Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Əbilova Ülviyyə Mürşüd qızı

“Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi”
Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
E-mail: u.abilova@mail.ru
İş telefonu: 0507316394QISA
BİOQRAFİK MƏLUMAT
Azərbaycan Respublikası, Zəngilan rayonunda anadan olub,1987-1997-ci illərdə Səbail r.-nu Həbibbəy Mahmudbəyov adına texniki-humanitar liseyində təhsil almışdır. 1998-2002 –cu ildə BDU kimya fakültəsinin bakalavr, 2006-2008-cı ildə magistr pilləsini bitirmişdir.

TƏHSİLİ , ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
2008-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakultəsinin magistr pilləsini bitirmişdir
2013-ci ildə «Palladium(II) ionunun spektrofotometrik və sorbsion tədqiqi və təyinat metodikalarının işlənməsi» mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmiş, kimya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.
77 elmi əsərin müəllifidir: 20 məqalə, 54 tezis, 3 patent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2002-2014-ci ilədək orta məktəbdə kimya müəllimi vəzifəsində, 2014-cu ildən «Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi» ETL-də elmi işçi vəzifəsində çalışır.
Ali məktəbdə pedaqoji fəaliyyəti: “Analitik kimyanin əsasları”, “Müasir analiz metodları”, “Məktəbdə anliz metodlarının tədrisi”.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Ətraf mühit obyektlərində nəcib və ağır metalların təyini, Sorbsion və fotometrik analiz

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1. Kimyəvi birləşmələrin sintezi və çevrilmələri III respublika elmi konfransı (Bakı-2007)
2. Ekalogiya: Təbiyyət və cəmiyyət problemləri Beynəlxalq elmi konfrans  (Bakı, 2007)
3. Ümummilli lider H.Əliyevin  85 illik yubileyinə həsr ol. Res. Elmi. Kon materialları (Bakı, 2008)
4. Akademik M.F.Nağıyev-100. Elmi konfrans. (Bakı, 2008)
5. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları (Bakı 2009)
6. Professor A.Ə.Verdizadənin 95-illik yubileyinə həsr olunmuş “Üzvi reagentlər analitik kimyada” Respublika konfransının materialları ( Bakı-2009)
7. Bakı Dövlət Universitetinin 90 və kimya fakültəsinin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş IV Respublika elmi konfransı( Bakı 2009)
8. Azərb.Res.Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti kimya fakültəsi Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci il dönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların IV respublika elmi konfransının materialları (Bakı-2010)
9. ХIХ Международная Чернявская конференция по химии, аналитике и технологии платиновых металлов (Новосибирск 2010)
10.  III Международный симпозиум по сорбции и экстракции. Школа молодых ученых «Сорбция и экстракция: проблемы и перспективы» (Владивосток, Россия 2010)
11. Международная научно-техническая конференция устойчивое развитие и охрана окружающей среды (Тбилиси 2010)
12. V Региональная конференция молодых ученных теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем (Крестовские чтения) (Иваново 2010)
13. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV Respublika elmi konfransının materialları (Bakı 2011)
14. «Молодежь и наука: Реальность и будущее» Материалы IVМеждународной Научно-практической конференции (Россия 2011)
15. III Всероссийский симпозиум Разделение и концентрирование в аналитической химии и радиохимии с международном участием (Краснадар 2011)
16. XXV Международная Чугаевская конференция по координационной химии и II Молодежная конференция-школа «Физико-химические методы в химии координационных соединений» (Суздаль Россия 2011)
17. Ломоносов-2011–Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва 2011)
18. 25.Ulusal Kimya Kongresi. Uluslararası Katılımlı. Analitik kimya poster sunumları kitabı (Erzurum, 2011)
19. «Наука и просвещение» Материалы III Международной научно-практической конференции (Киев 2011)
20. XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (Волгоград, 2011)
21. Успехи синтеза и комплексообразования Материалы всероссийской научной конференции (Mосква 2011)
22. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci il dönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların V respublika elmi konfransının materialları (Bakı 2011)
23. SHS 2011 “XI International Symposium of Self-Propagating High Temperature Synthesis” (GREECE-2011)
24. VI конференция молодых ученых «теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем» (Иваново 2011)
25. Материалы XIX Молодежной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2012» (Mосква 2012)
26. k 95-летию со дня рождения Н.С. Простакова всероссийская научная конференция (с международным участием) «Успехи синтеза и комплексообразования» (Mосква 2012)
27. Azərb.Res.Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti Kordinasion birləşmələr kimyası V respublika elmi konfransının materialları (Bakı-2012)
28. Материалы XX Молодежной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2013» (Mосква 2013)
29. Конференцию "Проблемы рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производства", (Краснодар 2013)
30. "КОСТ-2015" Международный конгресс по химии гетероциклических соединений, посвященный 100-летию со дня рождения Алексея Николаевича Коста Москва (Россия), 18-23 Октября, 2015
31. II всероссийская конференция с  международным участием по аналитической cпектроскопии Краснодар, 27 сентября – 03 октября 2015 г.
32. XXV Российской молодежной научной конференции, посвященной 95-летию основания Уральского университета Екатеринбург, 22–24 апреля 2015
33. I Всероссийская молодёжная школа-конференция  Успехи синтеза и комплексообразования тезисы докладов İ всероссийской молодёжной школы-конференции Москва, РУДН, 25–28 апреля 2016
34. 46th IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2016)July17-21, 2016 /Istanbul/Turkey Halic Congress Center book of  abstract
35. Aналитика Сибири и Дальнего Востока материалы x всероссийской научной конференции с международным участием (Барнаул, 12–17 сентября 2016 г.)
36. Gənc Tədqiqatçıların IV beynəlxalq Elmi Konfransı Qafqaz Universiteti, 29-30 Aprel 2016, Bakı Azərbaycan. Materiallar –I kitab Səh. 202-203
37. 3rd international turkic world conference on chemical sciences and technologies-ITWCCST2017 September 10-13 2017.Baku Azerbaijan on p.275
38. XXVII Российскую молодёжную научную конференцию «Проблемы теоретической и экспериментальной химии» тезисы докладов, Екатеринбург, 26-28апреля 2017 г.стр 70-71
39. Dedicated to the 94th Anniversary of the national leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev Iinternational scientific conference of young researchers baku Engineering University, 05-06 may 2017, Baku, Azerbaijan on p.133
40. The conference is dedicated to the memory of Prof. N.S. Prostakov on the 100th anniversary of his birth ADVANCES IN SYNTHESIS AND COMPLEXI NGBook of abstracts The Fourth International Scientific Conference In Two Parts Volume 2 24–28 April 2017 Moscow, RUDN University on p.51
41. «Проблемы рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производства» Сборник научных трудов по материалам V Международной научной экологической конференции, посвященной 95-летию Кубанского ГАУСоставитель В. В. Корунчикова Под редакцией И. С. Белюченко Краснодар,  КубГАУ, 2017 стр.438-440
42. Konfrans Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü il dönümünə həsr olunubMüasir təbiət elmlərinin aktual problemləri beynəlxalq elmi konfrans  04-05 may, Gəncə 2017-ci il I hissə, Səh.202
43. Akademik R.Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş kordinasion birləşmələr kimyası: analitik kimyanın aktual problemləri adlı beynəlxalq elmi konfrans materialları (16-17 noyabr) Bakı 2017, səh. 96, 108.
44. Материалы V-ой Международной Бергамановской конференции «Физико-химический анализ в оброзовании, науке и технике» Махачкала, 27-28 сентября 2017 года, стр.93
45. ХХI ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ-ХИМИКОВ (С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ Нижний Новгород, 15-17 мая 2018 г. Нижний Новгород Издательство Нижегородского госуниверситета, стр.279-280

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. R.Ə.Əliyeva, Ü.M.Əbilova, S.Z.Həmidov F.M.Çıraqov Tərkibində O-aminofenol fraqmenti saxlayan polimer sorbentlə mis(II) ionunun sorbsiyasının tədqiqi // Kimyəvi birləşmələrin sintezi və çevrilmələri (III respublika elmi konfransı) Bakı-2007
2. R.Ə.Əliyeva, S.Z.Həmidov V.N.Vəliyev E.N.Məmmədova Ü.M.Əbilova, F.M.Çıraqov O-aminofenol fraqmenti saxlayan polimer sorbentlə Mo(VI), U(VI), Fe(III), Cu(II), Ni(II), Zn(II) və Cd(II) ionlarının qatılaşdırılaraq təyini // Ekalogiya: Təbiyyət və cəmiyyət problemləri(Beynəlxalq elmi konfrans) Bakı-2007
3. R.Ə.Əliyeva, Ü.M.Əbilova, S.Z.Həmidov F.M.Çıraqov Tiosemikarbazid fraqmentli polimer sorbentlə Fe(III) ionunun sorbsiyasının tədqiqi // Akademik M.F.Nağıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın məruzələrin tezisləri Bakı-2008
4. R.Ə.Əliyeva, Ü.M.Əbilova, S.Z.Həmidov F.M.Çıraqov Tiosemikarbazid fraqmentli polimer sorbentlə Cu(II) ionunun sorbsiyasının tədqiqi // Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi Respublika Elmi konfransın materialları Bakı-2008
5. R.Ə.Əliyeva, Ü.M.Əbilova, S.Z.Həmidov F.M.Çıraqov Asetilaeton fraqmentli polimer sorbentlə Fe(III) ionunun sorbsiyasının tədqiqi// Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi Respublika Elmi konfransın materialları Bakı-2008
6. R.Ə.Əliyeva, Ü.M.Əbilova, S.Z.Həmidov F.M.Çıraqov Mis(II) ionunun kimyəvi modifikasiya olunmuş sintetik sorbentlə sorbsiyasının tədqiqi// “Kimya problemləri” jurnalı №2  Bakı-2008
7. Əliyeva R.Ə., Əbilova Ü.M., Həmidov S.Z., Çıraqov F.M. Ditiokarbamid fraqmentli polimer sorbentlə Pd(II) ionunun sorbsiyasının tədqiqi // Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, 2009, Bakı. s. 296-297
8. Əliyeva R.Ə., Əbilova Ü.M., Çıraqov F.M. Palladium(II) ionunun yeni sintez olunmuş reaktiv və sorbentlə sorbsion-fotometrik tədqiqi // Professor A.Ə. Verdizadənin 95-illik yubileyinə həsr olunmuş “Üzvi reagentlər analitik kimyada” Respublika konfransının materialları, 2009, Bakı. s. 111-112
9. Əliyeva R.Ə., Əbilova Ü.M., Çıraqov F.M. Palladiumun(II) 2, 2', 3, 4 tetrahidroksi-3'-sulfo-5'xlorazobenzolla üçüncü komponentin iştrakında spektrofotometrik tədqiqi // Bakı Dövlət Universitetinin 90 və kimya fakültəsinin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş IV Respublika elmi konfransı, 2009, Bakı. s. 31
10.  Əliyeva R.Ə., Əbilova Ü.M., Həmidov S.Z., Çıraqov F.M. Kimyəvi modifikasiya olunmuş sintetik sorbentlə Pd(II) ionunun sorbsiyasının öyrənilməsi // Bakı Dövlət Universiteti kimya fakültəsi Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci il dönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların IV respublika elmi konfransının materialları, 2010, Bakı. s. 6-7
11.  Алиева Р.А., Абилова У.М., Чырагов Ф.М. Сорбционно-фотометрическое определение палладия с использованием химических модифицированных синтетических сорбентов с функциональными группами // ХIХ Международная Чернявская конференция по химии, аналитике и технологии платиновых металлов. Сборник тезисов докладов. Часть 1, 2010 года, Новосибирск, 2010, с.231
12.  Алиева Р.А., Абилова У.М., Чырагов Ф.М. Сорбционно концентрирование ионов палладия(II) на химически модифицированном синтетическом сорбенте // III Международный симпозиум по сорбции и экстракции. Школа молодых ученых «Сорбция и экстракция: проблемы и перспективы» Материалы, 2010 г. Владивосток, Россия с. 26-30
13.  Алиева Р.А., Абилова У.М., Гамидов С.З., Чырагов Ф.М. Определение палладия в полиметаллической руде с полимерными сорбентами // Международная научно-техническая конференция устойчивое развитие и охрана окружающей среды. Труды Тибилиси-2010, с.305-307
14.   Алиева Р.А., Абилова У.М., Чырагов Ф.М. Фотометрическое определение палладия в почве // VРегиональная конференция молодых ученных теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем (Крестовские чтения) Тезисы докладов, 2010 г. Иваново. с. 46
15.  Əliyeva R.Ə., Əbilova Ü.M., Həmidov S.Z., Çıraqov F.M. Kimyəvi modifikasiya olunmuş sintetik sorbentlə Pd(II) ionun sorbsiyasının öyrənilməsi // Azərbaycan kimya jurnalı, 2010, № 3. s. 30-33
16.  Aliyeva R.A., Chiragov F.M., Hamidov S.Z., Abilova U.M. Preconcentration of palladium(II) by chelateforming sorbent and its photometric determination with 2,2',3,4-tetrahydro-3¢-sulpho-5¢-chlorazobenzol // Kafkas Üniv. Fen Bil. Enst. Derg (Kafkas Univ.J.Sci.) Cilt: 3 Sayı: 2, Aralık 2010 (Volume: 3 Number: 2 December 2010) s. 45-52
17.  Əbilova Ü.M. Tiokarbamid fraqmentli sorbentlə palladium(II) ionunun sorbsion-fotometrik tədqiqi // Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV Respublika elmi konfransının materialları I, Bakı 2011, s. 37-38
18.  Алиева Р.А., Абилова У.М., Гамидов С.З., Чырагов Ф.М. Предварительное концентрирование палладия на хелатообразующем сорбенте с последующим фотометрическом определением // Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, №1., 2011, s. 48-52
19.  Алиева Р.А., Абилова У.М., Чырагов Ф.М. Спектрофотометрическое определение палладия в висмуто-полиметаллической руде // Аналитика и контроль 2011. Т. 15. № 4, c. 457-462
20.  Алиева Р.А., Абилова У.М., Чырагов Ф.М. Концентрирование палладия(II) полимерными сорбентами и фотометрическое определение с 2,2',3,4-тетраокси-3'-сульфо-5'-нитроазобензолом // «Молодежь и наука: Реальность и будущее» Материалы IV Международной Научно-практической конференции, 2011 г.Том IV. Естественные и прикладные науки c. 180-182
21.  Алиева Р.А., Абилова У.М., Чырагов Ф.М. Бис-(2,3,4-тригидроксифенилазо)-бензидин как реагент для фотометрического определения палладия(II) // XXV Международная Чугаевская конференция по координационной химии и II Молодежная конференция-школа «Физико-химические методы в химии координационных соединений», тезисы докладов, 2011 г. Суздаль Россия, c. 268
22.  Алиева Р.А., Абилова У.М., Чырагов Ф.М. Сорбционно-фотометрическое определение палладия с использованием химических модифицированных синтетических сорбентов с функциональными группами // III Всероссийский симпозиум Разделение и концентрирование в аналитической химии и радиохимии с международном участием–материалы III Всероссийский симпозиума Краснодар 2011
23.  Алиева Р.А., Абилова У.М., Гамидов С.З., Чырагов Ф.М. Исследование сорбционного равновесия иона палладия(II) с хелатообразующим сорбентом, содержащим тиоасетамидный фрагмент // Ломоносов-2011–Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», 2011, c. 4
24.  Aliyeva R.A., Chiragov F.M., Hamidov S.Z., Abilova U.M. Sorbtion-photometric determination of palladium(II) // 25.Ulusal Kimya Kongresi. Uluslararası Katılımlı. Analitik kimya poster sunumları kitabı, 2011 on p. 165
25.  Абилова У.М. Исследование сорбционного равновесия иона палладия(II) c хелатообразующим сорбентом, содержащим дифенильтиомочевинный фрагмент // «Наука и просвещение» Материалы III Международной научно-практической конференции (15 июля 2011 г.). Сборник научных трудов. Киев 2011, c. 17-20
26.  Алиева Р.А., Абилова У.М., Гамидов С.З., Чырагов Ф.М. Хелатообразующий сорбент для концентрирование палладия(II) // XIX МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ СЪЕЗД ПО ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ Волгоград, 25–30 сентября 2011 г. Тезисы докладов В четырех томах ТОМ 4, c. 449
27.  Алиева Р.А., Абилова У.М., Чырагов Ф.М. Спектрофотометрическое определение палладия(II) 2,2',3,4-тетраокси-3'–сульфо-5' –нитроазобензолом в присутствии тритон Х-114 // Успехи синтеза и комплексообразования Материалы всероссийской научной конференции (с международным участием), 2011 г. Москва Российский университет дружбы народов 2011, c. 270
28.  Əliyeva R.Ə., Əbilova Ü.M., Həmidov S.Z., Çıraqov F.M. Pd(II) ionunun müxtəlif sorbentlərlə sorbsiyasının tədqiqi // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci il dönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların V respublika elmi konfransının materialları. Bakı 2011, səh. 61
29.  Aliyeva R.A., Abilova U.M., Chiragov F.M. Preparation of xelat adsorbent contains arsenate group and study of adsorbtion of this adsorbent with Pd(II) ion // SHS 2011 “XI International Symposium of Self-Propagating High Temperature Synthesis” Book of abstracts, EDEN Beach Resort Hotel, Anavyssos, Attica, 2011, GREECE, on p. 235-237
30.  Алиева Р.А., Абилова У.М., Чырагов Ф.М. Исследование разнолигандных комплексов палладия(II) c бис-(2,3,4-тригидроксифенилазо) бензидином // VI конференция молодых ученых «теоретическая и Экспериментальная химия Жидкофазных систем» тезисы докладов, 2011 г. Иваново, c. 165
31.  Алиева Р.А., Абилова У.М., Чырагов Ф.М. Изучение новых цветных реакций палладия(ІI) // Материалы XIX Молодежной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» СЕКЦИЯ ХИМИЯ, Москва 2012
32.  Алиева Р.А., Абилова У.М., Чырагов Ф.М. Спектрофотометрическое определение палладия(II) в магматическом горном породе // к 95-летию со дня рождения Н.С. Простакова Всероссийская научная конференция (с международным участием) «успехи синтеза и комплексообразования», Часть 2 тезисы докладов. Москва, Российский университет дружбы народов 2012, c. 68
33.  Əliyeva R.Ə., Əbilova Ü.M., Həmidov S.Z., Çıraqov Difeniltiokarbamid fraqmentli xelatəmələgətirici sorbentlə palladium(II) ionunun qatilaşdirilaraq təyini // Kimya problemləri jurnalı №1, 2012, səh. 76-83
34.  Магеррамов А.М., Алиева Р.А., Чырагов Ф.М., Абилова У.М., Аскеров Р.К. Кристаллическая структура комплекса Рd(II) с кордиамином. // Bakı Dövlət Universiteti Kordinasion birləşmələr kimyası V respublika elmi konfransının materialları. Bakı-2012, səh. 88-89
35.  Алиева Р.А., Абилова У.М., Чырагов Ф.М. Спектрофотометрическое определение палладия(ІІ) в анодном никеле, и никелевом порошке // Ломоносов 2013 -Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», 2013 с.4
36.  Алиева Р.А., Абилова У.М., Чырагов Ф.М. Предварительное концентрирование палладия c хелатообразующим сорбентом, и определение в магматическом горном породе // Конференцию "Проблемы рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производства". 2013, Краснодар, с.436-442
37.  Алиева Р.А., У.М. Абилова, С.З. Гамидов, Чырагов Ф.М. Сорбционно-фотометрическое определения палладия в полиметаллической руде // Qafqaz Universiteti “kimya və biologiya” jurnalı 2013, №2, səh. 132-138
38.  R.Ə.Əliyeva, Əbilova Ü.M., S.R.Hacıyeva, N.S.Hüseynova, F.M.Çıraqov m-aminofenol fraqmentli polimer sorbentlə Pb(II) ionunun sorbsiyasinin tədqiqi// Gəncə Dövlət Universiteti, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının
39. 92-ci ildönümünə həsr edilmiş “Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri” mövzusunda elm-praktik konfrans-5may 2015 səh.3-4 Алиева Р.А., Гусейнова Н.С, Абилова У.М, Чырагов Ф.М Изучение сорбции иона Pb(II) полимерным сорбентом на      основании фрагмента 4-аминотиоурацила //"КОСТ-2015" Международный конгресс по химии гетероциклических соединений, посвященный 100-летию со дня рождения Алексея Николаевича Коста Москва (Россия), 18-23 Октября, 2015стр 329
40.  R.Ə.Əliyeva, Əbilova Ü.M., F.M.Çıraqov. P-sulfoamin fraqmentli polimer sorbentlə Pd(II) ionunun sorbsiyasinin tədqiqi // Neft kimyası və kimya texnologiyası sahəsində görkəmli alim akademik Toğrul Şahtaxtinskinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika konfransı, Bakı, 22 oktyabr, 2015-səh. 248
41.  Алиева Р.А., У.М. Абилова, Шарифов М.Х.,Чырагов Ф.М. Исследование разнолигандных комплексов палладия(II) С 2-(1-фенил-2,3-диметил пироазолон-5-азо-4)нафталин-1,8-дигидрокси-3,6-дисульфонатрием // II всероссийская конференция с  международным участием по аналитической cпектроскопии Краснодар, 27 сентября – 03 октября 2015 г.
42.  Алиева Р.А., Абилова У.М., Чырагов Ф.М. Исследование разнолигандных комплексов палладия(II)С 2-(1-фенил-2,3-диметил пироазолон-5-азо-4)нафталин-1,8-дигидрокси-3,6-дисульфонатрием //XXV Российской молодежной научной конференции, посвященной 95-летию основания Уральского университета Екатеринбург, 22–24 апреля 2015 года,стр 148-149
43.  Р.А.Алиева, У.М.Абилова Н.С.Гусейнова, Г.Б.Искендеров Ф.М. Чырагов Определение свинца в печени с предварительным концентрированием на хелатообразующем сорбенте// Azərbaycan əczaçılıq və farmakolterapiya jurnalı, №2, 2015. səh29-32
44.  Р.А.Алиева, Н.С.Гусейнова, У.М. Абилова Г.Б.Искендеров Ф.М. Чырагов Предварительное концентрирование свинца c хелатообразующим сорбентом, и определение в печени Восточно-Европейский Научный Журнал, №5, 2016, стр. 119-124
45.  R.Ə.Əliyeva, N.S.Hüseynova, Ü.M.Əbilova, N. T. Əfəndiyeva, Q.B.Isgəndərov, F.M.Çıraqov Kadmium(II) xelatəmələgətirici sorbentlə qatilaşdirilaraq ayrilması //“Koordinasion birləşmələr kimyası” VI Respublika Elmi Konfrans, Bakı, 16-17 dekabr 2015
46.  R.Ə.Əliyeva, N.S.Hüseynova, Ü.M.Əbilova, E.C. Eyyubova, Q.B.Isgəndərov, F.M.Çıraqov  Streptasid fraqmentli polimer sorbentlə Pb(II) ionunun sorbsiyasinin tədqiqi VI Respublika Elmi konfrans “Koordinasion birləşmələr kimyası” 16-17 dekabr, 2015-ci il səh.114
47.  Алиева Р.А., Гусейнова Н.С,  Абилова У.М, Чырагов Ф.М. изучение сорбции иона Сd(II) полимерным сорбентом на основании фрагмента n,n'дифенилгуанидина Gənc Tədqiqatçıların IV beynəlxalq Elmi Konfransı Qafqaz Universiteti, 29-30 Aprel 2016, Bakı Azərbaycan. Materiallar –I kitab Səh. 202-203
48.  R.A. Aliyeva, N.S. Huseynova, U.M. Abilova,  G.B. İskandarov F.M. Chiragov Determination of lead(II)  in liver corpse of a slaughtered cattle with preconcentration on a chelating sorbent // American Journal of Analytical Chemistry, 2016,7, on p. 617-622http://www.scirp.org/journal/AJAC/
49.  R.Ə.Əliyeva, T.İ. Quliyeva, Ü.M.Əbilova,  Ə.Q.Babayev,  F.M.Çıraqov Müxtəlif fraqmentli polimer sorbentlərlə Pd(II) ionunun sorbsiyasinin tədqiqi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin  anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” X Respublika Elmi Konfransının  materialları (04-05may) Bakı 2016 səh 17-18
50.  Р.А. Алиева,  Н.С. Гусейнова, У.М. Абилова, Ф.М.Чырагов Сорбционно-фотометрическое определение кадмия с использованием химических модифицированных синтетических сорбентов с функциональными группами I Всероссийская молодёжная школа-конференция  Успехи синтеза и комплексообразования ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ I ВСЕРОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ Москва, РУДН, 25–28 апреля 2016 г.Cтр.239
51.  R.A. Aliyeva,  N.S. Huseynova, U.M. Abilova,  F.M. Chiragov Sorbent for concentrating lead(II) //46th IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2016)July17-21, 2016 /Istanbul/Turkey Halic Congress Center book of  abstract -on p. 263
52.  Алиева Р.А., Гусейнова Н.С, Абилова У.М, Чырагов Ф.М. Aналитика Сибири и Дальнего Востока материалы x всероссийской научной конференции с международным участием (Барнаул, 12–17 сентября 2016 г.) Изучение сорбции иона Сd(II) полимерным сорбентом на основании фрагмента дитиооксамида
53.  R.Ə.Əliyeva, N.S.Hüseynova, Ü.M.Əbilova, Q.B.Isgəndərov, F.M.Çıraqov  Kadmiumu qaraciyər toxumasında təyin etmək üçün optimal şəraitinin axtarılması Aqil Əlirza oğlu Əliyev 90-cı il dönümünə həsr olunmuş elmi-praktik konfransının materialları, Bakı-2016 səh.202-203
54.  Р.А. Алиева, А.В. Айвазова, У.М. Абилова, Ф.С.Алиева Определение константы диссоциации органических реактивов,синтезированных на основе бензоилацетона и константы устойчивости их комплексных соединений с некоторыми металлами Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası №2, 2016, səh. 10-14
55.  R.A. Aliyeva, N.S. Huseynova,  U.M. Abilova, F.M. Chiragov  Sorption extraction and concentration of heavy metal ions3rd international turkic world conference on chemical sciences and technologies-ITWCCST2017 September 10-13 2017.Baku Azerbaijan on p.275
56.  Алиева Р.А., Гусейнова Н.С, Абилова У.М, Чырагов Ф.М Концентрирование свинца(ΙΙ) и кадмия с хелатообразующим сорбентом XXVII Российскую молодёжную научную конференцию «Проблемы теоретической и экспериментальной химии» тезисы докладов, Екатеринбург, 26-28апреля 2017 г.стр 70-71
57.  Алиева Р.А., Гусейнова Н.С, Абилова У.М, Чырагов Ф.М Определения кадмия с полимерным сорбентом на основании фрагмента норсулфазола Dedicated to the 94th Anniversary of the national leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev Iinternational scientific conference of young researchers baku Engineering University, 05-06 may 2017, Baku, Azerbaijan on p.133
58.  R.A. Aliyeva, N.S. Huseynova,  U.M. Abilova, F.M. Chiragov  Concentrating lead(II) with chelating sorbent The conference is dedicated to the memory of Prof. N.S. Prostakov on the 100th anniversary of his birth ADVANCES IN SYNTHESIS AND COMPLEXING Book of abstracts The Fourth International Scientific Conference In Two Parts Volume 2 24–28 April 2017 Moscow, RUDN University on p.51
59.  Алиева Р.А., Гусейнова Н.С, Абилова У.М, Чырагов Ф.М Хелатообразующий сорбент для концентрирования и выделения иона свинца «Проблемы рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производства» Сборник научных трудов по материалам V Международной научной экологической конференции, посвященной 95-летию Кубанского ГАУ Составитель В. В. Корунчикова Под редакцией И. С. Белюченко Краснодар, КубГАУ, 2017 стр.438-440
60.  Ü.M.Əbilova E.N.Həşimova T.İ.Quliyeva Tərkibində sulfodimezin saxlayan polimer sorbentlə Pd2+ ionunun sorbsiyasının tədqiqi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin  anadan olmasının 94-cü il dönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XI Respublika Elmi Konfransının  materialları (03-04may) Bakı 2017 səh 119
61.  Р.А.Алиева, Н.С.Гусейнова, Э.Дж. Эюбова, У.М.Абилова, А.Ф.Султанова Сорбция ионов кадмия(II) сорбентом на основании сополимера стирола с малеиновым ангидридом и рубеановодородной кислоты Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü il dönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XI Respublika Elmi Konfransının  materialları (03-04may) Bakı 2017 səh 126-127
62.  Əliyeva R.Ə. Hüseynova N.S. Əbilova Ü.M. İskəndərov Q.B. Çıraqov F.M. Xelatəmələgətirici sorbentlə kadmium(II) ionun qatılaşdırılaraq ayrılması Ümummilli Lider Heydər Əliyevin  anadan olmasının 94-cü il dönümünə həsr olunmuş “XXI əsrdə ekologiya və torpaqşünaslıq elmlərinin  aktual problemləri” VI Respublika Elmi Konfransının  materialları (03-04may) Bakı 2017 səh 49
63.  Əliyeva R.Ə. Hüseynova N.S. Əbilova Ü.M. Bayramov Q.S İskəndərov Q.B. Çıraqov F.M. Etilendiaminxlorid fraqmentli polimer sorbentlə Cd(II) ionunun sorbsiyasinin tədqiqi Konfrans Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü il dönümünə həsr olunubMüasir təbiət elmlərinin aktual problemləri beynəlxalq elmi konfrans 04-05 may, Gəncə 2017-ci il I hissə, Səh.202
64.  Р.А.Алиева, Н.С.Гусейнова, У.М.Абилова Г.Б.Искендеров Ф.М. Чырагов Предварительное концентрирование кадмия c хелатообразующим сорбентом, и определение в печени Azərbaycan Tibb Universiteti Sağlamlıq jurnalı №2, 2017 səh.151-156
65.  Р.А.Алиева У.М.Абилова Н.С. Гусейнова Ф.М. Чырагов Сорбционно-фотометрическое определение cвинца в убитого крупного рогатого скота Журнал аналитической химии, 2017, том 72, №11, с.1006-1011
66.  Əliyeva R.Ə.,A.M. Məhərrəmov, F.M.Çıraqov, Əbilova Ü.M., Hüseynova N.S. İskəndərov Q.B.Qurğuşun(II) ionunun xelat sorbentlərlə qatılaşdırılaraq ayrilması Akademik R.Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş kordinasion birləşmələr kimyası: analitik kimyanın aktual problemləri adlı beynəlxalq elmi konfrans materialları (16-17 noyabr) Bakı 2017, səh. 96
67.  Əliyeva R.Ə., Məhərrəmov A.M., Əbilova Ü.M., Həşimova E.N., Çıraqov F.M. Tərkibində n,n′difenilquanidin fraqmenti  saxlayan polimer sorbentlə palladium(II) ionunun sorbsiyasının tədqiqi Akademik R.Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş kordinasion birləşmələr kimyası: analitik kimyanın aktual problemləri adlı beynəlxalq elmi konfrans materialları (16-17 noyabr) Bakı 2017, səh. 108
68.  У.М.Абилова, Н.С.Гусейнова, И.А.Алиев, Ф.М. Чырагов Хелатообразующий сорбент для концентрирования и pазделения иона кадмия Материалы V-ой Международной Бергамановской конференции «Физико-химический анализ в оброзовании, науке и технике» Махачкала, 27-28 сентября 2017 года, стр.93
69.  Əbilova Ü.M., Həşimova E.N.,Çıraqov F.M 1-amino 2-hidroksi 4-sulfo turşu fraqmentli amin daxil edilmiş sintetik sorbentlə palladium(II) ionunun sorbsiyasının tədqiqi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-cü il dönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XI Respublika Elmi Konfransının  materialları (03-04may) Bakı 2018 səh 169-170
70.  Əbilova Ü.M., Həşimova E.N.,Çıraqov F.M Pd(II) ionunun yeni sintez olunmuş sorbentlə qatılaşdırılaraq ayrılması Ümummilli Lider Heydər Əliyevin  anadan olmasının 95-cü il dönümünə həsr olunmuş “XXI əsrdə ekologiya və torpaqşünaslıq elmlərinin  aktual problemləri” VII Respublika Elmi Konfransının  materialları (03-04may) Bakı 2018 səh 72-73
71.  Hashimova E.N., Abilova U.M., Chiraqov F.M. Investigation of determination of palladium (II) ion by concentration with nn΄-diphenyl guanidine fragmented chelate forming sorbentAustrian Journal of Technical and Natural Sciences, № 1–2 2018, January – February, Vienna-2018, on p.88-91
72.  Гашимова Е.Н., Абилова У.М., Чырагов Ф.М Исследование сорбции палладий ион полимерных сорбентов содержащие фрагмент сульфодимезин и NN ́дифенилгуанидин

ХХI ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ-ХИМИКОВ (С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ Нижний Новгород, 15-17 мая 2018 г. Нижний Новгород Издательство Нижегородского госуниверситета, стр.279-280

KİTABLAR
1.... Çıraqov F.M., Abdullayev R.Ə., Həmidov S.Z., Əbilova Ü.M., Nağıyev X.C. İPSF-B03 – Məktəbdə analiz metodlarının tədrisi fənnindən bakalavr pilləsi üçün proqram,  Bakı-2018.

 

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.