Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Cəfərova Svetlana Qulu qızı

Biologiya elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: (99412) 510-57-40
e-mail:  Ceferova39@mail.ru


QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT:
1939-cu il yanvarın 13-də Bakı şəhərində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur.
1956-cı ildə 189 saylı orta məktəbi bitirib.
Ailəlidir, 2 övladı və 3 nəvəsi var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI:
1964-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsini bitirmişdir.
1984-cü ildə «Azərbaycanın Kiçik Qafqaz ərazisində sürünənlərin faunası, ekologiyası və mühafizəsi» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

BDU-da 1966-cı ildən «Onurğalılar zoologiyası və bioekologiya» kafedrasında çalışır.
Apardığı dərslər: Bakalavr «Onurğalılar zoologiyası», «Ekologiya» fənlərini, magistraturada «Amfibi və reptililərin ekologiyası», «Herpetologiya», «Zoocoğrafiya» və BİT (Böyük İxtisas Təcrübəsi).
58 məqalənin, 7 dərs vəsaitinin və 5 dərsliyin müəllifidir.
Azərbaycanın «Qırmızı Kitabı»nın tərtibində və Azərbaycanın Heyvanlar Aləmi toplusunun yazılmasında (27 növün icmalını verməklə) iştirak etmişdir.
2011-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin “Bioekologiya” kafedrasının əməkdaşıdır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ:
Heyvanların ekologiyası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:
BP qrant programı:  Sanqaçal terminalının yerüstü onurğalılarının biomüxtəlifliklərinin öyrənilməsi.
Şirvan Milli Parkının işçilərinin kvalıfıkasiyasının artırılması üçün treninqlər, Ekologiya Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə. « 10- günlük kvalıfıkasiya artırılması üçün treninqlər  (maliyyə dəstəyi Federal Ekologiya Nazirliyi, təbiətin müdafiəsi və nüvə təhlükəsizliyi, Almaniya).

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:

1. Cəfərova S.Q., Ələkbərov A.M., Zolaqlı kərtənkələ populyasiyası haqqında  bəzi eko-morfoloji məlumatlar, Bakı-1976 №1, 56-59s.
2. Cəfərova S.Q., Ələkbərov A.M., Xarabalılq kərəzinə diqqət yetirmək lazımdır, Bakı-1978 №4, 78s..
3. Cəfərova S.Q., Ələkbərov A.M., Qəniyev F.R., Kiçik qafqazın şimal şərq hissəsinin sürünənlərin biotopik paylaşması Bakı-1977 №3, 20s.
4. Cəfərova S.Q., Ələkbərov A.M.,  Kiçik Qafqazda ilanbaş kərtənkələnin ekologiyasına dair məqalə, VII Ümumittifaq zoocoğrafi konfransı, Moskva, 1979, s.5-7
5. Cəfərova S.Q., Ələkəbərov A.M. Bəzi növ kərtənkələlərin davranışı haqqında, BDU Elmi Əsərləri, №4, Bakı, 1978, s.30
6. Cəfərova S.Q., Ələkbərov A.M., Azərbaycanda yeni növ qayalıq kərtənkələsi. Bakı-1979 №1, 67s.
7. Cəfərova S.Q., Qayalıq kərtənkələrdə növarası əlaqələr Bakı-1979 №2, 46-48.
8. Cəfərova S.Q., Zolaqlı çılpaqgözün Kiçik Qafqazda tapılması Bakı-1979 №2,
9. Cəfərova S.Q., Ələkbərov A.M.,  Kiçik Qafqazda bəzi sürünənlərin areal sərhədləri, VII Ümumittifaq zoocoğrafi konfransı, Moskva, 1979, s.5-7
10. Cəfərova S.Q., Kiçik Qafqazın məhdud arealı və azsaylı sürünənlərin vəziyyəti və onların mühafizəsi,  BDU Elmi Əsərləri, №3, Bakı, 1979, s.27-30
11. Cəfərova S.Q., Ələkbərov A.M.,  Qırmızı kitaba daxil olan sürünənlər və suda-quruda yaşayanların Cəfərova S.Q., vəziyyəti, yayılması və sayı. “Antropogen amillərin Azərbaycanın faunasına və heyvanların ekologiyasına təsiri” məcmuəsi, BDU, Bakı, 1981, 6 s.
12. Cəfərova S.Q., Kiçik Qafqazın arid landşaftların herpeto-faunası. V Ümumittifaq herpetofauna konfransı, Aşqabad, 1981, 10 s.
13. Cəfərova S.Q., Kiçik Qafqazın herpetofaunasının eko-zoocoğrafi analizi. “Kür-Araz ovalığı və Kiçik Qafqazın faunası, quru və su heyvanlarının ekologiyası” məcmuəsi. BDU nnəşriyyatı. 1982, s.52
14. Cəfərova S.Q., Kiçik Qafqazın cənub yamaclarının bəzi sürünənlərin növdaxili dəyişkənliyi.”Böyük Qafqaz yamacının faunası və heyvanlarının ekologiyası”  məcmuəsi. BDU nəşr. 1983, s.68
15. Cəfərova S.Q., Böyük və Kiçik Qafqazın herpeto-kompleksləri (Respublika daxili) Böyük və Kiçik Qafqazda zooloji tədqiqatların nəticələri. BDU, 1985, s.75
16. Cəfərova S.Q., Dəyişilmiş yaşayış şəraitinə bəzi sürünənlərin adaptasiya imkanları. “Azərbaycanın faunası, heyvanların ekologiyası və qorunması”, BDU, 1987, s.59
17. Cəfərova S.Q. Azərbaycanın dağlıq rayonlarının quru onurğalıları. Azərbaycanın dağlıq ərazilərinin sosial, iqtisadi inkişafı. Bakı 1989.
18. Cəfərova S.Q. Azərbaycanın bəzi sürünənlərinin ekoloji nişalarının xarakteristikası. Elmi nəşriyyat. Azərbaycanın faunası, heyvanların ekologiyası və mühafizəsi. Bakı 1990. 71 səh.
19. Cəfərova S.Q. Azərbaycanın dağ və dağətəyi landşaftlarının bəzi sauriyaların qildi sturukturu. Hesabat qeydləri. Bakı, 2000.
20. Cəfərova S.Q., Əsgərova S.Ə., Şəxəliyeva R.R. Azərbaycanda bəzi sürünənlərin biotopik paylanması və sayının monitorinqi. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, №3, 2007, s.60-63
21. Cəfərova S.Q., Əliyeva S.M., Bünyatova S.N. Pulcuqlular dəstəsinə daxil olan bəzi növlərin trofik mövqeyi. “Biologiyanın müasir problemləri”. Resp-ka elmi konfransının materialları, BDU, 2008, s.248
22. Cəfərova S.Q., Azərbaycanın bəzi göllərində su və bataqlıq quşlarının kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisi. Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2008, 263 s.
23. Cəfərova S.Q. Azərbaycanda yayılan sürünənlərin coğrafi yerləşməsi Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. I cild, Bakı , “Elm”, 2008
24. Cəfərova S.Q., Əsgərova S.Ə. Azərbaycanda yayılan bəzi sürünənlərin populyasiya strukturu. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri. II cild, Bakı, Elm, 2010,  s.833-838
25. Cəfərova S.Q., Azərbaycanda yayılan ilanların təsnifatına müasir yanaşma Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri. II cild, Bakı, Elm, 2010,  s.878-880
26. Cəfərova S.Q., Naxçıvan MR və Abşeronun  arid herpetokompleksinin müqayisəli icmalı
27. Cəfərova S.Q., Azərbaycanda yayılmış bəzi simpatrik növ reptililərin əlaqələri. XXI əsrdə biologiyanın aktual problemləri. Bakı – 2010. Səh. 144-145.
28. Cəfərova S.Q., Ağayeva S.A. Kiçik Qafqazın endem və “ekoloji endemlərin” onurğalıları. 1-ci Beynəlxalq Bekkerov oxumaları. Volqoqrad Dövlət Universiteti. Biologiya kafedrası. 2010, s.368-369
29. Cəfərova S.Q., Əsgərova, S.Ə., Hümbətova S.E.,  Eremias  arguta Pallas növünün taksonomik mövqeyi və toksomik vəziyyəti. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri. IV cild, Bakı, Elm, 2012,  s.73-78
30. Cəfərova S.Q., Əsgərova, S.Ə., Hümbətova S.E.   Azərbaycanın Arid və semi -arid  landşaftlarda yayılan bəzi simpatrik reptililərin trofik əlaqələri. Vesnik İnnovasiya  Avrasiya universitetinin. 2012. №2. İSSN 1729-536X. Səh 219-224.
31. Cəfərova S.Q., Bünyatova S.N., Namazova S., Qobustanın petrofil heyvanlarının ekologiyası. AMEA Zoologiya institutunun Xəbərləri. Bakı 2015.
32. Bünyatova S.N.,Cəfərova S.Q Azərbaycanda qayalıq kərtənkələsinin yayılmasına dair (Darevskya sp.) Zoologiya institutunun elmi əsərləri 1.34, № 2,2016. səh. 26-31
33. M.Ə.Bahaddinov, Ç.A.Məmmədov, S.Q.Cəfərova. Temperaturun Xəzər qızılbalığının (Salmo trutta caspius) erkən ontogenezinə təsiri XXI əsrdə Ekologiya və torpaqşünaslıq elmlərinin aktual problemləri Bakı-2017,  s.181-182

KİTABLAR:
1. S.Q. Cəfərova, Sultanov E.H., Vəliyev Z.S. “Etologiya”Baki 1992, 48 səh.R.Ə. İsmayılov, S.Q. Cəfərova, Ç.A. Ağayeva, N.A. Sadıqova “Onurğalılar zoologiyası üzrə praktikum”, Bakı, 2005, Çaşıoğlu nəşriyyatı, 159 səh.
2. S.Q. Cəfərova, ƏşN. Tağıyev “Zoocoğrafiya”, Bakı, 2008, Bakı nəşriyyatı, 167 səh.
3. S.Q. Cəfərova, Azərbaycanda yayılan sürünənlərin coğrafi yerləşməsi- Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, I cild, səh. 723-726.
4. S.Q. Cəfərova, Azərbaycanın bəzi göllərində su-bataqlıq quşlarının kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisi. «Biologiyanın müasir problemləri». Bakı 5.Universiteti nəşriyyatı, 2008.
6. S.Q. Cəfərova, S.T. Hümbətova, S.Ə. Əsgərova «Reptililərin ekologiyası», Bakı, 2010,  « Аdiloğlu» nəşriyyatı, 133 səh.
7. S.Q. Cəfərova, «Ekologiya (adaptasiya, koadaptasiya, ekoloji nişalar) », Bakı, 2011, Bakı Universiteti nəşriyyatı
8. N.A.Sadıqova, S.Q. Cəfərova “Onurğalıların zoologiyası”, Bakı, 2011,  Çaşıoğlu nəşriyyatı, dərslik, 463 səh.
9. Cəfərova S.Q., Əhmədov S.B., Bünyatova S.N., Əsgərova S.Ə., “Azərbaycanda yayılmış suda-quruda yaşayanların və sürünənlərin təyinedicisi” Bakı, 2014, Bakı nəşriyyatı, 148 səh.
10. Cəfərova S.Q., Bünyatova S.N., Əliməmmədzadə İ.M. Amfibilərin ekologiyası. Dərs vəsaiti. Bakı-2014, 123 səh.
11. N.A.Sadıqova, S.Q. Cəfərova “Biologiya ekologiyanın əsasları ilə”, Bakı, 2015, Nurlar nəşriyyatı, Dərslik, 455 səh.
12. S.Q. Cəfərova, N.A.Sadıqova,  A.T.Məmmədov “Poykiloterm heyvanların ekologiyası”, Bakı, 2015, Nurlar nəşriyyatı, Dərslik, 246 səh.
13. Р.В.Гаджиев, С.Г.Джафарова, Ч.А.Мамедов. Экология рыб. Баку, 2017, 255 с.

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.