Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Allahverdi Dolxanov

Coğrafiya elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: +(994) 12 539 09 69
QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT:
1950-ci il dekabrın 25-də Ağdam rayonunun Novruzlu kəndində anadan olub. 1957-1967-ci illərdə Novruzlu kənd orta məktəbini bitirib. 1975-1981-ci illərdəRostov vilayəti Novoçerkassk şəhərində Mühəndis Melioratorlarİnstitutu Meşə təsərrüfatı fakültəsində təhsil alıb. 2003-ci ildən BDU-da Coğrafi ekologiya kafedrasında müəllim, dosent vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, 4 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI:
1975-1981-ci illərdə Rostov vilayəti Novoçerkassk şəhərində Mühəndis Melioratorlar İnstitutu Meşə təsərrüfatı fakültəsində təhsil alıb
1991, Moskva şəhəri,Ümumittifaq meşə təssərüfatı və meşə mexanizasiyaAzərbaycanın suvarılan şəhərində tez böyüyən texniki əhəmiyyətə malik söyüd növlərindən ibarət plantasiyaların salınması aqrotexnikasının öyrənilməsi (genetika seleksiya və yaşıllaşdırma) indeksi.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:
1970-1977, Xankəndi şəhərində Suvarma Sistemləri İdarəsində mühəndis, Şuşa şəhərində müəllim,1977-1992, Bərdə şəhərində Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Meşə Təsərrüfatı və Aqro Meşə Meliorasiya institutunda baş elmi işçi, şöbə müdiri,
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Meşə Təcrübə Stansiyasının direktoru, Dövlət Təbiəti Mühafizə Komitəsində böyük mühəndis, rəis əvəzi,
2005, Xankəndi seçki dairəsi dairə seçki kolmissiyasının sədri
2002, BDU-da Coğrafi ekologiya (Ətraf mühiti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə) kafedrasında çalışır.
Aqroekologiya, Regionların tarazlı inkişafı, Ekologiyanın qlobal problemləri, Meşə ekosistemlərinin bərpası metodları, Təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları və b. fənləri tədris edir
50 elmi əsər, 3 dərslik, 1 kitabın müəllifidir
1984 ildə Azərbaycan Təbiəti Mühafizə Cəmiyyətinin Mərkəzi Şurasının qərarı ilə ətraf mühitin mühafizəsində fəallığına görə medalla təltif edilmişdir
1990, özünümüdafiə batalyonunun yaradılmasında Ağdərə və Ağdam istiqamətlərində döyüşlərdə iştirak etmişdir
Hal hazirda Azərbaycan Elmi-tədqiqat Meşəcilik institutunda elmi şüranın üzvüdür.

TƏDQİQAT SAHƏSİ:
Meşələrin ekologiyası

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:

2017.Dünya şöhrətli təbiətşünas alim
2017.  Dünya şöhrətli təbiətşünas alim H.Əliyev 110il.
2017. Azərbaycan təbiətində heyvanlar aləmindən istifadənin və mühafizənin ekoloji hüquqi rejimi
2016.Tuqay meşə fondu, onun əhəmiyyəti və bərpası
2015, Birinci qrup meşələrdən istifadənin bioekoloji-hüquqi əsasları
2015, Təbiətdə qoruyucu meşə və meşə zolaqlarının ekocoğrafi əhəmiyyəti
2015, Cəmiyyətin ətraf mühit olan münasibətinin ekoloji hüquqi qiymətləndirilməsi
2014, Kür-Araz ovalığında təbii və antropogen amillərin hidroloji sahələrə, Tuqay meşələrinə və digər bitki örtüyünə təsiri
2014, Kür-Araz ovalığının ekocoğrafi problemləri və yaxşılaşdırılması yolları
2014, Aran iqtisadi rayonunun təbii şəraitinin ekocoğrafi və bioekoloji təhlili
2013, abşeron yarımadasının təbii şəraitinin bioekoloji qiymətləndirilməsi
2013, Abşeron yarımadasının torpaq və iqlim şəraitinə uyğun neftlə çirklənmiş ərazilərdə fitokultivasiya tədbirlərinin bioekoloji əsasları
2012, ход  роста  кипарисов в лесных полосах Ленкорано-Астаринской зоны 
2012, Биология и экология технических видов ив, выращиваемых на опытных участках в орошаемых условиях Азербайджана
2012, Azərbaycan meşələrinin davamlı idarə edilməsinin bioekoloji əsasları
2011, Lənkəran-Astara zonasının qoruyucu meşə zolaqlarında və yaşıllışdırma işlərində sərv ağaclarının böyüməsinin gedişatı və qiymətləndirilməsi
2011, Azərbaycan meşələrinin ekocoğrafi problemləri və onların yaxşılaşdırılması yolları
2011, Геоэкологическая характеристика природных особенностей Карабахской равнины Азербайджанской Республики
2010, Təbii və antropogen amillərin hidroloji sahəyə təsiri
2010, Многолетнее экологическое исследование и наблюдения о направлении лесохозяйственных работ в Азербайджане
2010, Природные факторы, влияющие на формирование подземных вод Азербайджана
2009, Azərbaycanın düzən meşələrinin ekocoğrafi problemləri
2009, Regionların tarazlı inkişafında əsas təbii amillərdən biri olan meşə ekosistemlərinin aqroekoloji, bioekoloji və ekocoğrafi qiymətləndirilməsi
2008, Ətraf mühütin mühafizəsi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq və onun əsas prinsipləri
2008, Azərbaycan meşələrində əsas ağac və kol cinslərindən ibarət biomüxtəlifliyin ekocoğrafi təhlili
2007, Azərbaycan meşələrinin hidroloji xüsusiyyətləri
2007, akad.H.Əliyevin təbiətşünaslıqdakı ideyaları müasir dövrümüzdə daha da qiymətlidir
2007, Meşələr şirin su mənbəyidir
2007, Azərbaycan təbiəti və müasir dendralogiya elmi
2007, Abşeronda ətraf mühitin yaxşılaşdırılması və mühafizə yolları
2004, Azərbaycanın qoruyucu meşə zolaqlarının meliorasiya və aqroekologiya xüsusiyyətləri
2004, Çoxillik sərv ağaclarının Fəxri xiyabana köçürülməsi layihəsi
2004, Формирования полезашитных лесных полос разного состава и способов создания в условиях Азербайджана

KİTABLAR:
2008, Təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları
2012, Azərbaycan meşələrinin davamlı idarə edilməsinin əsasları. Bioekoloji əsaslarla (dərslik)
2013, Azərbaycan meşələrinin davamlı idarə edilməsinin əsasları. Bioekoloji tədqiqatlar (dərslik)

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.