Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Dekan

Nazim Telman oğlu Şəmilov

e-mail: nshamilov@yandex.com

Tel: (+99412)5105760QISA
BİOQRAFİK MƏLUMAT

Qərbi Azərbaycanın Ağbaba mahalının Çaybasar kəndində anadan olub. 1988-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin (indiki BDU) kimya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.1988-1999-cu illərdə AMEA Kimya Problemləri institutunda işləyib, 1999-cu ildən BDU-da çalışır. Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2013, professor, Ekoloji kimya kafedrası, BDU
2012, k.e.d, Ekoloji kimya kafedrası, BDU
2002, dosent, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, BDU
1995, k.e.n., Kimya Problemləri institutu, AMEA
1988-1999, k.e.i., b.e.i., Kimya problemləri İnstitutu, AMEA
1983-1988, tələbə, kimya fakültəsi, Bakı Dövlət Univrsiteti
Namizədlik dissertasiyasının mövzusu: “Tərkibində nadir torpaq elementləri saxlayan oksid sistemlərin metanın oksidləşdirici dehidrodimerləşmə reaksiyasında fiziki kimyəvi və katalitik xüsusiyyətləri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu: “C1-C4 alkanların oksidləşdirici dehidrogenlləşmə reaksiyasında modifikasiya olunmuş  oksid katalizatorlarının fiziki kimyəvi və katalitik xassələri”

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2013, professor, Ekoloji kimya kafedrası
1988-1999, böyük elmi işçi, Azərbaycan MEA Kimya problemləri institutu,
1999-2001, baş müəllim, Bakı Dövlət Universiteti, Fiziki və kolloid kimya kafedrası
2002, dosent, Bakı Dövlət Universiteti, Fiziki və kolloid kimya kafedrası
2006-2011, dekan müavini, Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi
2011, dosent, Bakı Dövlət Universiteti, Ekoloji kimya kafedrası
2011, dekan, Bakı Dövlət Universiteti, Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Tədris etdiyi fənlər: „Fiziki kimya“, „Kolloid kimya“, „Tətbiqi elektrokimya“, „Ekoloji kataliz“ bakalavrda,  „Elektrokimyəvi kinetika“„Kimyəvi cərəyan mənbələri və yanacaq elementləri“, „Kimya sənayesinin ekoloji problemləri“, „Heterogen kataliz“ magistraturada
Elmi əsərlərin sayı: 101
Dərs vəsaitlərinin sayı: 9

TƏDQIQAT SAHƏSI

Heterogen kataliz. Kiçikmolekullu alkanların oksdləşdirici dehidrogenləşməsi yolu ilə sənaye əhəmiyyətli olefinlərin alınması üçün effektiv katalizatorların sintezi və onların müvafiq reaksiyada tədqiqi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

• XVIII ulusal kimya konqresi, Türkiyə, Kars, 5-9 iyul 2004
• Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr oluynmuş „Ekologiya:təbiət və cəmiyyət problemləri“ Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 8-9 noyabr 2007
• „Цеолиты и мезопористые материалы: достижения и перспективы“, Звенигород, 8-11 июня 2008
• Akademik Həsən Əliyevin 105 illik yubileyinə həsr oluynmuş „Ekologiya:təbiət və cəmiyyət problemləri“ Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 7-8 noyabr 2012
• Международная Мамедалиевская конференция по химии, Баку, 3-6 октября 2012
• IX Международная научно-практическая конференция, Румыния, София, 17-25 мая, 2013
• BDU-nun 95 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans, Bakı, 10 dekabr 2014
• XI International Research and Practice conference, 21feb-07 march 2016

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. N.T.Shamilov et.all. Improvement of catalytic functions of binary V-Sb oxide catalysts for oxidative conversion of isobutene to isobutene, Chemical Engineering Journal, 2003, 95: 1-3:37-45
2. N.T.Shamilov et.all. Oxidative conversion of isobutene to isobutene over V-Sb-Ni oxide catalysts, Applied Catalysis A: General 2003, 250:1:143-150
3. N.T.Şəmilov və b. Vanadiumlu oksid katalizatorların etanın oksidləşdirici dehidrogenləşmə reaksiyasında təsir mexanizmi, Azərbaycan kimya jurnalı, №1, 2006, s.195-198
4. N.T.Şəmilov və b. Etanın oksidləşdirici dehidrogenləşmə reaksiyasında vanadiumlu oksid sistemlərin fiziki kimyəvi xüsusiyyətlərinin tədqiqi, Azərbaycan kimya jurnalı, №3, 2007, s.138-142
5. N.T.Səmilov. C2-C4 alkanların oksidləşdirici dehidrogenləşmə katalizatorları(icmal), Azərbaycan kimya jurnalı, №1, 2008, s.177-193
6. Н.Т.Шамилов. Изучение каталитических свойств ванадийсодержащих оксидных катализаторов в реакции окислительного дегидрирования пропана. Журн.Естественные и технические науки, №6, 2010, с.672-675
7. Н.Т.Шамилов. Промотирующий эффект и роль сурьмы в окислительном дегидрировании изо-бутана на нанесенных V-Sb оксидных катализаторах. Журн.Химия и химич.технология, Т.54, №4, 2011, с.62-65.
8. Н.Т.Шамилов, А.Дж.Эфенди, Р.М.Мустафаева. Исследование оксидов металлов нанесенных на оксид алюминия в реакции окислительного дегидрирования пропана. Журн.Вопросы химии и химич.технологии, 2011, 31-32.
9. Н.Т.Шамилов. Каталитические особенности и структура ванадийсодержащих оксидных катализаторов окислительного дегидрирования углеводородов (обзор). Azərbaycan kimya jurnalı, №1, 2011, s.145-160.
10. N.T.Shamilov, V.P.Vislovskii. Effect of various supports on the catalytic performance of  V-Sb oxides in the oxidative dehydrogenation of isobutane. J.of Korean Chem.Soc., Vol.55, №1, 2011, 81-85.
11. С.Э.Мамедов, Х.В.Ахмедова, Н.Ф.Ахмедова, Н.Т.Шамилов. Превращение прямогонной бензиновой фракции на высококремнеземном цеолите модифицированном галлием и фосфором. Сборник материалов VIII научно-практической конференции, Новосибирск, 2011, с.144-147
12. N.T.Shamilov, V.P.Vislovskii. Effect of various supports on the Physico-chemical Properties of  V-Sb oxides in the oxidative dehydrogenation of isobutane. J.of  Korean Chem.Soc., Vol.55, №5,2011, p.812-818
13. Н.Т.Шамилов,
А.Ф.Аминбеков, Л.Р.Садыхова. Изучение распределения органических углеводородов в толще воды вблизи Апшеронского полуострова. Вестник Бакинского университета, Серия естественных наук, №5, 2013, с.41-51
14. N.T.Shamilov, K.T.Mahmudov, M.Fátima C.Guedes da Silva, Manas Sutradhar, M.N.Kopylovich, F.E.Huseynov, A.A.Voronina, T.M.Buslaeva, Armando J.L.Pombeiro. Lanthanide Derivatives Comprising Arylhydrazones of β-Diketones: Cooperative E/Z Isomerization and Catalytic Activity in Nitroaldol Reaction. The international journal for inorganic, organometallic and bioinorganic chemistry, Dalton Transactions, 2015, 44, p.5602-5610
15. N.T.Shamilov,
L.R.Sadikhova, A.F.Aminbekov. Distribution and sources of polycyclic hydrocarbons in surfical sediments of the Caspian Sea in the vicinity of the Absheron peninsula. Scientific journal, European science review, №1-2, 2015, p.90-97
16. Н.Т.Шамилов, Л.Р.Садыхова, А.Ф.Аминбеков. Полициклические ароматические углеводороды и их алкилированные производные в донных отложениях Каспийского моря. Научный журнал Научное образование, №5, 2015, с.46-59
17. Н.Т.Шамилов, Л.Р.Садыхова, А.Ф.Аминбеков. Вертикальное распределение ПАУ в морской воде. Bakı Universitetinin xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, №4, 2015, s.21-27

KITABLAR

1. M.C.Mirzai, А.К.Əcəmov, N.T.Şəmilov ”Heterogen katalizin əsasları”, Bakı, 2002, ADNA nəşriyyatı, 83 səh.
2. N.T.Şəmilov, E.İ.Əhmədov, İ.S.Zamani „Kimyəvi kinetika və kataliz“, Bakı, Adiloğlu nəşriyyatı, 2003, 100 səh.
3. E.İ.Əhmədov, N.T.Şəmilov, A.Q.Əliyeva “Fiziki kimya praktikumu”, Bakı, BDU nəşriyyatı, 2007, 215 səh.
4. N.T.Şəmilov, Q.M.Bayramov, T.O.Qəhrəmanov “Tətbiqi elektrokimya”, Bakı, BDU nəşriyyatı, 2008, 169 səh.
5. E.İ.Əhmədov, N.T.Şəmilov, A.Q.Əliyeva “Fiziki kimya praktikumu”(yenidən işlənilmiş nəşr), Bakı, UniPrint nəşriyyatı, 2009, 282 səh.
6. E.İ.Əhmədov, S.E.Məmmədov, Y.İ.Cəfərov, N.T.Şəmilov, T.O.Qəhrəmanov “Fiziki kimyadan məsələlər”, Bakı, BDU nəşriyyatı, 2009, 155 səh.
7. N.T.Şəmilov, S.E.Mirzəliyeva, A.Q.Əliyeva  "Kimyəvi cərəyan mənbələri və yanacaq elementləri", Bakı, UniPrint nəşriyyatı, 2010
8. N.T.Şəmilov, F.Ş.Kərimli, F.E. Hüseynov "Qaz xromotoqrafiyası", Bakı, UniPrint nəşriyyatı, 2010
9. N.T.Şəmilov, S.E.Mirzəliyeva, G.X.Vəliyeva "Tətbiqi elektrokimyadan praktikum", Bakı, UniPrint nəşriyyatı, 2012

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.