Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Sarıyeva Günel Rahib qızı

Laborant
Теl: (+99412) 510-57-40
e-mail:maharramova.gunеl@mail.ru
QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT:
1985- ci il yanvar ayının 10-da Bakı şəhərində anadan olub. 2001-cı ildə 5 saylı Kimya-Biologiya təmayüllü lisеyi bitirib. 2001-2005 ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pеdoqoji Universitetinin “Biologiya” fakultəsində “Biologiya-gigiyеna” ixtisası üzrə bakalavr təhsili alıb. 2007-2009 cu illərdə Bakı Dövlət Universitеtinin Biologiya fakültəsi, Botanika kafedrasında magistr təhsili almışdır. 2011-ci ildən “Ekologiya və Torpaqşünaslıq” fakültəsinin “Bioekologiya” kafedrasının 2426.01-Еkologiya, 2417.01 Botanika ixtisası üzrə dissеrtantıdır. Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI:

2001-2005 – Azərbaycan Dövlət Pеdoqoji Universitetinin “Biologiya” fakültəsinin tələbəsi.
2005-2007 Bakı Dövlət Universitetinin “Biologiya” fakültəsinin magistrı.
2011- ci ildən bu günədək “Ekologiya və Torpaqşünaslıq” fakültəsi Bioеkologiya kafedrasının dissertantıdır.
2013-ci ilin dekabr ayından Bakı Dövlət Universitetinin “Bioekologiya” kafedrasında laborant vəzifəsində çalışır.
11 elmi əsərin müəllifidir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:
1.G.R.Sarıyeva. Qanıx – Əyriçay vadisində yayılmış dağ və düzən meşə bitkiləri. BDU-nun 95 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, 10 dekabr, Bakı 2014, səh.49-51
2.G.R.Sarıyeva. Qanıx – Əyriçay vadisində yayılmış yarımsəhra bitkilik tipi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illiyinə həsr olunmuş ”XXI əsrdə Ekologiya və torpaqşünaslıq elmlərinin aktual problemləri” VI respublika elmi konfransının materialları, 4-5 may, Bakı – 2017
3.G.R.Sarıyeva, Sadıqova N.A., Abbasov A.Ş. Qanıx – Əyriçay vadisində yayılmış bəzi bitki və heyvan növləri arasınında qarşılıqlı əlaqələrin xarakteri. Akademik Həsən Əliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri” mövzusunda III beynəlxalq elmi konfransın materialları, 26-27 dekabr, Bakı-2017, səh.282-284
4.G.R.Sarıyeva. Qanıx – Əyriçay vadisinin su-bataqlıq bitkiliyi (Azərbaycan Respublikası daxilində). AMEA-nın Gəncə bölməsinin xəbərlər məcmuəsi № 55, 2014, səh.3-6
5.G.R.Sarıyeva. E.M.Qurbanov. Qanıx – Əyriçay vadisində formalaşmış arid seyrək meşə və kolluq landşaftlarının fitosenoloji quruluşu. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Təbiət Elmləri Seriyası, №2, 2016, s.44-51
6.G.R.Sarıyeva. Анализ флоры Ганых-Агричайской долины (В пределах Азербайджанской Республики). Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. (ISSN 1996-3955) – 2018. – № 1; http://www.applied-research.ru/ru/article/view?id=12076
7. G.R.Sarıyeva,  Sadıqova N.A., Bayramov E.R. Major negative effects on plant diversity in Ganikh-Agrichai valley(within Azerbaijan Republic). European Journal of Biology and Medical Science Research.Vol.6, No.1, pp.1-6, March 2018
8.G.R.Sarıyeva. Qanıx-Əyriçay vadisində meşələrin müasir vəziyyətinin təhlili. Gənc tədqiqatçı jurnalı, 2018
9.G.R.Sarıyeva, E.M.Qurbanov, A.Ş.Abbasov. Qanıx-Əyriçay vadisində yayılmış bəzi borulu bitki növlərinin ekosistemdə rolu. Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri, 2018
10.G.R.Sarıyeva. Qanıx-Əyriçay vadisində yarımsəhraların bitki və torpaq örtüyü. AMEA-nın Gəncə bölməsinin xəbərlər məcmuəsi, 2018, №2,
11. G.R.Sarıyeva. Qanıx-Əyriçay vadisinin allüvial-çəmən və allüvial-çəmən meşə torpaqlarının səciyyəsi. Azərbaycan Aqrar Elmi, №3, 2018

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.