Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Professor Sadıqova N.A.

Kafedra müdiri – Biologiya elmlər doktoru,professor N.A.Sadıqova

İş telefonu: (+99412) 510-57-40

Email adres: bioekologiya.kafedrasi@mail.ru QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT:

1976-cı ildə dekabrın 21-də Bakıda anadan olub; 
1983-1993-cü illərdə 20 saylı Bakı şəhər orta məktəbdə təhsil alıb; 
1993-1997-və1997-1999-ci illərdə BDU-nun biologiya fakultəsində təhsil alıb; 
2001-2003-cü illərdə 03.00.16-«Ekologiya» ixtisası üzrə BDU-nun əyani aspirantı olub; 
2001-ci ildən BDU-da «Onurğalılar zoologiyası və bioekologiya» kafedrasında müəllim, baş müəllim, 2011-ci ildə  isə “Bioekologiya” kafedrasının müdiri vəzifəsində calışır. 
2008-ci ildə, 03.00.08 «Ekologiya» və 03.00.16 «Zoologiya» ixtisasları üzrə «Azərbaycanda antropogen faktorların quşlara təsirinin kompleks ekoloji qiymətləndirilməsi» adlı doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib; 
Ailəlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ ELMİ ADLARI:

1993-1997 və 1997-1999, tələbə, Biologiya fakultəsi, BDU
2003-ci ildə «Qobustanda onurğalı heyvanların fon yaradan və nadir növlərinin müqayisəli ekologiyası» adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir;
2008, 03.00.08 «Ekologiya» və 03.00.16 «Zoologiya» ixtisasları üzrə «Azərbaycanda antropogen faktorların quşlara təsirinin kompleks ekoloji qiymətləndirilməsi» adlı doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

2001-2003, aspirant, «Onurğalılar zoologiyası və bioekologiya» kafedrası, Biologiya fakultəsi, BDU.
2001-2002, müəllim, «Onurğalılar zoologiyası və bioekologiya» kafedrası, Biologiya fakultəsi, BDU.
2003-2004, baş müəllim, «Onurğalılar zoologiyası və bioekologiya» kafedrası, Biologiya fakultəsi, BDU.
2006-cı ildən dosent əvəzi Bakı Dövlət Universiteti  “Onurğalılar zoologiyası və bioekologiya” kafedrası üzrə
2012-ci ildən Bioekologiya kafedrasının müdiri vəzifəsinə təyin edildi.
2015-ci ildən Bioekologiya kafedrası üzrə professor elmi adı verildi.
2016-2017-ci tədris ilində tədris etdiyi fənlər:  Ekologiya və təbiətdən səmərəli istifadə, Ekologiyanın müasir problemləri, Quşların ekologiyası.85 məqalə və tezis, 1monoqrafiya və 16  kitabın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ: Еkologiya, Ornitologiya

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:

1. N.A.Sadıqova.  İşıqlanma dərəcəsi ilə quşların köç vaxtları arasındakı qanunauyğunluq, AMEA-ın Elmi məqalələr məcmuəsi. Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət seriyası, Bakı 2004, səh.190-193
2. N.A.Sadıqova. Биоразнообразие позвоночных животных Гобустана (Азербайджан), «Проблемы сохранение и рационального использования биоразнообразия Прикаспия и сопредельных регионов», Калмыцкий государственный университет, Элиста, 2005 с.78-80
3. N.A.Sadıqova. Влияние степени освещенности в различных географических широтах на время миграции птиц. Bakı Universitetinin xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, Bakı 2006. №4 səh.72-78
4. N.A.Sadıqova. «Викарация подвидов птиц в Азербайджане», Материалы ХII Международной Орнитологической конференции – 2006 г. Ставрополь, с.384-385
5. N.A.Sadıqova.  Мониторинг численности «краснокнижных» птиц Гобустана, «Biologiyada elmi nailiyyətlər » mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı, BDU 2006, səh.156-157
6. N.A.Sadıqova. Change of a hidrological net and disposition of birds in Azerbaijan.  Ovidius University Annals of Natural Sciences, Biology-Ecology Series, 2007, №11, p.1-6
7. N.A.Sadıqova. Новый подход к зоогеографическим выделам низкого ранга, «Сахаровские чтения 2007 года: экологические проблемы XXI века». 7-я Международная научная конференция, Минск, Белоруссия 17-18 мая 2007, с.87-89
8. N.A.Sadıqova.  Результаты прямого преследования птиц человеком в Азербайджане, «Птицы Кавказа: изучение, охрана и рациональное использование». Материалы научно-практической конференции, посвященной 25-ней деятельности Северокавказской Орнитологической Группы, Ставрополь, Тиберда, 2007, с.84-85
9. N.A.Sadıqova. Сходства и различия птиц высокогорьев Большого и Малого Кавказа, «Птицы Кавказа: изучение, охрана и рациональное использование». Материалы научно-практической конференции, посвященной 25-ней деятельности Северокавказской Орнитологической Группы, Ставрополь, Тиберда, 2007 с.107-109
10. N.A.Sadıqova. Azərbaycanda xüsusi rejimlə qorunan ərazilərin ornitocoğrafi rayonlar üzrə yerləşməsi, Akademik Həsən Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransın tezisləri, Bakı, səh.53-54.
11. N.A.Sadıqova.  Azərbaycanda qırmızı kitabına daxil edilmiş və əlavə tövsiyyə olunmuş quşların ornitocoğrafi rayonlarda yerləşməsi, «H.Əliyev və Azərbaycan ekologiyası» mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı, BDU, səh.264-265
12. N.A.Sadıqova. Сходства и различия между авифаунами Апшеронского полуострова и Гобустана, Известия Аграрной Науки, Грузия, 2007, Том 5, №3 с. 9-14
13. N.A.Sadıqova. Индекс сходства географического размещения гнездящихся птиц в Азербайджане, Известия Аграрной Науки, Грузия, 2008, №1
14. N.A.Sadıqova.  Общая характеристика орнитофауны Азербайджана и её генезис, Кавказский орнитологический вестник, 2008, вып.20, №1, с.98-102
15. N.A.Sadıqova.  Эколого-географический анализ гнездящихся птиц орнитофауны высокогорий Малого Кавказа в пределах Азербайджана, «Бюллетень Московского общества испытателей природы, отдел биологический», серия биол.наук, т.113, вып 1, 2008, с.53-57
16. N.A.Sadıqova. Изменение гидрологической сети и размещения птиц в Азербайджане, Кавказский орнитологический вестник, 2008, вып.20, №1, с.25-28
17. N.A.Sadıqova, Q.Т.Mustafayev. Результаты прямого преследования наземных позвоночных животных человеком в Азербайджане Международная научно-практической конференции «Беккеровские чтения», Волгоград 2010, 27-29 мая
18. N.A.Sadıqova, Q.Т.Mustafayev. Таксономия и география фауны Азербайджана (позвоночные) I Международная научно-практической конференции «Беккеровские чтения», Волгоград 2010,, 27-29 мая
19. N.A.Sadıqova, Q.Т.Mustafayev. Состояние численности охотничьих животных в Азербайджане Международной научно-практической конференции «Биологические Ресурсы», г. Киров, Вятская ГСХА 2010, 3-5 июня
20. N.A.Sadıqova,  Г.Т.Мустафаев. Современные орнитологические изменения расселения гнездящихся птиц в Азербайджане 2010
21. N.A.Sadıqova, T.Talıbov, R.V.Hacıyev Qara Mustafayevi elmin zirvəsinə qaldırmış yollar Bakı 2010, İSB , №2010 c.3-10
22. N.A.Sadıqova, Qobustanda nəsil verən quşların bioekoloji göstəriciləri. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri.Təbiət elmləri seriyası, Bakı, BDU 2010, №2
23. N.A.Sadıqova, А.Н.Тагиев, Г.Т.Мустафаев  Популяционное размещение птиц на западном побережье азербайджанского сектора Каспия,  Каспийское море. Природные ресурсы, №4, 2010.
24. N.A.Sadıqova, Q.T. Mustafayev.  Zooloji taksonomiyanin prinsipləri və onların pozulması halları, Материалы конференции в институте зоологии, посвященной юбилею института и 90-летию Муса Мусаева, 2011.
25. N.A.Sadıqova, № а 20090116 A.M.Musayev Ə.H.Əliyev E.Y.Məmmədova, Qapalı şəraitdə yetişdirilən toyuqların cinsi aktivliyinin yüksəldilməsi üsulu, ixtira, 2011.
26. N.A.Sadıqova, Azərbaycan meşələrinin davamlı idarə edilməsinin əsasları (bioekoloji tələblər) “Avropa ittifaqının Qonşuluq Siyasəti Şərq Ölkələri və Rusiyanın Meşə Sektorunda Hüquq tətbiqi və İdarəetmə Sisteminin Təkmilləşdirilməsi” proqramı çərçivəsində dərc olunub. Bakı 2012
27. N.A.Sadıqova, Məhərrəmova.G.R..  Kür çökəkliyi vilayətinin yarımsəhra bitkiliyi. Akad. H.Əliyevin 105 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya təbiət və cəmiyyət problemləri” mövzusunda II Beynəlxalq elmi konf.mat-rı. Bakı 2012, s.353
28. Mustafayev. Heydər Əliyev və ətraf mühit. “XXI əsrdə ekologiya və torpaqşünaslıq elmlərinin aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfrans. Bakı 2013. s.80-88
29 . N.A.Sadıqova, Q. T.  Mustafayev. Leşcil ağqartal – Nephron perenoptericus L 1758 Azərbaybaycan Respublikasının Qırmızı kitabı II nəşr Bakı, 2013, s 90-91
30. N.A.Sadıqova, Tilmann Ditrix, G.R. Sarıyeva, Bakı şəhərinin florası haqqında qeydlər , Bakı Universitetinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası 2015, səh 72-77
31. Əfəndi F.N., Susana Carvalho, Sadıqova N.A.Cu, Ni və Zn metallarının Xəzərin Hövsan sahili ərazilərində yayılması. Ekologiya və Su Təssərrüfatı  Elmi –texniki İstehsalat Jurnalı,N-3, 2017, səh. 32-36
32.Sadıqova N.A.Yusifova M.M.Sarıyeva G.R.Sustainable development and protection of the environment in Azerbaijan.“Transforming our World: The role of Science to foster the integration and the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)” Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 24-25 noyabr 2017, s.108-116
33.Ahmadov İ. S, Ağayeva N.C.Sadıqova N.A. The impact of nanoparticiles on the embrional and postembrional development in molluscs Lymnaea Auricularia European journal of biomedical and life sciences”, №2 ,2017,  s.19-22
34. N.A.Sadıqova A.M.Musayev Heyvanların davranışlarının idarə edilməsinin ekoloji əsasları (quşlar) “Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri” mövzusunda III Beyəlxalq Elmi Konfrans, 2017, səh. 176-177
35.G.R.Sarıyeva,  Sadıqova N.A., Bayramov E.R. Major negative effects on plant diversity in Ganikh-Agrichai valley(within Azerbaijan Republic). European Journal of Biology and Medical Science Research.Vol.6, No.1, March 2018, pp.1-6

KİTABLAR:

1. Sadıqova N.A., Mustafayev Q.Т. Onurğalı heyvanların ekologiyası. Dərslik, Bakı 2001, BDU, 197 səh.
2. Mustafayev Q.Т., Məhərrəmova N.A. Ornitologiya. Dərs vəsaiti, Bakı 2005, 442 səh.
3. Sadıqova N.A., İsmayılov R.Ə., Cəfərova S.Q., Ağayeva Ç.A. Onurğalılar zoologiyasından praktikum. Dərs vəsaiti, Bakı, 2005,159 səh.
4. Sadıqova N.A., Mustafayev Q.Т. Azərbaycanın quşları. Monoqrafiya, Bakı 2005, 428 səh.
5. Sadıqova N.A., Mustafayev Q.Т. Ümumi ekologiyadan testlər. Dərs vəsaiti, Bakı 2006, 156 səh.
6. Azərbaycanda suyun ekologiyası və Xəzərin biomüxtəlifliyi, Tempus project, Bakı 2007, 150 səh.
7. Sadıqova N.A., Sultanov R.L., Abbasova S.E. Ümumi ekologiya. Bakı 2010, 382 səh.
8. Sadıqova N.A., Mustafayev Q.T. Onurğalı heyvanların ekologiyası.  Bakı 2011, 345 səh.
9. Sadıqova N.A., Cəfərova S.Q. Onurğalıların zoologiyası, Bakı  2011, «Çaşıoğlu», dərslik, 463 səh.
10. Sadıqova N.A.,  Babazadə V.M., Əliyeva M.İ., İsayev S.A., Babayev F.M. Geoekoloji monitorinq. Ali məktəblər üçün dərslik Bakı 2014, 424 s.
11. Sadıqova N.A., Cəfərova S.Q. Biologiya ekologiyanın əsasları ilə. Bakı, 2015, 455 s.
12. Cəfərova S.Q., Sadıqova N.A., Məmmədov A.T. Heteroterm orqanizmlərin ekologiyası. Bakı,  «Nurlar» 2015, 246 s.
13. İsmayılov N.M., Məmmədova A.O., Sadıqova N.A. Ekosistemlərin ekologiyası və təbiətdən istifadə.  Bakı-2016, 608 s.
14. Mustafayev Q.T., Sadıqova N.A., Məmmədov A.T., Heyvan ekologiyası, Dərs vəsaiti, Bakı-2016, 399 s.
15. Mustafayev Q.T., Sadıqova N.A., Tağıyev Ə.N., Məmmədova A.Q. Əhali və ətraf mühit , Dərs vəsaiti, Bakı, BDU-2017, 239 s.
16. İsgəndər E.O., Sadıqova N.A. Bitki ekologiyası. Dərslik. Bakı, Elm-2017, 350 səh.

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.