 4, No.10, p.62-64
3.  Спектрофотометрическое исследование комплексообразования церия(III) с 2-(2-гидроксифенилазо) нафталин-1,8-дигид­рок­си-3,6-дисульфонатом нат­рия в присутствии хлоридом цетилпиридиния. Вестник Современной науки, 2015, № 4, с.8-12
4.  Спектрофотометрическое исследование комплексообразования церия(III) с 2-(2-гидроксифенилазо) нафталин-1,8-дигид­рок­си-3,6-дисульфонатом нат­рия в присутствии хлоридом цетилпиридиния. Вестник Современной науки, 2015, № 4, с.8-12
5.  Lanthanide derivatives comprising arylhydrazones of β-diketones: cooperative E/Z isomerization and catalytic activity in nitroaldol reaction. Dalton Trans., 2015, 44, p. 5602-5610
6.  Copper(II) coordination polymers of arylhydrazone of 1H-indene-1,3 (2H)-dione linked by 4,4′-bipyridineor hexamethylenetetramine: Evaluation of catalytic activity in Henry reaction. Polyhedron. 2017,133, p.33–39
7.  Cyanosilylation of aldehydes catalyzed by arylhydrazone di- and triorganotin(IV) complexes. Journal of Organometallic Chemistry. 2017, 848 p.118-121
8.  Adsorption study of some sorbents based on maleic anhydride styrene copolymer and sulfodimezine and triazine as linkable amines. New Materials, Compounds and Applications. 2017, Vol.1, N 1, pp.27-35
9.  Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of ethane-1,2-diaminium 3-[2-(1,3-dioxo-1,3-diphenylpropan-2-ylidene)hydrazinyl]-5-nitro-2-oxidobenzenesulfonate dehydrate. Acta Cryst. 2018, E74, p.1021–1025
10. Mononuclear nickel(II) complexes with arylhydrazones of acetoacetanilide and their catalytic activity in nitroaldol reaction. Inorganica Chimica Acta. V. 469, 2018, p. 197-201
11. Cyanosilylation of aldehydes catalyzed by lanthanide derivatives comprising arylhydrazones of β-diketones. Journal of Organometallic Chemistry. V 867,  2018, p. 102-105

KITABLAR
1. R.Ə.Əliyeva, F.M.Çıraqov, F.E.Hüseynov. “Analitik kimyadan praktikum”. Bakı, 2004, 514 s.
2. N.T.Şəmilov, F.Ş.Kərimli, F.E.Hüseynov. "Qaz xromotoqrafiyası". Bakı, 2010,  217 s.
3. R.Ə.Əliyeva, S.Z.Həmidov, F.E.Hüseynov. “Kimya 7”. Bakı, 2015, 96 s.
4. Н.Т.Шамилов, С.Р.Гаджиева, З.Т.Велиева, Ф.Э.Гусейнов. “Роль химических элементов в биосфере”. 2016, 200 с.
5. S.Z.Həmidov, F.E.Hüseynov, E.T.Abdullayev. “Kimya 10”. Bakı, 2017, 200 s
6. С.Р.Гаджиева, Ф.Э.Гусейнов, З.Т.Велиева.”Экологическая химия”, 2018, 90 с.

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.