Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Hədiyyə Fərman qızı Hacıyeva

Kimya üzrə elmlər namizədi,
“Ekoloji kimya” kafedrasınınmüəllimi.
Telefon:   (+994) 012434-48-70                              
e-mail: Hhaciyeva75@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Hacıyeva Hədiyyə Fərman qızı 22 noyabr 1975-ci ildə Mingəçevir şəhərində anadan olmuşdur. 1992-ci ildə Mingəçevir şəhərində məktəbə getmiş və orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişdir. 1993-cü ildə  Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinə daxil olmuş və 2003-cü ildə Biologiya fakültəsini  bitirmişdir. 2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin magistratura pilləsinə daxil olmuş, 2006-cı ildə buranı fərqlənmə ilə bitirmişdir.
2007-ci ildən 2010-cu ilə qədər AMEA-nın Radiasiya Problemleri İnstitunun doktorantı olmuş, 2012-ci ildə „Axıntılarn radioaktiv izotoplardan və fenoldan təmizlənməsi üçün sorbentlərin sintezi və sorbsiya prosesinin tədqiqi“ mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək Kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adı almışdır. 1999-cu ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır, 2015-ci ildən „Ekoloji kimya“ kafedrasında müəllim işləyir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1993-cü ildə Bakı Dövlət Universitetində Kimya fakültəsinə daxil olmuşdur.
2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsinin bakalvr pilləsini bitirmişdir.
2004-2006-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsinin magistratura pilləsini fərqlənmə ilə bitirmişdir.
2010-cu ildə doktoranturanı bitirmişdir.
2010-cu ildə Hacıyeva H. 0104.25-Radioekologiya şifri ilə „Axıntılarn radioaktiv izotoplardan və fenoldan təmizlənməsi üçün sorbentlərin sintezi və sorbsiya prosesinin tədqiqi“ dissertasiya işini AMEA –nın Radiasiya Problemləri İnstitutunda müdafiə etmişdir.


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1999-cu ildən 2015-ci ilə kimi „Kimya fakültəsinin fiziki kolloid kimya  kafedrası
2015-ci ildə Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin „Ekoloji kimya“ kafedrasında müəllim
20 elmi əsərin, 20 məqalənin, 2 proqram və 2 dərsliyin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Sorbentlər

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1. Ətraf mühit obyektlərinin üzvi çirkləndiricilərindən təmizlənməsinin tədqiqi. Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekolohiya, təbiət və cəmiyyət problemləri” Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 8-9 noyabr Bakı 2007, s 558
2. Polibutadien əsaslı sorbentlə fenolun sulu məhlullarından sorbsiyanının tədqiqi/ Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik Yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransının materialları, 2008, 7-8 may, 147
3. A.A.Qaribov, H.F.Hacıyeva.  Divinil sintetik kauçukunun oksidləşmə xlorfosforlaşma reaksiyasının tədqiqi.// “Radiasiya tədqiqatları və onların praktiki aspektləri” VIII konfrans 2013, s. 93
4. С.Р. Гаджиева, А.А. Магеррамов, А.Г. Гусейнли, Х.Ф. Гаджиева. Исследование качества алкогольной продукции методом жидкостной хроматографии.// Kimyanın aktual problemləri VIIIRespublika konfransı 2014, s.105
5. A.İ.Rustamova, E.M.Gadirova, H.F.Hajieva Исследование качества алкогольной продукции методом жидкосной хроматографии. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 91 illik Yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransının materialları, 2014, с 105
6. A.F.Aminbayov, N.Sh.Sharifova, A.İ.Rustamova, E.M.Gadirova, H.F.Hajieva –Chemical load on the enviroment -Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti, “Koordinasion birləşmələr kimyası: Analitik kimyanın aktual problemləri”, Akademik Rəfiqə Əlirza qızı Əliyevanın 85 illik yubleyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransı. Bakı, 16-17 noyabr 2017
7. Ümumilli Lider Heydər  Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş “XXI əsrdə Ekologiya və Torpaqşünaslıq elmlərinin aktual problemləri”, VII Respublika elmi konfransını, 3-4 may 2018, 65

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.Гаджиева Х.Ф., Алосманов Р.М., Азизов А.А., Гарибов А.А., Магеррамов А.М. Синтез фосфор-азотсодержащего сорбента на основе полибутадиена и изучение его сорбционных свойств по отношению к фенолу / V Менделеевский съезд по прикладной и общей химии. Тезисы докладов, Москва, 2007, 23-28 сентября, с.160.
2.Магеррамов А.М., Гаджиева Х.Ф., Алосманов Р.М., Буният-заде И.А., Азизов А.А. Окислительноехлорфосфорилирование полибутадиена и древесных опилок / V Менделеевский съезд по прикладной и общей химии. Тезисы докладов, Москва, 2007, 23-28 сентября, с.315
3.Гаджиева Х.Ф., Алосманов Р.М., Азизов А.А., Гарибов А.А., Магеррамов А.М. Перспективы применения фосфорсодержащего полиамфолита на основе полибутадиена для очистки фенолсодержащих сточных вод / Материалы конференции «Нефтепереработка-2008», 20-23 мая, г.Уфа, с. 304-3
4.Гаджиева Х.Ф., Алосманов Р.М., Азизов А.А., Гарибов А.А., Магеррамов А.М. Равновесные и кинетические особенности сорбции фенола фосфоразотсодержащим полимерным сорбентом / Второй Международный форум «Аналитика и аналитики» рефераты докладов, Россия, 2008 г 22-26 сентября, т.1, г. Воронеж, с. 301
5. Гаджиева Х.Ф., Алосманов Р.М., Азизов А.А., Гарибов А.А., Магеррамов А.М. Изотерма сорбции фенола на фосфорсодержащем полимерном сорбенте // Докл. НАНА, 2009, № 1, с.47-52.
6. Гаджиева Х.Ф., Алосманов Р.М., Азизов А.А., Гарибов А.А., Магеррамов А.М. Синтез Р, N-содержащего полимерного сорбента для сорбции фенола из водных растворов // 2009, Вестник БГУ, Серия естественных наук, №2, с.17-22.
7. Alosmanov R. M., Hajiyeva H. F., Azizov A. A., Garibov A. A., Maharramov A. M., Bunyad-Zadeh I. A. Equilibrium particularities of phenol sorption from aqueous solutions onto phosphorus containing sorbent / Materials Research Innovations, 2010, N 2, V.14, p. 169-172 .
8. ГаджиеваС.Р., АлиеваТ.И., Велиева З.Т., Ализаде Б.Ф., ГаджиеваХ.Ф.Война и экология. Конфликт между природой и человеком в период военных столкновений. // Проблемы современной науки образования 2016 № 1 (43) s. 265-266
9. Gadirova E.M., Azimov E.G. , Rustamova U.N., Gajieva H.F.- Analysis ecological minotoring conducted in the oil contaminated areas of Azerbaijani regions -EESJ-east europen science journal, 2017, p 46-50
10. Т.А.Самадова, Э.М.Кадирова, У.Н.Р.устамова, С.М.Ибрагимова, Гаджиева Х.Ф Актуальные проблемы наук о земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды ,2017,131-135

KİTABLAR
1. S.R.Hacıyeva, H.L.Rəfiyeva, Ü.N.Rüstəmova, H.F.Hacıyeva “Kimyəvi ekoloji təhsil vətərbiyə” Bakı 2018, 183 s.
2. С.Р.Гаджиева, Х.Л.Рафиева, У.Н.Рустамова, Х.Ф. Гаджиева «Химики-Экологическое Образование и Воспитание» Баку 2018, 183 с ,

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
Ekoloji Kimya kafedrası, İxtisas: TE 060504-Kimya, İF-B2174-“Kimyəvi tullantıların biosferə təsiri” fənnindən magistr pilləsi üçün Proqram, Bakı 2017.

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.