Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Hüseyinli Abuəli Qulam oğlu

k.e.n., Ekolojı kimya kafedrasının dosenti
İş telefonu:+99412 434 48 70
e-mail: ahuseyinli@yahoo.com
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1963-cü ildə Yardımlı rayonunun Kürəkçi kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1973-cü il  BDU-nun kimya fakultəsini bitirmiş, və Analitik kimya kafedrasında laborant, baş laborant, laboratoriya müdiri, baş müəllim və dosent işləmişdir. 1982-ci ildə Moskvada  «Piroqallol əsasında yeni monoazobirləşmələrin sintezi və onların  Mo, W və Bi  təyini metodikalarının işlənməsi və tətbiqi», mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və elmlər namizədi elmi dərəcəsini almışdır. 1992 -  2002-ci  illər  arasında Türkiyə cümhuriyyətinin müxtəlif universitetlərində çalışmışdır. 2002 –ci ildən  BDU-nun Analitik kimya , 2004-cü ildən isə  Ekoloji  kimya  kafedrasında  dosent vəzifəsində çalışmaqdadır. 2010-cu ildən Ekologiya və torpaqşünaslıq fakultəsində tədris metodik şurasının sədridir. Bir dərs vəsaiti, iki dərslik, 10 metodik vəsaitin, 200-dən çox elmi maqalələrin, 15 patentin müəllifidir. Moskvada Voykov adına kimya zavodunda müəllif olduğum 3 üzvi reaktiv sintez edilərək  tətbiq ediməkdədir. 2010-cu ildən beynəlxalq  ELSEVIER sistemində Citation Science daxil olan  Food Chemistry jurnalında redaksiya heyyətinin üzvi, Hazardous Materialist və  Analytical letters jurnallarında isə rəyçidir.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1973-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini bitirmişdir.
1982-ci ildə aspiranturanı bitirmişdir.
1982-ci ildə Moskva Dövlət Universitetində 02.00.02 –“Analitik kimya“
ixtisası üzrə  «Piroqallol əsasında yeni monoazobirləşmələrin sintezi və onların  Mo, W və Bi ionlarının təyini metodikalarının işlənməsi və tətbiqi mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1973-1984  Kimya fakultəsinin Analitik kimya kafedrasında laboratoriya müdür
1984-1987 Kimya fakultəsinin Analitik kimya kafedrasında baş laborant
1987-1996 Kimya fakultəsinin Analitik kimya kafedrasını baş müəllimi
1992-2002 illər arası Türkiəyə universitetlərində Prof. Dr.
1998 -2004 Kimya fakultəsinin Analitik kimya kafedrasında dosent
2004-2010 Kimya fakultəsinin Ekoloji kimya kafedrasında dosent
2010 cu ildən isə Ekologiya və torpaqşünaslıq fakultəsinin Ekoloji kimya kafedrasında dosent
2004-cü ildən ekoloji kimya kafedrasında Məişət ekologiyası, Ekologiyanın əsasları, Metrologiya və standartlaşdırma 200 məqalənin, 2 kitabın, 15 patentin müəllifidir, 3 elmlər namizədinin Piroqallol əsasında yeni monoazobirləşmələrinin sintezi və onların bəzi metallarla kompleksəmələgətirməsi, 3 yeni monoazobirləşmə Moskvada Voykov adına zavoda istehsal edilir.
1973 cü ildən Analitik kimya, Ümumi kimya, İnstrumental analiz metodları, Kompleks birləşmələr, Analizdə və sintezdə analitik üzvi  reaktivlər, Boyar maddələr kimyaı ixtisaslarından mühazirə və laboratoriya dərslərini, 2004-cü ildən bakalavr tədris pilləsi ücün Ekologiyanın əsasları və ətraf mühitin mühafizəsi, Məişət ekologiyası, Ekoloji təmiz qida maddələri, Metrologiya və standartlaşma, Su, hava və torpaqda zəhərli maddələrin təyini, Regionun kimyəvi ekologiyası, Atmosfer kimyası ixtisaslarından mühazirə və seminar dərsləri aparmışdır. 200 dən çox elmi əsərin, 2 dərsliyin  1 laboratoriya  praktikumunun müəllifidir:


TƏDQIQAT SAHƏSI

Piroqallol və aromatik aminlər əsasında yeni analitik reaqentlərin sintezi, onların  müxtəlif metodlarla identifikasiyası, onların quruluşunun fiziki-kimyəvi metodlarla tədqiqi reagentlərdə tautomer tarazlığın öyrənilməsi, sintez edilən yeni 30-dan çox reaqentlərdən analitik kimyada praktiki əhəmiyyət kəsb edən 12 reaktivin metal ionları ilə əmələ gətirdikləri rəngli birləşmələrinin tədqiqi, əmələ gələn kompleks birləşmələrin bütün fiziki və kimyəvi xarakteristikasının öyrənilməsi,  binar və müxtəlifliqandlı kompekslərinin müxtəlif fiziki-kimyəvi metodlarla tədqiqi, bərk halda komplekslərin sintezi və onların UV, İQ, H-NMR, Kütlə spektromrtri analiz metodları ilə quruluşlarının tədqiqi öyrənilmişdir. Hazırlanan yeni həssas, seçici və ekspress metodlar   müxtəlif  təbii və sənaye obyektlərində Cu, Pd, AI, In, Ga, Ge, Bi, Sn, Ti, Zr, Hf, Mo, W elementlərinin təyini və tətbiqi üçün istifadə edilməkdədir. 1982 ci ildən sintez edilən 3 yeni üzvi analitik reagent sənayedə-Voykov adına Moskva kima zavodunda istehsal edilməkdədir.


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
.
1. Hüseyinli A., Gemberov D., Synthesis of new mono azo reagents helping pyragallol and application of inorganic analysis, Int.Conf of Org. Reag. Kiev/Ukr., 1975, No 1, p. 163
2. Gemberov D., Hüseyinli A., Synthesis of Molybdenum(VI) and Tungsten(VI) with new monoazo reagents as a solid and investigation of them , Int.Conf. Anal. Chem. of Org. Reag., Baku, 1979, p. 17-18
3. Hüseyinli A., Gemberov D., New organic reagents in the analytical investigation of Molybdenum(VI) and Tungsten(VI), Int. Conf. Of Chem. Molybdenum and Tungsten., Taşkent/Ozb., 1980,p.218
4. Hüseyinli A., Gemberov D., The investigation and determination of metal ions with FDPAP reagent, Int.Conf. of Anal. Chem. Pirozalon, Perm/Russ.,1980, p. 17
5. Hüseyinli A., Synthesis of complex compounds constituted Molybdenum(VI) with monoazo reagents and investigation of analytical properties, Int. Conf. Anal. Chem. Complex, Ivanoro/Russ., 1980, No 1, p. 61
6. Gemberov D., Hüseyinli A., Photometric determination of Bismuth(III) in samples, Int. Conf. Chem. Complex, Sverdlov/Russ, 1980, p. 49-50
7. Hüseyinli A., Rzayev R., Aliyeva S., Technologic using of new monoazo reagents as organic reagent, Int. Conf. Of Chem. Metal., Moscow/Russ., 1981, No 1, p. 248-250
8. Hüseyinli A., Akimova T., Spectrophotometric determination of Tungsten(VI) in waste waters, Int.Conf. of Chem., Tallin/Est.,1982, p. 70-71
9. Hüseyinli A., Zolotaryova L., Akimova T., Spectrophotometric determination of Molybdenum(VI) and Tungsten(VI) in industry residue, Int. Conf. Of Chem. Environ. Poll., Odessa/Ukr., 1982
10. Hüseyinli A., Marov I., Synthesis of Molybdenum(VI) and Tungsten(VI) with new monoazo reagents as a solid and investigation of magnetical properties, Int.Conf. of Chem. Coord.,Kişinov/ Mold., 1983, p. 84-85
11.Hüseyinli A., Ngyek Çi., Qranovskaya P., New organic reagents for the determination of microamounts of elements, Int Conf. of Chem. Org. Reag., Kiev/Ukr., 1983, No1, p.11-12
12. Hüseyinli A., Marov I., Sokolov T., Application of mathematical and physical methods in investigation of magnetical properties of Molibdenium complexes, Int. Conf. Of Chem. Coord., Kişinov/Mold., 1984, p. 136-139
13. Hüseyinli A., Abdullayeva T., Comparetively investigation of complex compounds constituted Tungsten(VI) and monoazo reagents, Int. Conf. Of Chem. Org. Reag., Kiev/Ukr., 1984, No 2, p. 118-119
14. Hüseyinli A., Halafora S., New tetraoxyazones for the determination of Copper(II), Int. Conf. Of Chem., Isevsk/Russ., 1985, 99, 234-235
15. Hüseyinli A., Yevtuşenko Y., Makarov N., Use of tetraoxyazones in cleanness of environment, Int. Conf. Of Chem. Environ. Poll., Tiflis/Georg., 1985
16. Hüseyinli A., Yevtuşenko Y., Stefanov A., Investigation of electron signal of complex compounds constituted Copper(II) and Tin(II) with o,o-tetraoxyazones, Int. Conf. of Spect., Perm/Russ., 1985, p. 183-186
17. Hüseyinli A., Gembearov D., Abdullayeva T., Direct photometric determination of Tungsten(VI) and Molybdenum(VI), Int. Conf. Of. Chem., Ijevsk/Russ., 1985, p.241-242
18. Hüseyinli A., Aliyeva R., Determination of Germanium(IV) in semiconductor, Int. Conf. of Anal. Chem., Novosibirsk/Russ., 1986, p. 76-78
19. Hüseyinli A., Spectrophotometric determination of Thorium(IV) presence of lanthanide, Int. Conf. Of Anal. Chem., Vilnyus/Litra, 1986, p. 41-42
20. Hüseyinli A., Abaşin V., Polarographic determination of Sodium in petroleum product, Int. Conf. of and Elekt. Chem., Moscow/Russ., 1987
21. Hüseyinli A., Yevtuşenko Y., Zayçev B., Synthesis and properties of complex compounds constituted Molybdenum(VI), Tungsten(VI) and Thorium(IV) with tetraoxyazones, Int. Conf. of Chem., Coord., Riga/Latv., 1987, p. 106-107
22. Hüseyinli A., Aliyeva     R., A new spectrophotometric reagent: o,o-tetraoxyazo compounds, Turkey Chem. Cong. X. Bursa, 1994, p.83
23. Hüseyinli A., Aliyeva     R., Synthesis of some novel o,o-tetraoxymonoazo compounds and applications in Analytical chemistry, 35th Int. IUPAC Cong., İstanbul/Turkey, 1995, p. 772
24. Hüseyinli A., Aliyeva R., Determination of toxic materials in canned foods, the 4th Congress of Toxicology in Developing Countries,4th CTOX-DC, November 6-10,1999, Antalya, Turkey,P-139, p.238.
25. Hüseyinli A., Direct spectrophotometric determination of Thorium(IV), 3rd mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry MBCAC III, June 4-9, 2000, Antalya Turkey, PI-37,p. 133.
26. Hüseyinli A., Hasanov H., Mirzai C., Synthesis and investigation of complexes Thiodipropionic acid with Platinium(II), 34th International Conference on Coordination Chemistry ICCC34,The University of Edinburg,Scotland, 9-14 July 2000,P0877,p. 69.
27. Huseyinli, A., Atılır, A., Determination of Toxic Elements in Some Natural Samples, 9th Internatioanal Congress of Toxicology (ICT-IX), 8-12 July 2001, Brisbane,Australia (accepted).
28. Huseyinli, A.,S.Haciyeva, T.Abdullayeva, S.Azimova. The Use of Tetrahydroxyazon SCL In The Presence of CTMAB for The Spectrophotometric Determination of Copper in the Alloys.
29. A.A.Huseyinli.Ulku.D.Uysal. The New Spectrophotometric Reagent for Zirconium (IV) using Tetrahydroxuazon SC.Anadolu University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Eskiseher 26470, Turkey.
30. A.A.Huseyinli.T.Guray,R.Aliyeva,S.Haciyeva. Spectrophotometric determination of Aliminium and Indium with Tetrahydroxyazon 2S. Osmangazi University, Faculty of Chemistry, Eskisehir, Turkey.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Hüseyinli A., Gemberov D., Spectrophotometric determination of Titanium(IV) with FPAP, Azerb.Acad.Semp., Baku 1974, p.54-55
2.Hüseyinli A., Gemberov D., Investigation of Scandium(III) by 2-arino-benzoy-(l-azo-2)-himdu and the determination method of Scandium, Azerb.Chem.Cong.,Baku, 1974, p. 23-24
3. Hüseyinli A., Gemberov D., A new reagent for Aluminium(III), Indium(III), Gallium(III) with 1-phenyl-2,3-dimethyllpyrozalon-5-azopyrogallol, Int.Conf. of Piroz. Anal. Chem.Perm/Russ.,1974, p. 98
4. Hüseyinli A., Ahmedli M., A new reagent for Molybdenum(VI) and Tungsten(VI) using 1-pheniyl-2,3-dimethyl pyrozalone-5-azopyrogallol, J.Azerb.Chem., 1976, No 4, p. 60-66
5. Hüseyinli A., Ahmedli M., Qemberov D., A new chelate indicator for the determination of Indium(III) and Gallium(III) 1-phenyl-2,3-dimethylpyrozalone-5-azopyrogallol and 2,3,4-trioxy-4-sulphooazobenzene, Baku St.Univ.Chem.,1977, No 2, p. 19-21
6. Hüseyinli A., Gemberov D., A new reagent for the photometric determination of Gallium(III) 2,3,4-trioxy-4-sulphoazobenzene, J. Anal. Chem., 1977, No 2, p. 536-539
7. Ahmedli M., Gemberov D., Hüseyinli A., Determination and investigation of Bismuth(III) with coloured complex compounds, Patent USSR No 572677, 1977
8. Gemberov D., Hüseyinli A., A new spectrophotometric reagent for the determination of Gallium(III) : FDPAP, J.Azerb.Chem., 1978, No 1, p. 101
9. Gemberov D., Hüseyinli A., A new reagent for the photometric determination of Molybedum(VI) :2,3,4-trioxy-4-sulphoazobenzene, J. Anal. Chem., 1978, No 7, p. 1344-1346
10. Gemberov D., Hüseyinli A., Synthesis and investigation of some new monoazo reagents, Bakü St.Univ. Chem., 1979, No 4, p. 7-9
11. Hüseyinli A., Gemberov D., A new reagent for the photometric determination of Bismuth(III), J.Zavod. Lab., 1979, No 9, p. 794-798
12. Hüseyinli A., Gemberov D., The investigation of Bismuth(III) with 2,3,4-trioxy-4-sulphoazobenzene in nonaqueous media, Azerb. Conf. of Chem., Baku, 1979, pp. 58-60
13. Gemberov D., Hüseyinli A., A new reagent for the determination of Aluminium(III) 1-phenyl-2,3-dimethylpyroz-dan-5-azopyrogallol, J.Azerb. Chem. ,1980, No 6, p. 11-15
14. Gemberov D., Hüseyinli A., Determination of Tungsten(VI) in samples, J. Zavod. Lab.,1980, No 4, p. 297-299
15. Hüseyinli A., Marov I., Investigation of structure and ion forms of synthesised new monoazo reagents, J.Anal.Chem., 1981, No 8, p 1649-1652
16. Gemberov D., Hüseyinli A., Determination method of Molybdenum(VI), Patent USSR No 880987, 1981
17. Hüseyinli A., Ayubova A., Comparatively investigation of Molydenum(VI) with new monoazo compounds, .J. Anal. Chem., 1982, No 12, p. 2190-2196
18. Hüseyinli A., Gemberov D., Spectrophotometric determination of Tungsten(VI) in bones, Univ. Chem.,1983, No 4, Baku/Azerb, p. 32-36.
19. Hüseyinli A., Ahmedli M., Photometric determination of Bismuth(III), St. Univ. Chem.,1983, p. 46-48, Baku/Azerb.
20. Hüseyinli A., Aliyeva      R., Photometric determination of Nickel(II) in soil, J. Azerb.Chem., 1983, No 3, p. 149-151
21. Hüseyinli A., Rzayev       R., Aliyeva S., Photometric determination Gallium(III) with 2,3,4-trioxyphenylazo-4-aminophenyl azo-4-aminophenol, Patent USSR No 3697604, 1983
22. Hüseyinli A., Gemberov D., Photometric determination of Tungsten(VI), Economical Scientific Analysis and Realization, Baku/Azerb., 1983, p. 32.
23. Hüseyinli A., Gemberov D., Investigation of complexes constituted Bismuth(III) and new o,o-tetraoxyazon, J.Anal. Chem., 1984, No 5, p. 837-841
24. Hüseyinli A., Qranovskaya P., Aliyeve S., Spectrophotometric determination of complex compounds constituted Bismuth(III) with new monoazo reagents synthesied with helping pyrogallol, J. Neorg. Chem., 1984, No 4, p. 954-960
25. Gemberov D., Hüseyinli A., Express determination of Copper(II) without separation Bismuth(III), J.Zavod.. Lab., 1984, No 9, p. 1507-1509
26. Hüseyinli A., Gemberov D., Ayubova A., Spectrophotometric determination of Tungsten(VI) in standart samples, J.Neorg. Chem., 1984, No 1, p. 336-338
27. Hüseyinli A., Gemberov D., A new organic reagent for the determination of Molybdenum(VI) : 2,3,4-tetraoxy-3-sulpho-5-nitroazobenzene, Patent USSR No 3655271, 1984
28. Gemberov D., Hüseyinli A., Determination method of Tungsten(VI), Patent USSR No 1192494, 1984 Hüseyinli A., Gemberov D., A new organic reagent for Aluminium(III): 2,2,3,4-tetraoxy-3-carboxy-5-sulphoazobenzene, Patent USSR No 3770994, 1984
29. Hüseyinli A., Marov I., Belyayeva E., Synthesis of complex compounds constituted Molybdenum(VI) and Tungsten(VI) with monoazo reagents and investigation of them, J. Neorg. Chem., 1985, No 10, p. 1642-1647
30. Hüseyinli A., Ayubova A., Comparetively investigation and determination of coloured complex compounds constituted Tungsten(VI) and tetraoxyazones, J. Neorg. Chem., 1985, No 6, p. 990-995
31. Hüseyinli A., Ayubova A., Investigation of coloured  compounds constituted Thorium(IV) and azodyes, St. Univ. Chem., Baku, 1985, p.125-129
32. Hüseyinli A., Gemberov D., Determination method of Molybdenum(VI), Patent USSR No 3864318, 1985
33. Hüseyinli A., Savvin S., Akimova T., Electrochromatographic investigation of monoazo compounds, J. Azerb. Chem.,1986, No 1, p. 84-90
34. Hüseyinli A., Makarov N., Yevtuşenko Y., Determination of Tin(II) in foods, Patent USSR No 1257516, 1986
35. Gemberov D., Aliyeva R.,  Hüseyinli A., Determination method of Aluminium(III), Patent USSR No 1243502, 1986
36. Aliyeva     R., Hüseyinli A., Spectrophotometric determination of Germanium(IV) with o,o-tetraoxyazo compounds New monoazo reagents synthesied with helping pyragallol, J. Azerb, Chem., 1987, No 2, pp. 215-221
37. Aliyeva R., Hüseyinli A., Spectrophotometric determination of Cobalt(II) in soil, leaf and wheat, J. Azerb. Chem. 1990, No 4, p. 241
38. Hüseyinli A., Aliyeva      R., Spectrophotometric properties of the complexes constituted Titanium(IV) and 2,2,3,4-tetraoxy-3-nitro-5-sulphooazobenzene, J.Neorg. Chem., Moscow, 1990, No 2, p. 805-811
39. Hüseyinli A., New monoazo reagents for the photometric determination of Bismuth(III), Molybdenum(VI) and Tungsten(VI), Akad. Nauk USSR, Moscow/Russ., 1982, p.24
40. Hüseyinli A., Gemberov D., A new organic reagent for Aluminium(III): 2,2,3,4-tetraoxy-3-carboxy-5-sulphoazobenzene, Patent USSR No 3770994, 1984
41. Hüseyinli A., Aliyeva R., Gemberov D., Spectrophotometric investigation of the complex compounds constituted Copper(II), Cobalt(II) and Nickel(II) with tetraoxyazon CIS and tetraoxyazon NS, J. Neorg. Chem., Moscow/Russ., 1991, No 3, p.845-852
42. Hüseyinli A., Aliyeva R., Semimicro Qualitative Chemical Analysis, Bakü University, 1998, p. 520
43. U.D.Uysal,A.A.Huseyinli,T.Guray Rapid direct spectrophotometric determination of zirconium(IV) in alloys with 2,2’,3,4-tetrahydroxy-3’-sulpho-5’-carboxyazobenzene reagent Journal of Scientific and Industrial Research. 2011, V 70, p. 45-50
44. C.Ogretir, T.Gedikbey,T.Guray,A.A.Huseyinli, Synthesis and spectrophotometric determination of
45. Acidity constants of 2,3,4,6’-tetrahydroxy-3’-sulfoazobenzene and their use in determination of aluminum Turksh J.     Chem.35 (2011), p.291-305.
46. A.Ali Huseyinli, Fitnat Koseoglu, Ulku Dilek Uysal. Rapid Spectrophotometric Determinationof                    Zirconium( IV) with 2,2’,3,4-tetrahydroxy-3’-sulpho-5’-chlorazobenzene in Alloys.Analytical Sciences 2001, Vol.17 p.i 793-796\
47. T.Gedikbey,T.Guray,A.A.Huseyinli,U.D.Uysal. 2,3,4,6’-tetrahydroxy-3’-sulfo-5-nitroazobenzene for spectrophotometric determination of aluminium of pharmaceutical suspensions and granite.Analytica Chimica Acta 545.2005.107-112
48. .N.Sadikov, S.Nasibov, C.Ogretir, H.Berber, A.Huseyinli.Quantum Chemical and Experimental Studies on the Mechanism of Alkylation of β-Dicarbonyl Compounds.The Syntesis of Five and Six Membered Heterocyclic Spiro Derivatives.Molecules2004, 9, 922-938.
49. .J.A.Guliyev, S.R.Hajiyeva, Sh.Gorbanpour, A.F.Aminbekov,A.G.Guseyinli.Study of Vertical Distribution of Heavy Metals in the Border-Bottom Water in the Area of the Apsheron Peninsula.International Journal of Basic Sciences& Applied Research.Vol 3(9).606-610,2014.
50. A.Ali Huseyinli, Sevinc Hajiyeva , Fidan Yolchuyeva, Elshan Nazarv Chemical analysis of drinking water from Oguz-Gabala Baku pipelene, Journal of Natural Sciences? Vo l, No 1 pp 25-34. 2016
51. A.Ali Huseyinli, Sevinc Hajiyev, Gunay Bayramzade. Determination Of Pb(II) and Cd(II) ions after treatmrnt process at Hovsan Aeration Station. International Journal of Environmental Chemistry and Ecotoxicology Research , Vol.2, No.1, pp.1-7, December 2017

KITABLAR
1. Əliyeva R.Ə., Hüseyinli A.Q. Optiki analiz metodundan praktikum. “Bakı universiteti nəşriyyatı” Bakı 2001-  109 səh.
2. Əliyeva R.Ə., Hacıyeva S.R., Hüseyinli A.Q. İnstumental analiz metodları. “Elm və təhsil, Bakı 2010 - 278 səh.
3. Əliyeva R.Ə., Hacıyeva S.R., Hüseyinli A.Q,Məmmədov P.R., İbadov İ.H., Bayramov Q. Ətraf mühit kimyası. “Unı Prim”, Bakı 2013 - 280 səh.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1953-cü ildə Yardımlı rayonunun Kürəkçi kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1973-cü il  BDU-nun kimya fakultəsini bitirmiş, və Analitik kimya kafedrasında laborant, baş laborant, laboratoriya müdiri, baş müəllim və dosent işləmişdir. 1982-ci ildə Moskvada «Piroqallol əsasında yeni monoazobirləşmələrin sintezi və onların  Mo, W və Bi  təyini metodikalarının işlənməsi və tətbiqi», mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və elmlər namizədi elmi dərəcəsini almışdır.1992 -  2002-ci  illər  arasında Türkiyə cümhuriyyətinin müxtəlif universitetlərində çalışmışdır. 2002 ci ildən  BDU-nun Analitik kimya , 2004-cü ildən isə Ekoloji  kimya  kafedrasında  dosent vəzifəsində çalışmaqdadır. 2010-cu ildən Ekologiya və torpaqşünaslıq fakultəsində tədris metodik şurasının sədridir. Bir dərs vəsaiti, iki dərslik, 10 metodik vəsaitin, 200-dən çox elmi maqalələrin, 15 patentin müəllifidir. Moskvada Voykov adına kimya zavodunda müəllif olduğum 3 üzvi reaktiv sintez edilərək  tətbiq ediməkdədir. 2010-cu ildən beynəlxalq  ELSEVIER sistemində Citation Science daxil olan  Food Chemistry jurnalında redaksiya heyyətinin üzvi, Hazardous Materialist və Analytical letters jurnallarında isə rəyçidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1973-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini bitirmişdir.

1982-ci ildə aspiranturanı bitirmişdir.1982-ci ildə Moskva Dövlət Universitetində 02.00.02 –“Analitik kimya

ixtisası üzrə «Piroqallol əsasında yeni monoazobirləşmələrin sintezi və onların  Mo, W və Bi ionlarının təyini metodikalarının işlənməsi və tətbiqi mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1973-1984  Kimya fakultəsinin Analitik kimya kafedrasında laboratoriya müdüri

1984-1987 Kimya fakultəsinin Analitik kimya kafedrasında baş laborant

1987-1996 Kimya fakultəsinin Analitik kimya kafedrasını baş müəllimi

1992-2002 illər arası Türkiəyə universitetlərində Prof. Dr.

1998 -2004 Kimya fakultəsinin Analitik kimya kafedrasında dosent

2004-2010 Kimya fakultəsinin Ekoloji kimya kafedrasında dosent

2010 cu ildən isə Ekologiya və torpaqşünaslıq fakultəsinin Ekoloji kimya kafedrasında dosent
2004-c
ü ildən ekoloji kimya kafedrasında
M
əişət ekologiyası, Ekologiyanın əsasları, Metrologiya və standartlaşdırma
200 m
əqalənin, 2 kitabın, 15 patentin müəllifidir, 3 elmlər namizədinin Piroqallol əsasında yeni monoazobirləşmələrinin sintezi və onların bəzi metallarla kompleksəmələgətirməsi, 3 yeni monoazobirləşmə Moskvada Voykov adına zavoda istehsal edilir.

1973 cü ildən Analitik kimya, Ümumi kimya, İnstrumental analiz metodları, Kompleks birləşmələr, Analizdə və sintezdə analitik üzvi  reaktivlər, Boyar maddələr kimyaı ixtisaslarından mühazirə və laboratoriya dərslərini, 2004-cü ildən bakalavr tədris pilləsi ücün Ekologiyanın əsasları və ətraf mühitin mühafizəsi, Məişət ekologiyası, Ekoloji təmiz qida maddələri, Metrologiya və standartlaşma, Su, hava və torpaqda zəhərli maddələrin təyini, Regionun kimyəvi ekologiyası, Atmosfer kimyası ixtisaslarından mühazirə və seminar dərsləri aparmışdır.

200 dən çox elmi əsərin, 2 dərsliyin  1 laboratoriya  praktikumunun müəllifidir:

TƏDQIQAT SAHƏSI

Piroqallol və aromatik aminlər əsasında yeni analitik reaqentlərin sintezi, onların  müxtəlif metodlarla identifikasiyası, onların quruluşunun fiziki-kimyəvi metodlarla tədqiqi reagentlərdə tautomer tarazlığın öyrənilməsi, sintez edilən yeni 30-dan çox reaqentlərdən analitik kimyada praktiki əhəmiyyət kəsb edən 12 reaktivin metal ionları ilə əmələ gətirdikləri rəngli birləşmələrinin tədqiqi, əmələ gələn kompleks birləşmələrin bütün fiziki və kimyəvi xarakteristikasının öyrənilməsi,  binar və müxtəlifliqandlı kompekslərinin müxtəlif fiziki-kimyəvi metodlarla tədqiqi, bərk halda komplekslərin sintezi və onların UV, İQ, H-NMR, Kütlə spektromrtri analiz metodları ilə quruluşlarının tədqiqi öyrənilmişdir. Hazırlanan yeni həssas, seçici və ekspress metodlar   müxtəlif  təbii və sənaye obyektlərində Cu, Pd, AI, In, Ga, Ge, Bi, Sn, Ti, Zr, Hf, Mo, W elementlərinin təyini və tətbiqi üçün istifadə edilməkdədir. 1982 ci ildən sintez edilən 3 yeni üzvi analitik reagent sənayedə-Voykov adına Moskva kima zavodunda istehsal edilməkdədir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. Study of spectrophotometric complexformation of samarium(III) with 2-(2-hydroxy) naphtaline-1,8-dihydroxy-3,6-disulphonate natrium. International Congress on Analytical Sciences. ICAS-2006. Moscow.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. Hüseyinli A., Aliyeva R., Gemberov D., Spectrophotometric investigation of the complex compounds constituted Copper(II), Cobalt(II) and Nickel(II) with tetraoxyazon CIS and tetraoxyazon NS, J. Neorg. Chem., Moscow/Russ., 1991, No 3, p.845-852

2. Hüseyinli A., Aliyeva      R., A new spectrophotometric reagent: o,o-tetraoxyazo compounds, Turkey Chem. Cong. X. Bursa, 1994, p.83

3. Hüseyinli A., Aliyeva      R., Synthesis of some novel o,o-tetraoxymonoazo compounds and applications in Analytical chemistry, 35th Int. IUPAC Cong., İstanbul/Turkey, 1995, p. 772

4. Hüseyinli A., Aliyeva R., Semimicro Qualitative Chemical Analysis, Bakü University, 1998, p. 520

5. Hüseyinli A., Aliyeva R., Determination of toxic materials in canned foods, the 4th Congress of Toxicology in Developing Countries,4th CTOX-DC, November 6-10,1999, Antalya, Turkey,P-139, p.238.

6. Hüseyinli A., Direct spectrophotometric determination of Thorium(IV), 3rd mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry MBCAC III, June 4-9, 2000, Antalya Turkey, PI-37,p. 133.

7. Hüseyinli A., Hasanov H., Mirzai C., Synthesis and investigation of complexes Thiodipropionic acid with Platinium(II), 34th International Conference on Coordination Chemistry ICCC34,The University of Edinburg,Scotland, 9-14 July 2000,P0877,p. 69.

8. Huseyinli, A., Atılır, A., Determination of Toxic Elements in Some Natural Samples, 9th Internatioanal Congress of Toxicology (ICT-IX), 8-12 July 2001, Brisbane,Australia (accepted).

9. С.Р.Гаджиева, А.Р.Рзаева, Е.М.Гядирова, А.Г.Hüсейинли Üzvi liqandlı dəmir və manqan əsaslı barium metal       komöplekslərinin sintezi və tədqiqi Heydər Əliyev 87, IV,Respublika konfransının materialları, Bakı 2010, s.62-63

10. И.А.Агаева,А.Г.Гусейинли Исследование грибов на содержание тяжелых металлов с помощью атомно-эмиссионного анализа. Heydər Əliyev 87, IV Respublika konfransının materialları, Bakı 2010, s.44-45

11. R.Ə.Əliyeva,S.R.Hacıyeva,A.Q.hüseyinli.İnstrumental analiz metodları.Bakı,Elm və təhsil, 2010-280 s. ,

12. С.Р.Гаджиева,А.Г.Гусейинли,П.Р.Мамедов, Г.Л.Рафиева,Р.А.Абдуллаев,У.А.Гюллярли Исследование 0,0-тетраоксиазосоединения и его комплексов с медью(II) и оловом(II, IV) Журнал научных публикации аспирантов и докторантов. 2011, №9, с.97-99

13. С.Р. Гаджиева, А.Г. Гусейинли, И.А. АгаеваУ.Н Рустамова Исследование и определение тяжелых металлов в чаях Азербайджана атомно-эмиссионной спектроскопией с индуктивно-связанной плазмой Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, Курск, 2011, №4, с.21-23

14. U.D.Uysal,A.A.Huseyinli,T.Guray Rapid direct spectrophotometric determination of zirconium(IV) in alloys with 2,2’,3,4-tetrahydroxy-3’-sulpho-5’-carboxyazobenzene reagent Journal of Scientific and Industrial Research. 2011, V 70, p. 45-50

15. C.Ogretir, T.Gedikbey,T.Guray,A.A.Huseyinli,Synthesis and spectrophotometric determination of

acidity constants of 2,3,4,6’-tetrahydroxy-3’-sulfoazobenzene and their use in determination of aluminum Turksh J.     Chem.35 (2011), p.291-305.

91. С.Р. Гаджиева, А.Г. Гусейинли,И.А.Агаева,Р.Ф.Аббасова,

Т.М.Ильяслы Анализ токсичных элементов в продуктах питания грибов «Зире» методом эмиссионной спектроскопии, индуктивно связанной плазмой J.Молодой ученый», 2011, Т. 1, № 3, р. 107-110

92.  М.И.Рустамов,С.Р.Гаджиева, Т.А. Мамедова,А.Г. Гусейинли.Т.И.Алиева, Процесс получения       биодизельных топлив нового поколения с использованием мощностей и структур распределения нефтеперабатывающих заводов Tətbiqi ekologiyanın problemləri. I Respublika elmi konfransı, 14 oktyabr, 2011, с.26-29.

93. С.Р. Гаджиева, А.Г. Гусейинли,У.Н Рустамова Исследование комплексообразования N,N-ди(бутоксикарбонилтиометин)-4-аминоантипиринас ионами Ni(II), Co(II) и Cd(II) IV конф.молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем», Иваново, 2011, с.79

94. .М.Магеррамов,Р.А.Алиева,С.Р.Гаджиева,М.М.Курбанова,Г.И.Байрамов,А.Г.Гусейинли,Э.М.кадырова Синтез новых  производных сульфадимезина  на основе алкоксиметилхлолированных 1- етилциклогексена и хлоразона и их исследование Akademik Həsən Əliyevin 105 illik yubiliyinə həsr olunmuş Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri II Beynəlxalq Elmi Konfrans, Bakı, 7-8 noyabr, 2012, səh.52-54.

95. А.М.Магеррамов,Р.А.Алиева,С.Р.Гаджиева,М.М.Курбанова,Г.И.Байрамов .Г.Гусейинли,Э.М.кадырова Синтез новых  производных  сульфадимезина  на основе α-хлор алкоксиметил эфиров и хлоразона и их  исследование Akademik Həsən Əliyevin 105 illik yubiliyinə həsr olunmuş Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri II Beynəlxalq Elmi Konfrans, Bakı, 7-8 noyabr, 2012, səh.20-21.

96. A.М.Магеррамов, Р.А.Алиева, Р.Гаджиева,Г.И.Байрамов,Н.Т.Шамилов, А.Г.Гусейинли. Синтез новых производных cульфадимезина наоснове алкоксиметилхлорированных 4-винил-циклогексенa и хлоразона и их исследование. Akad.H.Əliyevin 105-illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri mövzusunda II Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2012, s.50

97. Р.А.Алиева, С.Р.Гаджиева, Э.Н.Мамедова, А.Г.Гусейинли, Н.Т.Шамилов, Н.В.Мамедов Эфиры ксантогеновых кислот как аналитические реагенты на кобальт, никель и кадмий Akad.H.Əliyevin 105-illik yubileyinə həsr olunmuş Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri mövzusunda II Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2012, s.70

98. С.Р.Гаджиева, Л.Р.Садыхова, А.Г.Гусейинли. Распределение биогенных веществ в бакинском бухте Akad.H.Əliyevin 105-illik yubileyinə həsr olunmuş Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri mövzusunda II Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2012, s.73

99. R.Ə.Əliyeva, S.r.hacıyeva, A.Q.Hüseyinli, P.R.Məmmədov,İ.H.İbadov,Q.İ.Bayramov. Ətraf mühit kimyası Bakı, 2013, 280 s.

100. S.R.Hacıyeva,A.Q.Hüseyinli,F.Yolciyeva Lay sularında ağır metalların induktiv cütləşmiş plazma spektrooskopik metodla tədqiqi və təyini Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texniki Universiteti, elmi əsərlər, fundamental elmlər. N 1 Bakı-2013, 41-44

101. С.Р.Гаджиева, Н.Т.Шамилов,A.A.Аминбеков,Д.А.Гулиев,Л.Р.Садыхова,        А.Г. Гусейинли.Изучение динамики изменения физико-химических показaтелей и биогенных элементов в прибрежной зоне Aпшеронского полуострова Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfrans tezisləri, Bakı, 2013

102. С.Р.Гаджиева, Н.Т.Шамилов,A.A.Аминбеков,Д.А.Гулиев,Л.Р.Садыхова,         А.Г. Гусейинли Изучение динамики рапределения биогенных элементов, ртути и нефтяных углевoдородов в доль побережья Апшеронского полуострова Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfrans tezisləri, Bakı, 2013.

103. S.R.Hacıyeva,A.Q.Hüseyinli,F.Yolciyeva Suraxanı ərazisindən götürülmüş lay sularının tədqiqi. Ümummilli lider H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Ekoloji problemlər və ekoloji təhsil mövzusunda konfrans materialları, 23-24 aprel 2013, ADPU-2013

104. С.Р.Гаджиева, A.A.Аминбеков,Д.А.Гулиев,А.Г. Гусейинли Анализ вертикального распределения тяжелых металлов и органических углеводородов в толще воды вблизи Апшеронского полуострова Материали За IX Международна Научна Практична Конференция «Новоната За Напреднали Наука-2013, София,  2013 Том 47, Экология,

105. С.Р.Гаджиева, Н.Т.Шамилов,A.A.Аминбеков,Д.А.Гулиев,Л.Р.Садыхова, А.Г. Гусейинли Изучение динамики изменения физико-химических показателей и биогенных элементов в прибрежной зоне Апшеронского полуострова Международна Научна Практична Конференция «Новоната За Напреднали Наука-2013, София,  2013.

106. С.Р.Гаджиева, Н.Т.Шамилов,A.A.Аминбеков,Д.А.Гулиев,Л.Р.Садыхова, А.Г. Гусейинли Изучение динамики изменения физико-химических показателей и биогенных элементов в прибрежной зоне Апшеронского полуострова. J.Экология За IX Том 47 «Новоната За Напреднали,София,  2013.

KITABLAR

1. Əliyeva R.Ə., Hüseyinli A.Q. Optiki analiz metodundan praktikum.Analitik kimyadan praktikum, Bakı, 2001-100 s.

2. Əliyeva R.Ə., Hacıyeva S.R., Hüseyinli A.Q. İnstumental analiz metodları.Elm və təhsil,Bakı,

2011-278 s.

3. Əliyeva R.Ə., Hacıyeva S.R., Hüseyinli A.Q,Məmmədov P.R., İbadov İ.H., Bayramov Q. Ətraf mühit kimyası.

Bakı 2013-280 s.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.