Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
BƏHMƏNOVA FİDAN NƏRİMAN qızı

“Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi”
ETL, elmi işçi
Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
E-mail: fidan_chem@rambler.ru
İş telefonu:   4337311

QISA
BİOQRAFİK MƏLUMAT
Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhərində anadan olub,1999-2003 –cu ildə BDU kimya fakültəsinin bakalavr, 2003-2006-cı ildə magistr pilləsini bitirmişdir.

TƏHSİLİ , ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
2006-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakultəsini bitirmişdir
2012-ci ildə «Uranın(VI) spektrofotometrik və sorbsion tədqiqi və təyinat metodikalarının işlənməsi» mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmiş, kimya üzrə fəlsəfə doktoru
alimlik dərəcəsi almışdır
70 elmi əsərin müəllifidir:
30 məqalə, 40 tezis, 1 patent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2008-ci ildən «Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi» ETL-də baş laborant, 2011-ci ildən kiçik elmi işçi, 2013-cü ildən elmi işçi  vəzifəsində çalışır.
Pedaqoji fəaliyyəti: «Analitik kimya» , «Üzvi reagentlərin analitik kimyada tətbiqi», «Xromatoqrafik spektraskopiya»

TƏDQIQAT SAHƏSI
Ətraf mühit obyektlərində ağır, radioaktiv metalların təyini, Rentgen struktur analizi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1. Ümummilli lider H.Əliyevin  85 illik yubile yinə həsr ol. Res. Elmi. Kon materialları (Bakı, 2008)
2. Akademik M.F.Nağıyev-100. Elmi konfrans. (Bakı, 2008)
3. «Bioekologiyanın aktuak problemləri» Beynəlxalq Elmi Praktiki konferensiya  (Moskva, 2008)
4. «Mayefazalı sistemlərin teoretik və eksperimental kimyası» Gənc alimlərin III regional konferensiyası (İvanovo, 2008)
5. Akademik Mahmud Kərimovun anadan olmasının 60 illiyinə həsr olunmuş Beynəl xalq konfrans (Bakı, 2008)
6. İsrail Analitik Kimya Cəmiyyətinin konfrans və sərgisinin 12-ci illik iclası (Tel Aviv, Israil, 2009)
7. Aspirantları və gənc tədqiqatçıların XIII respublika elmi konfransının materialları (Bakı, 2009)
8. Tələbə, aspirant və gənc tədqiqatçıların XVI respublika elmi konfransının materialları “LOMONOSOV” (Moskva, 2009)
9. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları (Bakı, 2009)
10. Ətraf mühit obyektlərinin analizi üzrə VII Ümumrusiya “Ekoanalitika-2009” konferensiyası (Yoşkar-Ola, 2009)
11. Yevroanaliz-2009 (İnnsbruck, Avstriya, 2009)
12. «Nüvə və radiasion fizika» VII beynəlxalq konferensiya (Almaata, Qazaxstan, 2009)
13. “Kompleks birləşmələr kimyası” Bakı Dövlət Universitetinin 90 və kimya fakultısinin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş IV respublika elmi konfransı (Bakı, 2009)
14. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları (Bakı, 2009)
15. Professor A.Ə. Verdizadənin 95-illik yubileyinə həsr olunmuş “Üzvi reagentlər analitik kimyada” respublika konfransının materialları, noyabr, (Bakı, 2009)
16. İsrail Analitik Kimya Cəmiyyətinin konfrans və sərgisinin 12-ci illik iclası (Tel Aviv, Israil, 2010)
17. International scientific- technical conference “sustainable development and protection of environment (Georgia, 2010)
18. Ümumrusiya elmi «Sintez və kompleksəmələgəlmənin uğurları»  konferensiyasının materialları (Moskva, 2011)
19. Koordinasion kimya üzrə XXV beynəlxalq Çuqayev konferensiyası və  gənc konferensiya–məktəb «Koordinasion birləşmələr kimyasında fiziki-kimyəvi metodlar» (Suzdal, 2011)
20. Ümumi və tətbiqi kimyadan XIX Mendeleyev syezdi (Volqoqrad, 2011)
21. V.V.Kormaçovun 75 illik yubileyinə həsr ol. Ümum. Rusiya. Kon materialları «Kimya elm və təhsilinin müasir problemləri»(Çeboksarı, 19-20 aprel 2012)
22. Ümummilli lider H.Əliyevin  89-cu ildönümünə həsr ol. Res. Elmi. Kon materialları “Kimyanın aktual problemləri” (Bakı, 15-16 may 2012)
23. “XimBioAktiv-2012” Ümum. Rusiya məktəb-konferensiya (Saratov, 24-28 sentyabr 2012).
24. IX Elmi konferensiya “Sibir və uzaq şərqin analitikası” (Krasnoyarsk, 08-13 oktyabr 2012).
25. “Химия и химическое образование XXI века”, посвященной 50-летию факультета химии РГПУ им. А.И. Герцена и 100-летию со дня рождения профессора В.В. Перекалина, 2013, апрель, Санкт-Петербург.
26. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş I Beynəlxalq kimya və kimya mühəndisliyi konfransı 17-21 aprel 2013-cü il, Bakı, Azərbaycan

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Əliyeva R.Ə., Hacıyeva S.R., Bəhmənova F.N., Çıraqov F.M. Uranın(VI) 2,3,4-trihidroksi-3¢-nitro-4¢-sulfoazobenzolla üçüncü komponentin iştirakında spektrofotometrik tədqiqi // Ümummilli lider H.Əliyevin  85 illik yubile yinə həsr ol. Res. Elmi. Kon   materialları. 2008, Bakı. s. 111-112
2. Əliyeva R.Ə., Hacıyeva S.R., Bəhmənova F.N., Çıraqov F.M. Uranın(VI) yeni rəngli kompleks birləşmələrinin spektrofotometrik tədqiqi // Akademik M.F.Nağıyev-100. Elmi konfrans. 2008, Bakı. s. 230-231
3. Əliyeva R.Ə., Hacıyeva S.R., Bəhmənova F.N., Çıraqov F.M. Uranın(VI) 2,3,4-trihidroksi-3¢-nitro-4¢-sulfoazobenzolla üçüncü komponentin iştirakında spektrofotometrik təyini // «Kimya problemləri» jur. №2, 2008. Bakı. s. 270-271
4. Магеррамов А.М., Гаджиева С.Р., Бахманова Ф.Н., Гамидов С.З., Чырагов Ф.М. Изучение сорбции урана(VI) с хелатообразующим сорбентом // Меж. Науч. прак конф. «Актуальные проблемы биоэкологии». 21-24 октября, 2008, Москва. с. 34
5. Алиева Р.А., Гаджиева С.Р., Бахманова Ф.Н., Чырагов Ф.М. Спектрофотометрическое определение урана(VI) с 2,2¢,3,4-тетрагидрокси-3¢-сульфо-5¢-хлоразобензолом в присутст- вии диантипирильметана // III Региональная конференция молодых ученых «Теоретическая и экспериментальня химия жидкофазных систем» (Крестовские чтения) 18-21 ноября 2008, Иваново, с. 78-79
6. Əliyeva R.Ə., Hacıyeva S.R., Bəhmənova F.N., Çıraqov F.M. Fotometrik metodla uranın(VI) mürəkkəb obyektlərdə təyininin yeni metodlarının işlənib hazırlanması.// Akademik Mahmud Kərimovun anadan olmasının 60 illiyinə həsr olunmuş Beynəl xalq konfrans, 2008,10-12 dekabr, Bakı, s. 70-72
7. Alieva R.A., Bahmanova F.N., Chyragov F.M., Hamidov S.Z. Sorption-photometrik determination of uranium(VI)// The 12th Annual Meeting of the Israel Analytical Chemistry Society Conference & Exhibition. January 20-21, 2009, Tel Aviv, Israel.
8. Bəhmənova F.N. Uranın(VI) yeni rəngli komplekslərinin spektrofotometrik tədqiqi// Aspirantları və gənc tədqiqatçıların XIII respublika elmi konfransının materialları, 6-7 mart, 2009, Bakı, s. 29-30
9. Алиева Р.А., Гаджиева С.Р., Бахманова Ф.Н., Чырагов Ф.М. Фотометрическое определение   урана(VI) в почве  бис[2,3,4-тригидроксифенилазо]бензидином в присутствии ПАВ// Вестник Московского государственного университета. Серия «Естественные науки», Москва, 2009, № 4, с.23-28
10. Бахманова Ф.Н. Изучение новых цветных реакций урана(VI)// XVI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ», 14– 17 апреля, 2009 года. Москва
11. Hacıyeva S.R., Bəhmənova F.N., Çıraqov F.M. Triton X-114 iştirakı və iştirakı olmadan U(VI)-la bis-[2,3,4-triHidroksifenilazo] benzidinin kompleksəmələgətirməsinin spektrofotometrik tədqiqi// Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. 22-23 may, 2009. Baki, s 196
12. Магеррамов А.М., Алиева Р.А., Гаджиева С.Р., Бахманова Ф.Н., Гамидов С.З., Чырагов Ф.М. Сорбционно-фотометрическое исследование урана(VI) в промысловой воде // VII Всероссийской конференции по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика-2009», 21-27 июня 2009 г. Йошкар-Ола, с. 136
13. Maherramov A.M., Aliyeva R.A., Hachiyeva S.R., Bahmanova F.N., Hamidov S.Z., Chiragov F.M. Concentration and determination of U(VI) ions with polymer sorbent // Euroanalysus 2009. İnnsbruck, Austria, 6-10 september, 2009, P050-B1
14. Maherramov A.M., Aliyeva R.A., Hachiyeva S.R., Bahmanova F.N., Hamidov S.Z., Chiragov F.M. Photometric determination of uranium(VI) preliminary preconcentration with polymer sorbent //42nd IUPAC Congress, London, P037- B13, 2009.
15. Гаджиева С.Р., Бахманова Ф.Н., Чырагов Ф.М. Спектрофотометрическое определение урана(VI) в почве бис[2,3,4-тригидроксифенилазо]бензидином в присутствии пав // 7-я международная конференция «Ядерная и радиационная физика», 8-11 сентября 2009 г. Алмаата, Казахстан. с. 221
16. Hacıyeva S.R., Bəhmənova F.N., Çıraqov F.M. Triton X-114 iştirakında və iştirakı olmadan U(VI)-la bis-[2,3,4-triqidroksifenilazo] benzidinin kompleksəmələgətirməsinin spektrofotometrik tədqiqi // BU xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, Bakı, 2009, № 3, s 48-51.
17. Гаджиева С.Р., Бахманова Ф.Н., Гамидов С.З., Чырагов Ф.М. Изучение сорбции урана(VI) с хелатообразующим сорбентом// Kompleks birləşmələr kimyası. Bakı Dövlət Universitetinin 90 və kimya fakultısinin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş IV respublika elmi konfransı. 22-23 oktyabr 2009, Bakı, s. 57-58.
18. Hacıyeva S.R., Bəhmənova F.N. Uranın (VI) müxtəlif aminlərin iştirakı ilə və iştirakı olmadan bis-[2,3,4-trihidroksifenilazo] benzidinlə spektrofotometrik təyinat metodikalarının işlənib hazırlanması / Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları (təbiət elmləri), 30-31 oktyabr 2009, Bakı. s. 321-322.
19. Hacıyeva S.R., Bəhmənova F.N., Çıraqov F.M. Uranın (VI) bis-[2,3,4-trihidroksifenilazo] benzidinlə trifenilquanidinin iştirakında kompleksəmələgəlməsinin tədqiqi // Professor A.Ə. Verdizadənin 95-illik yubileyinə həsr olunmuş “Üzvi reagentlər analitik kimyada” respublika konfransının materialları, noyabr, 2009, Bakı, s. 130-131.
20. Гаджиева С.Р., Бахманова Ф.Н., Чырагов Ф.М. Бис-(2,3,4-тригидроксифенилазо)-бензидин как новый реагент для спектрофотометрического определения урана(VI) // IV Региональная конференция молодых ученых «Теоретическая и экспериментальня химия жидкофазных систем» (Крестовские чтения) 17-20 ноября 2009, Иваново, с. 68
21. Maherramov A.M., Hachiyeva S.R., Bahmanova F.N., Hamidov S.Z., Chiragov F.M. Preconcentration of uranium(VI) with sorbtion – photometric methods // 13th Annual Meeting of the Israel Analytical Chemistry Society Conference & Exhibition. January 19-20, 2010. Tel Aviv, Israel.
22. Hachiyeva S.R., Bahmanova F.N., Hamidov S.Z., Chiragov F.M. 2,2',3,4-tetrahidroksi-3'-sülfo-5'-kloro-azobenzol ile kilde uranyumun fotometrik tayini // Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, Ankara, 2010, cilt 1, №1, s. 81-89
23. Алиева Р.А., Гаджиева С.Р., Бахманова Ф.Н., Чырагов Ф.М. Пирогаллол - <азо-1'> - 2'-гидрокси-3'-сульфо-5'-хлорбензол как реагент для фотометрического определения урана (VI) в глине // Жур. Заводская Лаборатория, Москва, 2010, том 76, №2, с. 26-28
24. Гаджиева С.Р., Бахманова Ф.Н., Чырагов Ф.М. Спектрофотометрическое определение урана(VI) в почве бис[2,3,4-тригидроксифенилазо] - бензидином в присутствии ПАВ // Молодежь и наука: реальность и будущее. Материалы III Международной научно-практической конференции, 2010 г. Том V: Естественные и прикладные науки. с. 108-112
25. Tsintsadze M., Tusiashvili T.,  Maherramov A., Hadjiyeva S., Bahmanova F., Chiragov F. Photometric Determination Of Uranium(Vi)  With Bis-(2,3,4-Threehidroxyphenilazo)-Benzydine In The Presence Of The Third Component// International scientific- technical conference “sustainable development and protection of environment. 10-11 November 2010, Georgia, p. 346-347
26. Гаджиева С.Р., Бахманова Ф.Н., Чырагов Ф.М. Спектрофотометрическое определение урана(VI) с 2,3,4-тригидрокси-3'-нитро-4'-сульфоазобензолом в присутствии и отсутствии ПАВ// Жур. Заводская Лаборатория, Москва, 2011, том 77, №4, с. 16-18
27. Бахманова Ф.Н. Сорбент на основе малеинового ангидрида со стиролом и 4-нитроанилин-2-арсоновой кислотой// BU xəbərlər, Təbiət elmləri seriyası, 2011, №-2, с. 23-30
28. Магеррамов А.М., Гаджиева С.Р., Бахманова Ф.Н., Гамидов С.З., Чырагов Ф.М. Концентрирование урана(VI) хелатообразующим сорбентом и фотометрическое определение с 2,3,4-тригидрокси-3¢-нитро-4¢-сульфоазобензолом // Журнал аналитической химии, 2011, Т. 66, №5, с. 480-483
29. Магеррамов А.М., Гаджиева С.Р., Бахманова Ф.Н., Чырагов Ф.М. Изучение комплексообразования урана(VI) в почве бис-[2,3,4-тригидроксифенилазо]-бензидином в присутствии аминов// Материалы всероссийской научной конференции «Успехи синтеза и комплексообразования» Россия, Москва, 18-22 апреля, 2011, с.278
30. Patent Azərb. Respub. № a 2009 0217 Malein anhidridi-stirol sopolimerinin p-amino salisil turşusu ilə monoimidi uran (VI) –ın sorbenti kimi.İlkin ekspertizanın müsbət nəticəsi haqqında bildiriş (Əliyeva R.Ə., Haciyeva S.R., Bəhmənova F.N., Həmidov S.Z., Çıraqov F.M.)
31. С.Р. Гаджиева, Н.М. Джафарова, Ф.Н. Бахманова, С.З. Гамидов, Ф.М. Чырагов «Концентрирование железа(III) хелатообразующим сорбентом в анализе сточных вод» // Всероссийский журнал научных публикаций, 2012, №3, s. 4-6
32. С.Р. Гаджиева, Н.М. Джафарова, Ф.Н. Бахманова, С.З. Гамидов, Ф.М. Чырагов «Сорбционное определение кобальта(II) на хелатообразующем сорбенте на основе малеинового ангидрида со стиролом» // Экология и промышленность России, 2012, июль, с.36-37
33. Г.В.Цин-цадзе, С.Р. Гаджиева, Н.М. Джафарова, Ф.Н. Бахманова, С.З. Гамидов «Концентрирование меди (II) хелатообразующим сорбентом с фрагментами тиосемикарбазида в анализе сточных вод» // Химический журнал Грузии, 2012 № 3, стр.36-39
34. Н.Н.Басаргин, А.М.Магеррамов, С.Р.Гаджиева, Ф.Н. Бахманова, С.З.Гамидов, Т.И.Алиева, Ф.М.Чырагов «Определение урана(VI) в природных водах после предварительного концентрирования сорбентом содержащим фрагменты м-амино фенола» // Журнал аналитической химии, 2013, Т. 68, №2, стр. 136-139.
35. С.Р.Гаджиева, Ф.Н. Бахманова, С.З.Гамидов, Ф.М.Чырагов «Определение констант ионизации новых хелатообразующих сорбентов и констант устойчивости их комплексов с ионами U(VI)» // BU xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2013, №2, с. 40-45
36. R.Solhnejad, F.N.Bahmanova, A.M.Maharramov, R.A.Aliyeva, F.M.Chyragov, A.V.Gurbanov, G.S.Mahmudova, K.T.Mahmudov, M.N.Kopylovich «Uranyl complex with phenolate–sulphonate and diphenyldiazenecarbo- hydrazonate ligands» // Inorganic Chemistry Communications 35 (2013) 13–15
37. Р.А.Алиева, Дж.И.Мирзаи, К.С.Абдуллаева, Ф.Н.Бахманова, С.З.Гамидов, Ф.М.Чырагов «Определение молибдена(VI) в природ- ных водах после концентрирования сорбентом, содержащим фрагменты м-аминофенола» // Журнал Заводская лаборатория, 2014, № 1, стр. 15-19


DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
Respublika daxili qrantlar:
Elmin inkişafı fondunun dəstəklədiyi qrantın və 2011-2012 ci illərdə universitet daxili “50+50” qrantlarının iştirakşısıdır.

 

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.