Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Professor Sadıqova N.A.

Kafedra müdiri – Biologiya elmlər doktoru,professor N.A.Sadıqova

İş telefonu: (+99412) 510-57-40

Email adres: bioekologiya.kafedrasi@mail.ru QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT:
1976-cı iıdə dekabrın 21-də Bakıda anadan olub; 
1983-1993-cü illərdə 20 saylı Bakı şəhər orta məktəbdə təhsil alıb; 
1993-1997-və1997-1999-ci illərdə BDU-nun biologiya fakultəsində təhsil alıb; 
2001-2003-cü illərdə 03.00.16-«Ekologiya» ixtisası üzrə BDU-nun əyani aspirantı olub; 
2001-ci ildən BDU-da «Onurğalılar zoologiyası və bioekologiya» kafedrasında müəllim, baş müəllim, 2011-ci ildə  isə “Bioekologiya” kafedrasının müdiri vəzifəsində calışır. 
2008-ci ildə, 03.00.08 «Ekologiya» və 03.00.16 «Zoologiya» ixtisasları üzrə «Azərbaycanda antropogen faktorların quşlara təsirinin kompleks ekoloji qiymətləndirilməsi» adlı doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib; 
Ailəlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ ELMİ ADLARI:
1993-1997 və 1997-1999, tələbə, Biologiya fakultəsi, BDU

2003-ci ildə «Qobustanda onurğalı heyvanların fon yaradan və nadir növlərinin müqayisəli ekologiyası» adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir;

2008, 03.00.08 «Ekologiya» və 03.00.16 «Zoologiya» ixtisasları üzrə «Azərbaycanda antropogen faktorların quşlara təsirinin kompleks ekoloji qiymətləndirilməsi» adlı doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:
2001-2003, aspirant, «Onurğalılar zoologiyası və bioekologiya» kafedrası, Biologiya fakultəsi, BDU.
2001-2002, müəllim, «Onurğalılar zoologiyası və bioekologiya» kafedrası, Biologiya fakultəsi, BDU.
2003-2004, baş müəllim, «Onurğalılar zoologiyası və bioekologiya» kafedrası, Biologiya fakultəsi, BDU.
2006-cı ildən dosent əvəzi Bakı Dövlət Universiteti  “Onurğalılar zoologiyası və bioekologiya” kafedrası üzrə
2012-ci ildən Bioekologiya kafedrasının müdiri vəzifəsinə təyin edildi.
2015-ci ildən Bioekologiya kafedrası üzrə professor elmi adı verildi.
2016-2017-ci tədris ilində tədris etdiyi fənlər:  Ekologiya və təbiətdən səmərəli istifadə, ekologiyanın müasir problemləri, heyvanlar aləmi
61 məqalə və tezis, 1 monoqrafiya və 14  kitabın müəllifidir


TƏDQİQAT SAHƏSİ: Еkologiya, Ornitologiya

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:

1. N.A.Sadıqova,  İşıqlanma dərəcəsi ilə quşların köç vaxtları arasındakı qanunauyğunluq, AMEA-ın Elmi məqalələr məcmuəsi. Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət seriyası, Bakı 2004, səh.190-193
2. N.A.Sadıqova, Q.T. Mustafayev,  Azərbaycanın quşları, monoqrafiya, Bakı 2005
3. N.A.Sadıqova, Биоразнообразие позвоночных животных Гобустана (Азербайджан), «Проблемы сохранение и рационального использования биоразнообразия Прикаспия и сопредельных регионов», Калмыцкий государственный университет, Элиста, 2005 с.78-80
4 N.A.Sadıqova, Влияние степени освещенности в различных географических широтах на время миграции птиц, Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, Bakı 2006. №4 səh.72-78
5. N.A.Sadıqova, «Викарация подвидов птиц в Азербайджане», Материалы ХII Международной Орнитологической конференции – 2006 г. Ставрополь, с.384-385
6. N.A.Sadıqova,  Мониторинг численности «краснокнижных» птиц Гобустана, «Biologiyada elmi nailiyyətlər » mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı, BDU 2006, səh.156-157
7. N.A.Sadıqova, Change of a hidrological net and disposition of birds in Azerbaijan, Ovidius University Annals of Natural Sciences, Biology-Ecology Series, 2007, №11, p.1-6
8. N.A.Sadıqova, Новый подход к зоогеографическим выделам низкого ранга, «Сахаровские чтения 2007 года: экологические проблемы XXI века». 7-я Международная научная конференция, Минск, Белоруссия 17-18 мая 2007, с.87-89
9. N.A.Sadıqova,  Результаты прямого преследования птиц человеком в Азербайджане, «Птицы Кавказа: изучение, охрана и рациональное использование». Материалы научно-практической конференции, посвященной 25-ней деятельности Северокавказской Орнитологической Группы, Ставрополь, Тиберда, 2007, с.84-85
10. N.A.Sadıqova, Сходства и различия птиц высокогорьев Большого и Малого Кавказа, «Птицы Кавказа: изучение, охрана и рациональное использование», материалы научно-практической конференции, посвященной 25-ней деятельности Северокавказской Орнитологической Группы, Ставрополь, Тиберда, 2007 с.107-109
11. N.A.Sadıqova, Azərbaycanda xüsusi rejimlə qorunan ərazilərin ornitocoğrafi rayonlar üzrə yerləşməsi, Akademik Həsən Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransın tezisləri, Bakı, səh.53-54.
12. N.A.Sadıqova,  Azərbaycanda qırmızı kitabına daxil edilmiş və əlavə tövsiyyə olunmuş quşların ornitocoğrafi rayonlarda yerləşməsi, «H.Əliyev və Azərbaycan ekologiyası» mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı, BDU, səh.264-265
13. N.A.Sadıqova, Сходства и различия между авифаунами Апшеронского полуострова и Гобустана, Известия Аграрной Науки, Грузия, 2007, Том 5, №3 с. 9-14
14. N.A.Sadıqova, Индекс сходства географического размещения гнездящихся птиц в Азербайджане, Известия Аграрной Науки, Грузия, 2008, №1
15. N.A.Sadıqova,  Общая характеристика орнитофауны Азербайджана и её генезис, Кавказский орнитологический вестник, 2008, вып.20, №1, с.98-102
16. N.A.Sadıqova,  Эколого-географический анализ гнездящихся птиц орнитофауны высокогорий Малого Кавказа в пределах Азербайджана, «Бюллетень Московского общества испытателей природы, отдел биологический», серия биол.наук, т.113, вып 1, 2008, с.53-57
17. N.A.Sadıqova, Изменение гидрологической сети и размещения птиц в Азербайджане, Кавказский орнитологический вестник, 2008, вып.20, №1, с.25-28
18. N.A.Sadıqova, Q.Т.Mustafayev, Результаты прямого преследования наземных позвоночных животных человеком в Азербайджане Международная научно-практической конференции «Беккеровские чтения», Волгоград 2010, 27-29 мая
19. N.A.Sadıqova, Q.Т.Mustafayev, Таксономия и география фауны Азербайджана (позвоночные) I Международная научно-практической конференции «Беккеровские чтения», Волгоград 2010,, 27-29 мая
20. N.A.Sadıqova, Q.Т.Mustafayev, Состояние численности охотничьих животных в Азербайджане Международной научно-практической конференции «Биологические Ресурсы», г. Киров, Вятская ГСХА 2010, 3-5 июня
21 N.A.Sadıqova,  Г.Т.Мустафаев, Современные орнитологические изменения расселения гнездящихся птиц в Азербайджане 2010, статья
22 N.A.Sadıqova, T.Talıbov, R.V.Hacıyev Qara Mustafayevi elmin zirvəsinə qaldırmış yollar Bakı 2010, İSB , №2010 c.3-10, məqalə
23. N.A.Sadıqova, Qobustanda nəsil verən quşların bioekoloji göstəriciləri, məqalə, Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri.Təbiət elmləri seriyası, Bakı, BDU 2010, №2
24. N.A.Sadıqova, А.Н.Тагиев, Г.Т.Мустафаев  Популяционное размещение птиц на западном побережье азербайджанского сектора Каспия,  Каспийское море. Природные ресурсы, №4, 2010.
25. N.A.Sadıqova, Q.T. Mustafayev,  Zooloji taksonomiyanin prinsipləri və onların pozulması halları, Материалы конференции в институте зоологии, посвященной юбилею института и 90-летию Мусы м, 2011.
26. N.A.Sadıqova, № а 20090116 A.M.Musayev Ə.H.Əliyev E.Y.Məmmədova, Qapalı şəraitdə yetişdirilən toyuqların cinsi aktivliyinin yüksəldilməsi üsulu, ixtira, 2011.
27. N.A.Sadıqova, Azərbaycan meşələrinin davamlı idarə edilməsinin əsasları (bioekoloji tələblər) “Avropa ittifaqının Qonşuluq Siyasəti Şərq Ölkələri və Rusiyanın Meşə Sektorunda Hüquq tətbiqi və İdarəetmə Sisteminin Təkmilləşdirilməsi” proqramı çərçivəsində dərc olunub. Bakı 2012, kitabın elmi redakroru
28. N.A.Sadıqova, Q.T. Mustafayev, İ.İ. Babayev Quşların qorunması, Bakı, Elm 2012, kitabın redaktoru
29. N.A.Sadıqova, B.e.n., dos., Sultan-zadə F.V,  Magistratura pilləsi üçün “Bioekologiya –biomüxtəliflik və təbiəti mühafizə” tədris proqramının hazırlanması, 2012.\
30. N.A.Sadıqova, Yunusov Ə.B.,  Abşeron yarımadasının çirklənmiş ərazilərinin fitosenoza təsiri, Akad.H.Əliyevin 105 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya təbiət və cəmiyyət problemləri” mövzusunda II Beynəlxalq elmi konf.mat-rı.Bakı 2012, tezis
31. N.A.Sadıqova, Məhərrəmova.G.R.,  Kür çökəkliyi vilayətinin yarımsəhra bitkiliyi, Akad. H.Əliyevin 105 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya təbiət və cəmiyyət problemləri” mövzusunda II Beynəlxalq elmi konf.mat-rı. Bakı 2012,tezis
32. N.A.Sadıqova, B.e.n., dos., Sultan-zadə F.V , Təbii və mədəni landşaftlarda torpaq-bitki-heyvan sistemində biomüxtəlifliyin idarə edilməsi və kompleks bioekoloji monitorinqi.”, Azərbaycan torpaqları: genezis, coğrafiya, meliorasiya, səmərəli istifadə və ekologiya.” Beynalxalq elmi konfrans materialları 2012,  məqalə
33. N.A.Sadıqova, Q. T.  Mustafayev ,Heydər Əliyev və ətraf mühit, “XXI əsrdə ekologiya və torpaqşünaslıq elmlərinin aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfrans. Bakı 2013, məqalə
34. N.A.Sadıqova, Musayeva A. R , Kür qırağı tuqay meşələrinin müasir vəziyyəti. Görkəmli oftalmoloq alim,akademik Zərifə Əliyevanın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Gənc Alimlərin və Tədqiqatçıların “ Müasir Biologiyanın İnnovasiya Problemləri” mövzusunda III Beynəlxalq Elmi Konfransının Materialları 2013  (7-8 may), tezis
35. N.A.Sadıqova, Q. T.  Mustafayev ,  Heydər Əliyev və ətraf mühit, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı. Bakı 2013, 7-8 may, məqalə
36. N.A.Sadıqova, Cəmiyyət və ekoloji problemlər, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı. Bakı 2013, 7-8 may
37. N.A.Sadıqova, Tilmann Ditrix, G.R. Sarıyeva, Bakı şəhərinin florası haqqında qeydlər , Bakı Universitetinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası 2015, səh 72-77, məqalə

KİTABLAR:
1. N.A.Sadıqova, Q.T. Mustafayev Onurğalı heyvanların ekologiyası, dərslik, BDU, 197s. 2001
2. Q.Т.Mustafayev, N.A.Məhərrəmova, Ornitologiya, dərs vəsaiti, Bakı, 442s. 2005
3. N.A.Sadıqova, R.Ə. İsmayılov,S.Q. Cəfərova, Ç.A.Ağayeva, Onurğalılar zoologiyasından praktikum, dərs vəsaiti, Bakı, 159s. 2005,
4. N.A.Sadıqova, Q.Т.Mustafayev, Azərbaycanın quşları, monoqrafiya, Bakı 2005, 428s.
5. N.A.Sadıqova, Q.Т.Mustafayev, Обучающие экологические тесты, dərs vəsaiti, Bakı 2006, BDU, 156 s.
6. N.A.Sadıqova, Q.Т.Mustafayev, Öyrədici ekoloji testlər, Bakı, BDU 2006, 113s.
7. N.A.Sadıqova, R.L.Sultanov, S.E.Abbasova Ümumi ekologiya Bakı 2010, 382 s.
8. N.A.Sadıqova, Q.T. Mustafayev Onurğalı heyvanların ekologiyası,  Bakı 2011, 345s.
9. N.A.Sadıqova , S.Q. Cəfərova, Зоология позвоночных, Bakı 2011, 465s.
10. Q.T. Mustafayev ,T.M.İskəndərov ,Azərbaycan faunasının taksonomiyası və coğrafiyası (onurğalılar) BDU nəşriyatı 2011 dərslik
11. N.A.Sadıqova,  V.M.Babazadə, M.İ. Əliyeva, S.A.İsayev, F.M.Babayev Geoekoloji monitorinq Ali məktəblər üçün dərslik Bakı 2014, 424 s.
12. Н.А.Садыгова, С.Г.Джафарова, Биология с основами экологии Bakı 2015, 455 s.
13. Н.А.Садыгова, С.Г.Джафарова, Мамедов А.Т., Экология пойкилотермных животных. Bakı 2015, 246, s.
14. И.М. Исмаилов, А.О. Маммадова,  Н.А.Садыгова Экология екосистем и природопользование Bakı 2016, 608 s.

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.