Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
11/10/2019
"Coğrafi ekologiyanın əsasları" dərsliyinə Moskva Beynəlxalq Münasibətlər institutunun əməkdaşı, tanınmış mütəxəssis V.A.Qorbanyov tərəfində yüksək qiymət verilmişdir

Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin Coğrafi ekologiya kafedrasının professoru Şövqi Göyçaylı tərəfindən 2017-ci ildə nəşr olunmuş dərsliyə Moskva Beynəlxalq Münasibətlər institutunun əməkdaşı, tanınmış mütəxəssis V.A.Qorbanyov Regional Ekologiyanın Problemləri jurnalında geniş və məzmunlu məqalə ilə çıxış etməklə yüksək qiymət verilmişdir. “Coğrafi ekologiyanın əsasları” adlı dərslik 408 səhifədən ibarət olub, Bakıda nəşr edilmişdir. Dərslikdə coğrafi ekologiyanın inkişafı, elmlərin ekologiyalaşdırılması, coğrafi ekologiyanın obyekt və predmetləri məsələləri geniş şərh edilmiş və kitab çox yüksək qiymətləndirilmişdir. Dərslik geoekologiya, təbiətdən istifadə və ətraf mühitin mühafizəsi problemləri ilə məşğul olan mütəxəssislər və tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sonda məqalənin müəllifi həmin dərsliyin Rusiya Federasiyası ali məktəb tələbələri və mütəxəssislər üçün də faydalı olduğunu xüsusilə qeyd etmişdir.

Bookmark and Share
Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.