Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Əlirzayeva Elnarə Nuqzari q.

e-mail: ella.3108@list.ru

telefon: +994125372383
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1984-cü ildə Rusiya Federasiyasının Tümen şəhərində anadan olub. 2005-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsini Kimya ixtisası üzrə bitirib. 2007-ci ildə həmin fakültənin magistratura pilləsini Analitik kimya ixtisası üzrə bitirib. Hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsində tyutor vəzifəsində çalışır.

TƏHSİLİ

2012-indiyə qədər Bakı Dövlət Universiteti, Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi, dissertant, ixtisas “Ekoloji kimya”
2005-2007 Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi, magistr, ixtisas “Analitik kimya”
2001-2005      Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi, bakalavr, ixtisas “Kimya”

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2012-indiyə qədər      Bakı Dövlət Universiteti, Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi, A kateqoriyalı tyutor
2010-2012 Bakı Dövlət Universiteti, “Zərif üzvi sintez” ETL, baş laborant
2007-2009 Çaşıoğlu EİB, “Çaşıoğlu-multimedia”, animator
2006-2007 Bakı Dövlət Universiteti, “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi” ETL, baş laborant

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Uran ilə çirklənmiş obyektlərin təmizlənməsi üçün sorbsion-fotometrik təyinat metodikalarının işlənməsi

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1.Э.Н.Алирзаева, Н.Т.Эфендиева, Ф.Н.Бахманова, А.Дж.Рагимова, Н.Т.Шамилов, Изучение сорбции иона UO22+полимерным сорбентом на основе рубеановодородной кислоты. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” X Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı, 2016, s.34-35
2.Р.А.Алиева, Э.Н.Алирзаева, Ф.Н.Бахманова, Н.Т.Шамилов, Ф.М.Чырагов, Сорбент на основе малеинового ангидрида состиролом и гидразидом молановой кислоты, “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri” Beynəlxalq konfransı, Gəncə, 12-13 may 2016, s.118-119
3.S.R.Gadjiyeva, F.N.Bahmanova, E.N.Alirzayeva, N.T.Shamilov, F.M.Chyragov, Preconcentration of uranium (VI) by chelateforming sorbent and its photometric determination with 2,2¢,3,4-tetrahydroxy-3¢-sulpho-5¢-chlorazobenzol, Sohag Journal of Scinces, 1, No.1, 2016, p.1-5
4.С.Р.Гаджиева, А.А.Гарибов, Ф.Н.Бахманова, Э.Н.Алирзаева, З.М.Алиева, Ф.М.Чырагов, Сорбционное извлечение и концентрирование урана (VI) и тория (IV), Материалы V-ой Международной Бергмановской конференции «Физико-химический анализ в образовании, науке и технике», Махачкала, 27-28 сентября 2017, с.112-113
5.F.N.Bəhmənova, E.N.Əlirzayeva, N.T.Şəmilov, Q.İ.Bayramov, F.M.Çıraqov, Ətraf mühit obyektlərinin U(VI) ionundan təmizlənməsi üçün yeni qatılaşdırma üsullarının işlənib hazırlanması, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illiyinə həsr olunmuş “XXI əsrdə ekologiya və torpaqşünaslıq elmləri­nin aktual problemləri” VI Respub­lika Elmi Konfransın materialları, Bakı, 4-5 may 2017, s.12-13
6.С.Р.Гаджиева, Ф.Н.Бахманова, Э.Н.Алирзаева, З.А.Мамедова, Н.Т.Шамилов, Ф.М.Чырагов, Сорбционное концентрирование урана комплексообразующим сорбентом, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XI Respub­lika Elmi Konfransın materialları, Bakı, 3-4 may 2017, s.11-12
7.Ф.Н.Бахманова, Э.Н.Алирзаева, Н.Т.Шамилова, Ф.М.Чырагов, Сорбционное концентрирование и разделение урана (VI) хелатообразующим сорбентом, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XI Respub­lika Elmi Konfransın materialları, Bakı, 3-4 may 2017, s.125-126
8.S.R.Hacıyeva, F.N.Bəhmənova, Z.A.Məmmədova, E.N.Əlirzayeva, N.T.Şəmilov, F.M.Çıraqov, Uranın təbii obyektlərdə polimer xelatəmələgətirici sorbentlərlə qatılaşdırılması, Koordinasion birləşmələr kimyası: Analitik kimyanın aktual problemləri, Akademik Rəfiqə Əlirza qızı Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, 16-17 noyabr 2017, s.117-118
9.Н.Т.Шамилов, Ф.Н.Бахманова, Э.Н.Алирзаева, С.Р.Гаджиева, Ф.М.Чырагов, Извлечение урана хелатообразующим сорбентом модифицированным фрагментами м-фенилендиамина, Ümummilli lider H.Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş “XXI əsrdə ekologiya və torpaqşünaslıq elmləri­nin aktual problemləri” VII Respub­lika Elmi Konfransın materialları, Bakı, 3-4 may 2018, s.70

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.