Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Əliməmmədzadə İradə Mahmud qızı

Biologiya elmləri namizədi, dosent

İş telefonu: (+99412) 510-57-40

Email: irada.mahmud@gmail.com

 

 


QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1964-cü ildə anadan olub.
Ailəlidir, bir oğlu və bir qızı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1986 - BDU-nu bitirib 
2005 - “Süfrə üzüm sortlarının mikroklonal çoxaldılması” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiyə edib.
2017-ci ildə “Bioekologiya kafedrası üzrə dosent” elmi adını almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1986-cı il- AMEA-nın Botanika İnstitutunda baş laborant vəzifəsində işə başlamışdır. Həmin institutda böyük elmi işçi vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir.
2003 –cü ildən BDU –nun ”Biokimya və biotexnologiya” kafedrasında
saathesabı qaydada çalışmışdır. 
2007-ci ildən BDU-da Biologiya fakültəsinin “Biokimya və Biotexnologiya” kafedrasında yarımştat işləmişdir.
2012-ci ildən həmin kafedrada Əliməmmədzadə İradə Mahmud qızına tam ştat dərs yükü ayrılmışdır.
2013-cü ildən həmin kafedrada baş müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
2016-cı il - Bioekologiya kafedrasının tam şt. dosent əvəzidir.
2017-ci ildən Bioekologiya kafedrasının tam ştat dosentidir.
“Bioekologiya” kafedrasında “Canlı orqanizmlərdə enerji”, “Heyvanlar aləmi”, “İnsan biologiyası”, “Azərbaycanın florası və faunası” fənlərini tədris edir20 elmi məqalə və tezisin müəllifidir.


T
ƏDQİQAT SAHƏSİ

Biotexnologiya

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1.Н.Н.Луканина .Т.Г.Карагезов. Д.А.Алиев, Алимамедзаде И.М. Особенности морфогенеза у винограда различных сортов при микроклональном размножении in vitro. Межд.  конф. «Биология культивируемых клеток и биотехнология ». Новосибирск, 1988 т. 2
2.Карагезов Т.Г.,Махмудова И.М., Луканина Н.Н. Алимамедзаде И.М. Генотипические особенности морфогенеза винограда при микроклональном размножениив условиях in vitro//Изв.АН Азерб.ССР, серия биол.науки 1988, № 5,с 14-20
3.İ.M.Əliməmmədzadə. ,T.H.Qaragözov. Ekin materialının alınması üçün Ficus Carica bitkisinin mikroklonal çoxaldılması XIII Biotexnoloji Konqresi, Çanakkale, 2003, s. 97
4.Карагезов Т.Г.,Махмудова И.М., Луканина Н.Н. Алимамедзаде И.М.Разработка способов клонального размножения инжира (Ficus carica), «Biokimya bu və sabah » mövzusunda Respublika elmi konfransı, Bakı BDU, 2003, s. 105
5. Алимамедзаде И.М.,Гумбатова О.Г. Изучение ризогенеза у столовых сортов винограда при клональном размножении/”Biologiyada inkişaf və müasirlik”mövzusunda Respublika elmi konfrasının materialları.Bakı:BDU-nun nəşriyyatı, 2004,s.163
6.Алимамедзаде И.М., Азизов И.В., Карагезов Т.Г. Культуральный фенотип и состояние фотосинтетического аппарата при микроклональном размножении винограда// Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2004, №3, s.98-104
7.Qaragözov T.H. M.H.Məmmədova, S.Ş.Əsədova, İ.M.Əliməmmədzadə, F.E.Həsənov.Üzümün tezləşdirilmiş çoxaldılması.Bakı: Elm, 2004. (azərb.(s.1-40) və rus (s.41-80) dillərində)
8. T.H.Qaragözov ,Əliməmmədzadə İ.M.Üzümün in vitro şəraitində mikroklonal çoxaldılması zamanı böyümə və inkişafı // Bakı Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2004, № 4.s.79-84
9.Карагезов Т.Г., Алимамедзаде И.М. Модификация технологического подхода клонального микроразмножения  винограда «Eksperimental biologiya və müasirlik» mövzusunda Respublika elmi konfransı, Bakı,  BDU, 2005, s. 30-31
10. Карагезов Т.Г., Алимамедзаде И.М. Особенности  технологических  подходов клональном микроразмножении  винограда, BDU-nun Xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2008, №4
11.Карагезов Т.Г., Алимамедзаде И.М. Выращивание исходного эксплантата  для клонального  микроразмножения  винограда в условиях  in vitro «Biologiyada  elmi nailiyyətlər » mövzusunda Respublika elmi konfransı, Bakı BDU, 2006, s. 120 tezis
12.Hümbətova O.H.Qaragözov, İ.M.Əliməmmədzadə. T.H.Endogen və ekzogen tipli auksin istifadə edərək üzüm bitkisinin in vitro-da mikroklonal çoxaldılması zamanı rizogenezin induksiyası I Beynəlxalq elmi konfrans «Biomüxtəlifliyin genetik ehtiyatları », Bakı, 2006, s. 184-186
13.Г.Г.Бабаев,И.М.Алимаммадзаде, Исследование малатдегидрогеназной ферментной системы листьев кукурузы в адаптации к условиям солевого стресса Bakı Dövlət Universitetinin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi konfransın materialları, Bakı,   2014 , s.68-69
14.Бабаев Г.Г., Алимаммадзаде И.М., Оруджова Т.Я., Курбанова У.А., Влияние почвенной засухи на активность, локализацию и регуляцию активности карбоангидразы, некоторых ферментов С3- и С4-цикла в онтогенезе листьев амаранта,  Влияние почвенной засухи на активность, локализацию и регуляцию активности карбоангидразы, некоторых ферментов С3- и С4-цикла в онтогенезе листьев амаранта. BDU-nun Xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2014, №4
15.И.М.Алимаммедзаде, Г.Г.Бабаев. Изменчивость динамики на онтогенезе каталитических свойств надмалатдегидрогеназы на субклеточных фракциях листьев амаранта. Известия Бакинского Университета, №4, 2015
16.М.М.Алиева, А.П.Самедов, И.М.Алимамедзаде. Количественные показатели растительных остатков трансформированных сапрофагами в горно-лесных коричневых почвах Azərbaycan aqrar elmi, 3 , 2017, Səh. 45-47
17. İ.M.Əliməmmədzadə, F.A.Kərimova. Şəki –Zaqatala bölgəsinin boz-qonur torpaqlarında onurğasızların kəmiyyət və keyfiyyət tərkibi XXI əsrdə Ekologiya və torpaqşünaslıq elmlərinin aktual problemləri Bakı-2017, s.177-178
18. İ.M.Əliməmmədzadə, F.A.Kərimova. Dağ-meşə-qonur torpaqlarında meşə senozuna aid onurğasız heyvanların öyrənilməsi. “Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri” mövzusunda III Beynəlxalq Elmi Konfrans, 2017, Səh. 306-307
19. N.A.Sadıqova, S.Q.Cəfərova , İ.M.Əliməmmədzadə. Azərbaycanın flora və faunası. Fənn proqramı. BDU – 2017


KİTABLAR:
Cəfərova S.Q., Bünyatova S.N., Əliməmmədzadə İ.M. Amfibilərin ekologiyası. Dərs vəsaiti. Bakı-2014, 123 səh.

1. Карагезов Т.Г.,Махмудова И.М., Луканина Н.Н.Генотипческие особенности морфогенеза винограда при микроклональном размножениив условиях in vitro//Изв.АН Азерб.ССР, серия биол.науки 1988, № 5,с 14-20

2. Гумбатова О.Г., Алимамедзаде И.М.Изучение ризогенеза у столовых сортов винограда при клональном размножении/”Biologiyada inkişaf və müasirlik”mövzusunda Respublika elmi konfrasının materialları.Bakı:BDU-nun nəşriyyatı, 2004,s.163

3. Алимамедзаде И.М., Азизов И.В., Карагезов Т.Г. Культуральный фенотип и состояние фотосинтетического аппарата при микроклональном размножении винограда// Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2004, №3, s.98-104

4. Qaragözov T.H. M.H.Məmmədova, S.Ş.Əsədova, İ.M.Əliməmmədzadə, F.E.Həsənov.Üzümün tezləşdirilmiş çoxaldılması.Bakı: Elm, 2004 (qrifli nəşr).(azərb.(s.1-40) və rus (s.41-80)dillərində)

5. Əliməmmədzadə İ.M.Üzümün in vitro şəraitində mikroklonal çoxaldılması zamanı böyümə və inkişafı // Bakı Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2004, № 4.s.79-84

6. Модификация технологического подхода клонального микроразмножения  винограда «Eksperimental biologiya və müasirlik » mövzusunda Respublika elmi konfransı, Bakı,  BDU, 2005, s. 30-31 tezis

7. Ekin materialının alınması üçün Ficus Carica bitkisinin mikroklonal çoxaldılması XIII Biotexnoloji Konqresi, Çanakkale, 2003, s. 97

8. Разработка способов клонального размножения инжира (Ficus carica), «Biokimya bu və sabah » mövzusunda Respublika elmi konfransı, Bakı BDU, 2003, s. 105

9. Особенности  технологических  подходов клональном микроразмножении  винограда, BDU-nun Xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2008,  №4

10. Выращивание исходного эксплантата  для клонального  микроразмножения  винограда в условиях  in vitro «Biologiyada  elmi nailiyyətlər » mövzusunda Respublika elmi konfransı, Bakı BDU, 2006, s. 120 tezis

11. Endogen və ekzogen tipli auksin istifadə edərək üzüm bitkisinin in vitro-da mikroklonal çoxaldılması zamanı rizogenezin induksiyası I Beynəlxalq elmi konfrans «Biomüxtəlifliyin genetik ehtiyatları », Bakı, 2006, s. 184-186 Məqalə

12. Особенности  технологических  подходов клональном микроразмножении  винограда BDU-nun Xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2008,  №4 Məqalə

13. Исследование малатдегидрогеназной ферментной системы листьев кукурузы в адаптации к условиям солевого стресса Bakı Dövlət Universitetinin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi konfransın materialları, Bakı, 10dekabr 2014, s.68-69

14. Влияние почвенной засухи на активность, локализацию и регуляцию активности карбоангидразы, некоторых ферментов С3- и С4-цикла в онтогенезе листьев амаранта,  Влияние почвенной засухи на активность, локализацию и регуляцию активности карбоангидразы, некоторых ферментов С3- и С4-цикла в онтогенезе листьев амаранта, məqalə

Quraqlıqda Amarant yarpaqlarının subhüceyrə fraksiyalarında Nad-malatdehidrogenezanın katalitik xassələrinin ontogenezdə dəyişmə dinamikası, BDU-nun Xəbərləriç təbiət elmləri seriyası, 2015, №4

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.