Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
İskəndərova Sevda Malik qızı

yük laborant
İş telefonu: +(994) 12  539 09 69
e-mail: sevda_bdu@mail.ru
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
11 yanvar 1967-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.
1974-1984-cü illərdə Bakı şəhərində orta məktəbdə oxuyub.
1985-1990  illərdə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunda təhsil alıb.
1989-cu ildən BDU-nun Coğrafi ekologiya kafedrasında  böyük laborant vəzifəsində   çalışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1990 il, M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və  Ədəbiyyatı İnstitutu

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1986-1989 illər V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda metodist
1989 il, BDU-nun  Coğrafi ekologiya kafedrası
2013 il,   «Ali məktəblərin təbiət fakültələrində ekoloji biliklərin formalaşdırılmasının pedaqoji əsasları» mövzusunda dissertasiya işini müzakirə etmiş və hal-hazırda müdafiə ərəfəsindədir. 19 elmi əsərin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Ekoloji təhsilin yeni təlim texnologiyaları vasitəsi ilə tətbiqi yolları

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. 2018,  Azərbaycanda müasir ekoloji təhsilin problemləri
2. 2017,  Ekoloji proseslərin tədrisinin başlıca problemləri
3. 2017, Ekoloji biliklərin formalaşması müstəvisində həyata keçirilən pedaqoji eksperimentlərin nəticələri
4. 2016, Təbiət  elmləri üzrə təhsil alan tələbələrin şəxsiyyətinə və peşə fəaliyyətinə tələblər
5. 2016, Ekoloji hazırlıq sisteminin funksiyaları
6. 2015, Bakalavrların ekoloji hazırlığı sistemi və ekoloji biliklərin formalaşması
7. 2015, Ekoloji təhsilin əhəmiyyəti
8. 2015, Экологическое образование как первичная стадия решения экологических проблем
9. 2014, Ekoloji təhsilin nəzəri-metodoloji  əsasları
10. 2014, Azərbaycanda ekoloji təhsilə yanaşmaların təhlili
11. 2013, Ekoloji proseslərin öyrənilməsinin pedaqoji aspektləri
12. 2012,  Azərbaycanda ictimaiyyətin meşələrin davamlı idarə edilməsində iştirakı
13. 2012, Ход роста кипарисов в лесных полосах Ленкорано-Астаринской зоны
14.  2011, Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda bəzi oykonimlərin mənşəyi haqqında
15.  2010,  İqlim dəyişmələrinin insanların təsərrüfat fəalliyyətinə təsirinin coğrafi xüsusiyyətləri
16. 2010, Mülayim və subtropik qurşaqlarda iqlimin torpaqəmələgəlməyə təsiri
17. 2009, Düzən Şirvanın torpaq ehiyatlarının ekolji qiymətləndirilməsi və mühafizə edilməsi yolları
18. 2008, Azərbaycanda ekoloji təhsildə qazanılan  müvəffəqiyyətlər təhsil sisteminin ən böyük nailiyyətlərindəndir
19. 2008,  Гармония человека с природой

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.