Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Bioekologiya kafedrası

BDU-nun elmi şurasının 2010-cu il 20 noyabr tarixli 15 saylı iclasının qərarı ilə Ekologiya və torpaqşünaslıq fakultəsi yaradılmışdır.Bu vaxtdan etibarən fakultənin nəzdində Bioekologiya kafedrası fəaliyyətə başlamışdır.

Professor-müəllim heyəti:

1. N.A.Sadıqova - kafedra müdiri, b.e.d., prof.
2. F.V.Sultan-zadə - dosent, b.ü.f.d.
3. S.Q.Cəfərova - dosent, b.ü.f.d.
4. İ.M.Əliməmmədzadə - baş müəllim, b.ü.f.d.
5. M.M.Yusifova - 1 şt. müəllim, b.ü.f.d.

Tədris-texniki köməkçi heyəti
1. G.R.Sarıyeva - 0,5 şt. laborant
2. L.Ç.Qaradağlı - 1 şt.laborant
3. D.E.Hacıyeva - 0,5 şt. laborant
4. M.Ə.Bahaddinov - 0,5 şt. laborant


Elmi istiqamət:
Azərbaycan biomüxtəlifliyinin öyrənilməsi və konservasiya

Bakalavr pilləsində tədris edilən fənlər:
1.Canlı orqanizmlərdə enerji
2.Heyvanlar aləmi
3.İnsan biologiyası  
4.Ümumi ekologiya
5.Mikroorqanizmlərin ekologiyası
6.Bitkilərin ekologiyası
7.Heyvanların ekologiyası
8.İnsan ekologiyası
9.İnsan ətraf mühit və davamlı inkişaf
10.Ekoloji monitorinq
11.Zoocoğrafiya
12.Azərbaycanın florası və faunası
13.Biomüxtəliflik və onun qorunması
14.Ekoloji genetika

Magistr pilləsində tədris edilən fənlər:
1.Ekologiyanın müasir problemləri
2.İnsan və heyvanların davranışı
3.Ekologiyanın tarixi və inkişafı
4.Qlobal ekologiya
5.Bioresurslar
6.Azərbaycanda  bioloji ekologiyanın uğurları və problemləri
7.Bioindiqasiya və ekoloji monitorinq
8.Xəzər dənizinin bioresursları
9.Balıqların,amfibilərin və reptililərin ekologiyası
10.Ekosistemlər və Azərbaycanda onların rolu: Şirin su ekosistemi və dəniz: Xəzər dənizi
11.Amfibilərin və reptililərin ekologiyası
12.Çöl metodlarına giriş
13.Biomüxtəliflik və Qafqazın ekosistemləri
14.Qlobal dəyişmə və davamlı inkişaf
15.Ekologiya və təbiətdən səmərəli istifadə
16.Coğrafi informasiya sistemləri


Əsas nəşrlər:

1. Ekologiya sxemlərdə. dərs vəsaiti, İstanbul 1998 , 215 səh. (azərb., rus və ingilis dilində)
2. Sadıqova N.A., Mustafayev Q.Т. Onurğalı heyvanların ekologiyası. dərslik, Bakı 2001, BDU, 197 səh.
3. Sultan-zadə F.V. Xəzərin biomüxtəlifliyinin əsasları. ekologiyanı öyrənənlər üçün vəsait,dərs vəsaiti , “EkoSfera”, Bakı 2001, 160 səh.
4. Sultan-zadə F.V. Ölkəmizin təbii sərvətləri, iqtisadiyyatı və ətraf mühiti. dərs vəsaiti, Bakı  2002, “Ekosfera”, 52 səh.
5. İnsanın uğurları və problemləri, kitab, Bakı 2004, «Qanun», 300 səh.
6. Sultan-zadə F.V. Ekologiya və zoologiyadan çöl praktikası. Dərs vəsaiti, Bakı 2004, “Ekosfera”,  64 səh.
7. Mustafayev Q.Т., Məhərrəmova N.A. Ornitologiya. dərs vəsaiti, Bakı 2005, 442 səh.
8. Sadıqova N.A., İsmayılov R.Ə., Cəfərova S.Q., Ağayeva Ç.A. Onurğalılar zologiyasından praktikum. dərs vəsaiti, Bakı 2005,159 səh.
9. Sadıqova N.A., Mustafayev Q.Т. Azərbaycanın quşları. monoqrafiya, Bakı 2005, 428 səh.
10. Sadıqova N.A., Mustafayev Q.Т. Ümumi ekologiyadan testlər. dərs vəsaiti, Bakı 2006, 156 səh.
11. Sadıqova N.A., Mustafayev Q.Т. Öyrədici ekoloji testlər. Bakı 2006, BDU, 113 səh.
12. Azərbaycan suyun ekologiyası və Xəzərin biomüxtəlifliyi, Tempus project, Bakı 2007, 150 səh.
13. Ekoloji atlas, kartoqrafiya fabriki, Bakı 2010,176 səh.
14. Sadıqova N.A., Sultanov R.L., Abbasova S.E. Ümumi ekologiya. Bakı 2010, 382 səh.
15. Cəfərova S.Q., Hümbətova S.T., Əsgərova S.Ə. Reptililərin ekologiyası.           «Аdiloğlu»,  Bakı  2010, 133səh.
16. Sadıqova N.A., Mustafayev Q.T. Onurğalı heyvanların ekologiyası.  Bakı 2011, 345 səh.
17. Sadıqova N.A., Cəfərova S.Q. Onurğalıların zoologiyası, Bakı  2011, «Çaşıoğlu», dərslik, 463 səh.
18. N.A.Sadıqova,  V.M.Babazadə, M.İ. Əliyeva, S.A.İsayev, F.M.Babayev Geoekoloji monitorinq Ali məktəblər üçün dərslik Bakı 2014, 424 s.
19. Cəfərova S.Q., Bünyatova S.N., Əliməmmədzadə İ.M. “Amfibilərin ekologiyası” Bakı-2014, dərs vəsaiti
20. Sadıqova N.A., Cəfərova S.Q. Biologiya ekoloji. Bakı, 2015, 455 s.
21. Cəfərova S.Q., Sadıqova N.A., Məmmədov A.T. Heteroterm orqanizmlərin ekologiyası. Bakı,  «Nurlar» 2015, 246 s.
22. Sultan-zadə F.V. Biomüxtəliflik və onun mühafizəsi. Dərslik. Bakı, «Çaşıoğlu», 2015,– 240 s.
23. Sultanzadə F.V. Etologiya ekoloji asbektlərdə: insan və heyvanların davranışı. Dərslik, Bakı: «Çaşıoğlu», 2015– 496 с.
24. İsmayılov N.M., Məmmədova A.O., Sadıqova N.A. Ekosistemlərin ekologiyası və təbiətdən istifadə  Bakı-2016, 608 s.

 

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.