Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Əliməmmədzadə İradə Mahmud qızı

Biologiya elmləri namizədi, dosent

İş telefonu: (+99412) 510-57-40

Email adres: irada.mahmud@gmail.com

 

 


QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1964-cü ildə anadan olub.
Ailəlidir, bir oğlu və bir qızı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1986 - BDU-nu bitirib 
2005 - “Süfrə üzüm sortlarının mikroklonal çoxaldılması” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiyə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

AMEA.Botanika İnstitutu 
2003 –cü ildən BDU –nun ”Biokimya və biotexnologiya” kafedrasında çalışır. 
Apardığı dərslər: biokimya, enzimologiya, dinamiki biokimya, gen mühəndisliyi, biotexnologiya

2011-ci ildən Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültənin  “Bioekologiya” kafedrasında canlı orqanizmlərdə enerji, heyvanlar aləmi, insan biologiyası fənlərini tədris edir.

2015-ci ildən Bioekologiya kafedrasının tam ştat müəllimi kimi  ümumi biologiya kursunu və Azərbaycanın florası və faunası fənlərini tədris edir.
15  məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Biotexnologiya

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Карагезов Т.Г.,Махмудова И.М., Луканина Н.Н.Генотипческие особенности морфогенеза винограда при микроклональном размножениив условиях in vitro//Изв.АН Азерб.ССР, серия биол.науки 1988, № 5,с 14-20
2. Гумбатова О.Г., Алимамедзаде И.М.Изучение ризогенеза у столовых сортов винограда при клональном размножении/”Biologiyada inkişaf və müasirlik”mövzusunda Respublika elmi konfrasının materialları.Bakı:BDU-nun nəşriyyatı, 2004,s.163
3. Алимамедзаде И.М., Азизов И.В., Карагезов Т.Г. Культуральный фенотип и состояние фотосинтетического аппарата при микроклональном размножении винограда// Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2004, №3, s.98-104
4. Qaragözov T.H. M.H.Məmmədova, S.Ş.Əsədova, İ.M.Əliməmmədzadə, F.E.Həsənov.Üzümün tezləşdirilmiş çoxaldılması.Bakı: Elm, 2004 (qrifli nəşr).(azərb.(s.1-40) və rus (s.41-80)dillərində)
5. Əliməmmədzadə İ.M.Üzümün in vitro şəraitində mikroklonal çoxaldılması zamanı böyümə və inkişafı // Bakı Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2004, № 4.s.79-84
6. Модификация технологического подхода клонального микроразмножения  винограда «Eksperimental biologiya və müasirlik » mövzusunda Respublika elmi konfransı, Bakı,  BDU, 2005, s. 30-31 tezis
7. Ekin materialının alınması üçün Ficus Carica bitkisinin mikroklonal çoxaldılması XIII Biotexnoloji Konqresi, Çanakkale, 2003, s. 97
8. Разработка способов клонального размножения инжира (Ficus carica), «Biokimya bu və sabah » mövzusunda Respublika elmi konfransı, Bakı BDU, 2003, s. 105
9. Особенности  технологических  подходов клональном микроразмножении  винограда, BDU-nun Xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2008,  №4
10. Выращивание исходного эксплантата  для клонального  микроразмножения  винограда в условиях  in vitro «Biologiyada  elmi nailiyyətlər » mövzusunda Respublika elmi konfransı, Bakı BDU, 2006, s. 120 tezis
11. Endogen və ekzogen tipli auksin istifadə edərək üzüm bitkisinin in vitro-da mikroklonal çoxaldılması zamanı rizogenezin induksiyası I Beynəlxalq elmi konfrans «Biomüxtəlifliyin genetik ehtiyatları », Bakı, 2006, s. 184-186 Məqalə
12. Особенности  технологических  подходов клональном микроразмножении  винограда BDU-nun Xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2008,  №4 Məqalə
13. Исследование малатдегидрогеназной ферментной системы листьев кукурузы в адаптации к условиям солевого стресса Bakı Dövlət Universitetinin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi konfransın materialları, Bakı, 10dekabr 2014, s.68-69
14. Влияние почвенной засухи на активность, локализацию и регуляцию активности карбоангидразы, некоторых ферментов С3- и С4-цикла в онтогенезе листьев амаранта,  Влияние почвенной засухи на активность, локализацию и регуляцию активности карбоангидразы, некоторых ферментов С3- и С4-цикла в онтогенезе листьев амаранта, məqalə
15. Quraqlıqda Amarant yarpaqlarının subhüceyrə fraksiyalarında Nad-malatdehidrogenezanın katalitik xassələrinin ontogenezdə dəyişmə dinamikası, BDU-nun Xəbərləriç təbiət elmləri seriyası, 2015, №4

 

KİTABLAR:

2014, Amfibilər Ekologiyası, dərs vəsaiti, 123 s.

1. Карагезов Т.Г.,Махмудова И.М., Луканина Н.Н.Генотипческие особенности морфогенеза винограда при микроклональном размножениив условиях in vitro//Изв.АН Азерб.ССР, серия биол.науки 1988, № 5,с 14-20

2. Гумбатова О.Г., Алимамедзаде И.М.Изучение ризогенеза у столовых сортов винограда при клональном размножении/”Biologiyada inkişaf və müasirlik”mövzusunda Respublika elmi konfrasının materialları.Bakı:BDU-nun nəşriyyatı, 2004,s.163

3. Алимамедзаде И.М., Азизов И.В., Карагезов Т.Г. Культуральный фенотип и состояние фотосинтетического аппарата при микроклональном размножении винограда// Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2004, №3, s.98-104

4. Qaragözov T.H. M.H.Məmmədova, S.Ş.Əsədova, İ.M.Əliməmmədzadə, F.E.Həsənov.Üzümün tezləşdirilmiş çoxaldılması.Bakı: Elm, 2004 (qrifli nəşr).(azərb.(s.1-40) və rus (s.41-80)dillərində)

5. Əliməmmədzadə İ.M.Üzümün in vitro şəraitində mikroklonal çoxaldılması zamanı böyümə və inkişafı // Bakı Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2004, № 4.s.79-84

6. Модификация технологического подхода клонального микроразмножения  винограда «Eksperimental biologiya və müasirlik » mövzusunda Respublika elmi konfransı, Bakı,  BDU, 2005, s. 30-31 tezis

7. Ekin materialının alınması üçün Ficus Carica bitkisinin mikroklonal çoxaldılması XIII Biotexnoloji Konqresi, Çanakkale, 2003, s. 97

8. Разработка способов клонального размножения инжира (Ficus carica), «Biokimya bu və sabah » mövzusunda Respublika elmi konfransı, Bakı BDU, 2003, s. 105

9. Особенности  технологических  подходов клональном микроразмножении  винограда, BDU-nun Xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2008,  №4

10. Выращивание исходного эксплантата  для клонального  микроразмножения  винограда в условиях  in vitro «Biologiyada  elmi nailiyyətlər » mövzusunda Respublika elmi konfransı, Bakı BDU, 2006, s. 120 tezis

11. Endogen və ekzogen tipli auksin istifadə edərək üzüm bitkisinin in vitro-da mikroklonal çoxaldılması zamanı rizogenezin induksiyası I Beynəlxalq elmi konfrans «Biomüxtəlifliyin genetik ehtiyatları », Bakı, 2006, s. 184-186 Məqalə

12. Особенности  технологических  подходов клональном микроразмножении  винограда BDU-nun Xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2008,  №4 Məqalə

13. Исследование малатдегидрогеназной ферментной системы листьев кукурузы в адаптации к условиям солевого стресса Bakı Dövlət Universitetinin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi konfransın materialları, Bakı, 10dekabr 2014, s.68-69

14. Влияние почвенной засухи на активность, локализацию и регуляцию активности карбоангидразы, некоторых ферментов С3- и С4-цикла в онтогенезе листьев амаранта,  Влияние почвенной засухи на активность, локализацию и регуляцию активности карбоангидразы, некоторых ферментов С3- и С4-цикла в онтогенезе листьев амаранта, məqalə

Quraqlıqda Amarant yarpaqlarının subhüceyrə fraksiyalarında Nad-malatdehidrogenezanın katalitik xassələrinin ontogenezdə dəyişmə dinamikası, BDU-nun Xəbərləriç təbiət elmləri seriyası, 2015, №4

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.