Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Hüseynov Fətəli Elmar oğlu

Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin

dekan müavini, “Ekoloji kimya” kafedrasının müəllimi,

kimya elmləri namizədi

İş telefonu: (+99412) 434-48-70

e-mail: fatali_h@mail.ruQISA
BİOQRAFİK MƏLUMAT

Hüseynov Fətəli Elmar oğlu 1981-ci il yanvar ayının 24-də Ermənistan Respublikasının Vardenis rayonunun Kəsəmən kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur.
1998-ci ildə Şəmkir rayonu Çənlibel kənd 1 saylı orta məktəbini bitirmişdir.
1998-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) kimya fakültəsinə qəbul olmuş və 2002-ci ildə bitirmişdir.
2002-ci ildə BDU-da “Analitik kimya“ ixtisası üzrə magistratura pilləsinə qəbul olmuş və 2004-cü ildə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
2004-cü ildə BDU-nun “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi“ ETL-də aspirant kimi saxlanılmışdır. 2007-ci ildə aspiranturanı bitirmişdir.
2008-2013-cü illərdə “Ekoloji kimya“ kafedrasında laboratoriya müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
2009-cu ildən “Ekoloji kimya“ kafedrasının müəllimidir.
2013-cü ildən Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsində dekan müavini vəzifəsində çalışır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2002-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini bitirmişdir.
2004-cü ildə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
2007-ci ildə aspiranturanı bitirmişdir.
2007-ci ildə 02.00.02 –“Analitik kimya“ ixtisası üzrə “Nadir torpaq elementlərinin piroqallol və xromotrop turşusunun azotörəmələri ilə kompleksəmələgətirməsinin tədqiqi və analitik tətbiqi mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmişdir.
2013-cü ildə “Ekoloji kimya“ kafedrasında elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul olmuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2001-2008 “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi“ ETL-də laborant.
2008-2013 “Ekoloji kimya“ kafedrasında laboratoriya müdiri.
2009-cu ildən “Ekoloji kimya” kafedrasında müəllim.
2013-cü ildən Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsində dekan müavinidir.
2007-ci ildən bakalavr tədris pilləsi ücün “Ekoloji kimya”, “Radioekologiya”, “Ekologiyanın əsasları və ətraf mühitin mühafizəsi”, magistraturada isə “Atmosfer kimyası”, “Kimyəvi elementlərin biosferdə rolu” ixtisaslarından dərslər aparır.
50-dən artıq elmi əsərin və 3 dərs vəsaitinin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Piroqallol və xromotrop turşusununu azotörəmələrinin sintezi, identifikasiyası, reagentlərdə tautomer tarazlığın tədqiqi; Reagentlərin nadir torpaq elementləri ilə binar və müxtəlifliqandlı kompekslərinin müxtəlif fiziki-kimyəvi metodlarla tədqiqi, bərk halda komplekslərin sintezi, müxtəlif təbii və sənaye obyektlərində nadir torpaq elementlərinin təyini

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. Study of spectrophotometric complexfor­mation of samarium(III) with 2-(1-phenyl-2,3-dimethylpirozolon)naphtaline-1,8-di­hyd­roxy-3,6-disulphonate sodium. 37th International Conference on Coordination Chemistry (ICCC), Cape Town, South Africa, 2006
2. Study of spectrophotometric complexformation of samarium(III) with 1-phenyl-2,3-dimethyl-pirozolon-5-azopirogallol. V Republican conference on chemistry, Tbilisi, 2004
3. Study of spectrophotometric complexformation of samarium(III) with 2-(2-hydroxy) naphtaline-1,8-dihydroxy-3,6-disulphonate natrium. International Congress on Analytical Sciences. ICAS-2006. Moscow
4. Спектрофотометрическое исследование комплексов РЗЭ с азопроизводными пирогаллола и хромотроповой кислотой. Аналитика России, Всерос. конф. по аналит. химии. Москва, 2004
5. Изучение комплексообразования церия(III) с 2-[2-гидроксифенилазо] нафталин-1,8-дигидрокси-3,6-дисульфонатом нат­рия. «Аналитика и аналитики» Второй Международный форум. Воронеж, Россия, 2008
6. Изучение комплексообразования церия(III) с 1-фенил-2,3-диметил-пиразолон-5-азо-4-пиролаллолом в присутствии 8-оксихинолина. Современные проблемы химической науки и образования. Всероссийская конференция посв. 75-летию со дня рождения В.В.Кормачева. Чебоксары, 2012
7. Кристаллическая и молекулярная структура нового производного теноилтрифторацетона [C14H8F4n2O2S]. Современные проблемы химической науки и образования. Всероссийская конференция посв. 75-летию со дня рождения В.В.Кормачева. Чебоксары, 2012
8. Определение ПАУ в образцах грунта. «Менделеев-2013» VII Всероссийская конференция молодых учёных, аспирантов и студентов с международным участием по химии и наноматериалам, Санкт-Петербург, 2013, с.112
9. Молекулярная и кристаллическая структура С13Н12N2O4S. XVI молодежная школа-конференция по органической химии, 14-16 сентября, 2013, Пятигорск, Россия, с.71
10. Qruntların su çəkimlərinin kimyəvi analizlərinin nəticəsi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı, 2014, 7-8 may, Bakı, s.112-113
11. Seriumun(III) piroqallol əsasında sintez edilmiş reagentlə kompleksəmələgətirməsinin tədqiqi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı, 2015, 7-8 may, Bakı, s.58

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Спектрофотометрическое исследование комп­лексообразования самария(III) с азо­производными хромотроповой кислоты. BU Xəbərləri, 2004, № 3, s.31-34
2. Спектрофотометрическое исследование комплексообразования самария(III) с 2-(2-гидрокси-3-сульфо-5-нитрофенилазо) нафталин-1,8-ди­гид­рокси-3,6-дисульфо­на­том нат­рия в присутствии бромида цетилтриметиламмония. ЖАХ, 2005, Т.60, №9, с.924-926
3. Спектрофотометрическое исследование комплексообразования РЗЭ с азопроизводной хромотроповой кислоты. AMEA-nın məruzələri, 2005, LXI cild, № 6, s.47-49
4. Определение констант диссоциации некото­рых азопроизводных пирогаллола и констант устойчивости их комплексов с РЗЭ. ЖНХ, 2006, Т.51, №7, с.1226-1227
5. Изучение цветной реакции эрбия(III) с 2-(2,3-диметил-4-фенилазопирозо­лон)наф­та­лин-1,8-дигидрокси-3,6-дисульфо­на­том нат­рия и хлоридом цетилпиридиния. ЖАХ, 2006, Т.61, № 12, с.1264-1267
6. Study of spectrophotometric complexformation of samarium(III) with 2-(2-hydroxy) naphtaline-1,8-dihydroxy-3,6-disulphonate natrium. International Congress on Analytical Sciences, ICAS-2006. 25-30 June, 2006, Moscow, Russia, p.535
7. Влияние катионных поверхностно-активных веществ на комплексообразование лютеция(III) с 2,2’,3,4-тетрагид­рокси-3’-сульфо-5’-нитроазобензолом. ЖАХ, 2007, Т.62, №8, с.807-810
8. Фотометрическое определение редкоземельных элементов с 2,2’,3,4-тетрагид­рокси-3’-сульфо-5’-нитроазобензолом. «Заводская лаборатория. Диагностика материалов». 2007, Т.73, №5, с.19-21
9. Спектрофотометрическое определение РЗЭ с 2-(2,3-диметил-4-фенилазопирозо­лон)нафталин-1,8-дигидрокси-3,6-ди­суль­­фонатом нат­рия. II Всероссийская конференция по Аналитической химии с международным участием (к юбилею академика Ю.А.Золотова), Краснодар, 2007, с.132
10. Спектрофотометрическое определение церия(III) по реакции с 2-[2-гидроксифенилазо] нафталин-1,8-дигидрокси-3,6-дисульфонатом нат­рия. «Аналитика и аналитики» Второй Международный форум. Воронеж, Россия, 2008, 22-26 сентября, с.407
11. Фотометрическое определение лютеция(III) с 2,3,4-тригидрокси-3’-нитро-4’-сульфоазобензолом в присутствии тритон х-114. «Заводская лаборатория. Диагнос­ти­ка материалов», 2010 , Т.76 , № 2, с.23-25
12. Spectrophotometric determination of complexformation of cerium(III) with 1-phenyl-2,3-dimethylpyrazolone-5-azo-4-pyrogallole in the presence of cetylpyridine chloride. Journal of Chemistry and Chemical Engineering, USA, October 2010, Volume 4, No.10, p.62-64
13. Изучение комплексообразования церия(III) с 1-фенил-2,3-диметил-пиразолон-5-азо-4-пиролаллола в присутствии 8-оксихинолина. Современные проблемы химической науки и образования. Всероссийская конференция посв. 75-летию со дня рождения В.В.Кормачева. Чебоксары, 2012, 19-20 апреля, с.65-66
14. Кристаллическая и молекулярная структура нового производного теноилтрифторацетона [C14H8F4n2O2S]. Современные проблемы химической науки и образования. Всероссийская конференция посв. 75-летию со дня рождения В.В.Кормачева. Чебоксары, 2012, 19-20 апреля, с.121-122
15. Spectrophotometric investigation of complex formation of cerium(III) with 1-phenyl-2,3-dimethylpyrazolone-5-azo-4-pyrogallole in the presence of 8-hydroxyquinoline. Azərbaycan Kimya Jurnalı. 2012, №1, s.32-34
16. Молекулярная и кристаллическая структура С13Н12N2O4S XVI молодежная школа-конференция по органической химии, 14-16 сентября, 2013, Пятигорск, Россия, с.718
17. Определение ПАУ в образцах грунта «Менделеев-2013». VII Всероссийская конференция молодых учёных, аспирантов и студентов с международным участием по химии и наноматериалам. Санкт-Петербург, 2013, с.112
18. Lanthanide derivatives comprising arylhydrazones of β-diketones: cooperative E/Z isomerization and catalytic activity in nitroaldol reaction. Dalton Trans., 2015, 44, p.5602-5610

KITABLAR

1. Analitik kimyadan praktikum. Bakı, 2004, 514 s.
2. Qaz xromatoqrafiyası. Bakı, 2010, 217 s.
3. Kimya 7. Bakı, 2015, 96 s.

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.