Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
29/03/2015
Ümummilli Lider H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfrans

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

Ekologİya və torpaqşünaslıq fakültəsİ

 

 

7-8 may 2015-ci il tarixində Ümummilli Lider H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş “XXI ƏSRDƏ EKOLOGİYA VƏ TORPAQŞÜNASLIQ ELMLƏRİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” mövzusunda IV Respublika Elmi Konfransı keçirəcəkdir.

 

Konfransa təqdim olunacaq materialların aşağıdakı bölmələrə uyğun olması tövsiyyə edilir:

1. Ətraf mühitin yaxşılaşdırılmasında ekokimyəvi tədqiqatlar

2. Ətraf mühitin mühafizəsində bioekoloji tədqiqatlar

3. Təbii sərvətlərdən istifadənin ekocoğrafi problemləri

4. Aqrokimya, torpaq münbitliyi və aqroekoloji problemlər

5. Torpaqların səmərəli istifadəsi və kadastrı

6. Torpaqların genezisi, coğrafiyası və təsnifatı

7. Torpaqların meliorasiyası, rekultivasiyası və mühafizəsi

Konfrans materiallarının hazırlanmasına qoyulan tələblər.

A5 format kağızda yuxarıdan, aşağıdan, soldan və sağdan 2 sm məsafə saxlanılmalıdır. Mətnin yazılması 12 şrift (Times New Roman), sətirlərarası interval 1 olmaqla (2 səhifədən çox olmamaqla) hazırlanmalıdır. Abzasın əvvəlində 0,7 sm buraxılmalıdır. Şəkillərin adları aşağıda mərkəzdə, cədvəllərin adları isə yuxarıda sol kənarda qeyd olunur.

N ü m u N ə

Antropogen-texnogen çirklənmə şəraitindəbitən bitkilərin ekoloji xüsusiyyətləri

R.A.Həsənova, G.F.Qurbanova

Bakı Dövlət Universiteti

M Ə T N

 

Tələbata uyğun hazırlanmış konfransın materialları 1 nüsxə kağızda çap olunaraq CD disklə birlikdə      17 aprel 2015-ci il tarixinə kimi təqdim edilməlidir.

 

Konfransın istiqamətinə və tərtibat tələblərinə uyğun olmayan məqalə və tezislərin qəbul edilməməsini Təşkilat Komitəsi öz üzərində saxlayır.

Təşkilat komitəsinin ünvanı: Bakı AZ 1148, Akademik Zahid Xəlilov küçəsi 23, Bakı Dövlət Universiteti, əsas bina III mərtəbə Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin dekanlığı

 

Əlaqə telefonları: (012) 537-23-83

 

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

Bookmark and Share
Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.