Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Əhmədov Əli Rəcəb oğlu

Biologiya elmləri doktoru, professor
İş telefonu: + (994)12 432- 84-38; 537-24-83
E-mail: alii.ahmedov@mail.ruQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1934 –cü il may ayının 5-də Azərbaycan Respublikası Kürdəmir rayonunda anadan olub.
1940-1951-ci illərdə Kürdəmir rayonu Köhnə basar orta məktəbdə oxuyub.
1954-1959-cu illərdə ADU-nun (indiki BDU) biologiya fakültəsində təhsil alıb.
1960-1963-cü illərdə ADU-nun biologiya fakültəsinin Bitki fiziologiyası kafedrasında aspiranturaya qəbul olub.
1965-ci ildə biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.
1990-cu ildə biologiya elmləri doktoru dissertasiyasını müdafiə edib.
1991-ci ildən professor vəzifəsində çalışır.
Ailəlidir, beş övladı var.

TƏHSİLİ,  ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1959-cu ildə ADU-nun (indiki BDU) biologiya fakültəsini bitirib.
1965-ci ildə “Gübrələrin, pambıq bitkisinin böyüməsinə, inkişafına, kimyəvi tərkibinə və torpaqda  qida elementlərinin dinamikasına təsiri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.
1990-ci ildə “Torpaq münbitliyinin artırılmasında və pambıq bitkisinin məhsuldarlığının yüksəldilməsində üzvi gübrələrin səmərəliliyinin müəyyən olunması” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1951-1953-cü illərdə fəhlə işləyib.
1957-1959-cu illərdə AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya institutunda fəhlə işləyib.
1959-1960-cı illərdə həmin institutda kiçik baş laborant və kiçik elmi işçi işləyib.
1963-1966-cı illərdə Biologiya fakültəsinin Bitki fiziologiyası kafedrasında kiçik və baş laborant işləyib.
1967-1968-ci illərdə Biologiya fakültəsinin Mikrobiologiya kafedrasında Torpaqşünaslıq və aqrokimya və Torpaq biotasının funksiyaları fənləri üzrə müəllim işləyib.
1969—1970-ci illərdə baş müəllim
1970-1991-ci illərdə dosent işləyib.
1991-2004-cü illərə kimi Mikrobiologiya kafedrasında professor vəzifəsində çalışıb.
2004-cü ildən hal-hazıra kimi Torpaqşünaslıq kafedrasında  professor vəzifəsində işləyir.
8 dərslik, 1 kitabın, 3 ixtiranın, 1 səmərəli təklifin, 120-dən çox elmi məqalələrin müəllifidir. 3 elmlər namizədinin, 22 magistr dissertasiyasına elmi rəhbər olub. 14 nəfərə rasmi opponent olub.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Torpaqşünaslıq, aqrokimya və torpağın biologiyası.

BEYNƏLXALQ , SEMİNAR SİMPOZİUM KONFRANSLAR

2007-ci ildə VII Делигатский семинар общества почвоведов Ташкенд.
2009-сu ildə Respublika Elmi konfransın  materialları. Bakı-2009.
2009-cu ildə Universitet arası konfrans. Tblis -2009.
2011-ci ildə Universitet arası konfrans. Peterzavod -2011.
2014-cü ildə Elmi konfransların  materialı. Bakı-2014.
2014-cü ildə III Respublika Elmi konfrans. Baki-2014.
2015-ci ildə IV Respublika Elmi konfransın materialları. Baki-2015.

SECİLMİŞ ELMİ MƏQALƏLƏRİ

1. 2008 Orta gillicə boz-qonur torpaqda nitrat azotunun əmələ gəlmə fəallığının ammoniak azotunun miqdarından asılılığı. Respublika Elmi konfransın materialı.BDU-s.297-298 .
2. 2008 Azotlu maddələr mübadiləsinin torpağın aqrofiziki xassələrindən asılılığı. Biologiyanın müasir problemləri . Elmi  konfransın materialları.        s.297-298.
3. 2011 Natrium xlorlu şor mühitin təsirinə dözümlü bitkilərin məhsuldarlığının artırılmasında gübrələrin rolu. Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun elmi . Jur., cild.20, № 1.Bakı-Elm . səh.466-469 (Həmmüəlliflə).
4. 2011 Mineral gübrələrin Brassica napusun  SLM046 sortunun məhsuldarlığına təsiri və onun iqtisadi əhəmiyyəti. Azərbaycan Aqrar Elmi №3. səh.61-62 (Həmmüəlliflə).Azərbaycan Aqrar Elmi № 3. səh. 132-133 (Həmmüəlliflə).
5. 2012 Brassica napusun  SLM046 sortunun toxumlarındam alınan “Omeqa-3” yağ turşusunun ölkə iqtisadiyyatında  əhəmiyyəti. Azərbaycan Aqrar Elmi № 1.səh.104-105. (Həmmüəlliflə).
6. 2014 Torpağın bioloji fəallığının potensial qida ehtiyatından istifadə olunmasında təcrübi əhəmiyyəti. Bakı Dövlət Unuversitetinin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş  elmi konfransın materialları. Bakı. səh.86-87 (Həmmüəlliflə).
7. 2014 Amid tərkibli azotlu üzvi gübrələrdən istifadənin biokimyəvi və ekoloji səmərəliliyi. Bakı Dövlət Unuversitetinin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş  elmi konfransın materialları. Bakı.səh.119-120 (Həmmüəlliflə).
8. 2014 Torpağın Hemostotarazlığında canlıların rolu. XXI-əsrdə Ekologiya və torpaqşünaslıq elminin aktual problemləri. III Respublika elmi konfrans. Bakı.  7-8  may.səh. 450 (Həmmüəlliflə).
9. 2014 Torpaqların deqradasiya uğrama səbəbləri və onun yaxşılaşdırma üsulları.III Respublika Elmi konfrans . Bakı. səh. 307-308 (Həmmüəlliflə).
10. 2015 Torpağın üzvi maddəsinin təcrübi əhəmiyyəti, azalma səbəbləri və qarşısının alınma üsulu. XXI əsrdə Ekologiya və Torpaqşünaslıq elmlərinin aktual problemləri. IV Respublika Elmi konfrasın materialları. Bakı. səh.176-177. (Həmmüəlliflə).
11. 2015 Azotlu maddələrin biokimyəvi mübadiləsinin torpağın rütubətlik faizindən asılılığı. XXI əsrdə Ekologiya və Torpaqşünaslıq elmlərinin aktual problemləri. IV Respublika Elmi konfrasın materialları. Bakı. səh.193-194 (Həmmüəlliflə)
12. 2015 Torpağın potensial qida ehtiyatından istifadəyə ehtiyacının yaranma səbəbləri. XXI əsrdə Ekologiya və Torpaqşünaslıq elmlərinin aktual problemləri. IV Respublika Elmi konfrasın materialları. Bakı. səh.195-196. (Həmmüəlliflə).
13. 2015 Torpaq havasında karbon qazının əmələ gəlməsinin təcrübi əhəmiyyəti. XXI əsrdə Ekologiya və Torpaqşünaslıq elmlərinin aktual problemləri. IV Respublika Elmi konfrasın materialları. Bakı. səh.196-197. (Həmmüəlliflə).
14. 2015 “Böyük Qafqazın şimal-şərq hissəsində eroziya prosesinə məruz qalmış torpaqların münbitliyinin bərpası yolları” opponent. Bakı. səh.19-20 (Həmmüəlliflə).
15. 2015 Abşeronun boz-qonur edofik şəraitində azotlu maddələr mübadiləsinin fermen-tativ fəallığına kükürdlü üzvi gübrənin təsiri. KREATİN sənaye texnologiyaları, tədris və tətbiqi. Azərbaycan Texnologiya İnstitutu. Gəncə. səh. 217-218 (Həmmüəlliflə).
16. 2016 Torpağın potensial qida ehtiyatından istifadə olunmasının iqtisadi əhəmiyyəti. Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin əsərlər tablosunun XIII cild. səh.159-167 (Həmmüəlliflə).
17. 2016 Münbitliyin torpağın üzvi maddəsindən asılılığı və torpağın fosfor ehtiyatından istifadə olunmasında rolu. Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin əsərlər tablosunun XIII cild.  səh.169-174  (Həmmüəlliflə).

KİTABLAR

2016 Torpağın həyatı əhəmiyyəti və onun potensial qida ehtiyatından istifadə olunmasına ehtiyacın yaranma səbəbləri.

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.